Geschiedenis Podcasts

Welke religie was de eerste monotheïstische?

Welke religie was de eerste monotheïstische?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Welke religie was de eerste monotheïstische? Was het het jodendom of een religie die uit de praktijk verdween?


Het jodendom is heel oud, maar het was oorspronkelijk niet monotheïstisch (zie onder).

Een eerder geval van monotheïstische of monotheïstisch-achtige aanbidding vond plaats in de vorm van: Atenisme, de aanbidding van de vergoddelijkte zonneschijf Aten in het oude Egypte. De farao Amenhotep IV (later Achnaton), die rond 1353/1351-1336/1334 v. Chr. regeerde, promootte het als een aantoonbaar monotheïstische staatsgodsdienst voor Egypte.

O enige god, zoals wie er geen ander is! U schiep de wereld naar uw wens, terwijl u alleen was: alle mensen, vee en wilde beesten (…)

- Grote hymm aan de Aten

Aanbidding van Aten dateert van vóór Achnaton, maar onder zijn heerschappij veranderde het Atenisme van een meer traditioneel henotheïsme in iets dat als monotheïsme kon worden herkend. Hij verhief eerst Aten tot de oppergod, en verklaarde later Aten te zijn de enige god. Hij leek ook de aanbidding van andere goden en afgoden te hebben verboden. Echter, kort na de dood van Achnaton, werd de vorige cultus van Ra hersteld en kwam er een einde aan het Atenisme.

Het atenisme onder Achnaton wordt meestal aangehaald als het eerste echte monotheïsme, maar het kan zijn geïnspireerd door eerdere Egyptische gedachten. De Lord Carnarvon (1866-1923) heeft geschreven:

Sommigen beweren dat Amenhetep IV de eerste monotheïst in Egypte was, maar de aanvaarding van deze verklaring hangt af van de betekenis die aan het woord monotheïsme wordt gegeven, d.w.z. de leerstelling dat er maar één god is. De hierboven geciteerde passages uit de Moral Papyri laten zien dat de Egyptische priesters en geleerde mannen waren monotheïstisch, ook al verkondigen ze niet de eenheid van de god naar wie ze verwijzen.

- Herbert, George Edwarde Stanhope Molyneux en graaf van Carnarvon. "Amenisme, Atenisme en het Egyptische monotheïsme."

Hoe dan ook, de opkomst en ondergang van het Atenisme dateren honderden jaren vóór de opkomst van het jodendom als monotheïstische religie.


Nou, ik dacht niet dat dit controversieel was; gezien de reactie van @TylerDurden, blijkbaar vergis ik me, dus hier is wat meer uitleg:

Het joodse geloof wijdde zich pas volledig aan het monotheïsme rond de tijd van de Babylonische ballingschap. Daarvoor was het Joodse volk grotendeels henotheïstisch, zo niet polytheïstisch. Dit is helemaal geen nieuw concept.

Een overzicht van de ontwikkeling van het jodendom van polytheïsme, henotheïsme en monotheïsme tot de universaliteit van God is op zijn plaats. (…) De Joden van [de Eerste Tempelperiode] waren henotheïsten; ze aanbaden hun God, de God van het land die tegen hun vijanden vocht en opperste was over andere goden. Van tijd tot tijd aanbaden ze goden van verschillende landen.

(… )

De rampen die de Judeeërs overkwamen bij het verbranden van de Eerste Tempel en in hun ballingschap naar de oevers van de rivieren de Tigris en de Eufraat, hadden een kastijdende uitwerking op hen, en dit kan een van de oorzaken zijn die een revolutie teweegbrachten in hun relatie met hun God. Vóór de ballingschap beschouwden de Joden hun God als de God van het land en superieur aan andere goden, maar ze aanbaden ook andere goden.

(… )

Met de terugkeer van de Joden uit Babylonië naar Judea, eerst onder leiding van Zerubbabel en Jozua en later onder Ezra en Nehemia, verdween het henotheïsme en kwam het monotheïsme in de plaats.

- Zeitlin, Salomo. "Het jodendom als religie: een historische studie. XI Religie en nationaliteit (vervolg)." Het Joodse kwartaaloverzicht (1944): 179-225.

Dat de overgang naar het monotheïsme plaatsvond rond dezelfde tijd dat de Joden naar Babylon werden gedeporteerd, is een gangbare opvatting.

Hoewel sommige geleerden nauw blijven vasthouden aan het bijbelse verhaal, waarin de voorouders van Israël aan het begin van de geschiedenis van de natie een puur monotheïsme introduceerden, is de overheersende tendens tegenwoordig om een ​​langdurige ontwikkeling in de religie van Israël te veronderstellen van een oorspronkelijk polytheïstische of henotheïstische tot een monotheïstisch systeem tegen de tijd van de Babylonische ballingschap.

(… )

Hoewel het Shema in zijn oorspronkelijke context van de 7e eeuw vGT misschien betekende dat de Judeeërs onder alle goden alleen JHWH (henotheïsme) moesten aanbidden, is het judaïsme het Shema gaan begrijpen als zijn centrale geloofsverklaring in één ondeelbare god (monotheïsme).

- Ehrlich, Carl S. jodendom. De Rosen Publishing Group, 2010.

Zelfs degenen die het er misschien niet mee eens zijn, erkennen dat dit de consensusvisie is.

De meeste geleerden wier werk zich richt op de Israëlitische religie, erkennen dat de Hebreeuwse Bijbel een aantal verwijzingen bevat die het bestaan ​​van andere goden aannemen en zelfs bevestigen. Als uitvloeisel van deze observatie beweren geleerden ook vaak dat er geen expliciete ontkenning van het bestaan ​​van andere goden plaatsvindt tot de tijd van Deutero-Jesaja en daarna in een veronderstelde campagne van ijverige schrijvers om dergelijke verwijzingen uit de heilige tekst te wissen. Zelfs het Shema en het eerste gebod verwijzen de andere goden niet naar fantasie, aangezien de eis wordt gesteld dat er geen andere goden mogen worden aanbeden. De gegevens informeren ons blijkbaar dat de Israëlitische religie evolueerde van polytheïsme naar henotheïstische monolatrie naar monotheïsme.

- Heiser, Michael. "Monotheïsme, polytheïsme, monolatrie of henotheïsme? Op weg naar een beoordeling van goddelijke meervoudigheid in de Hebreeuwse Bijbel." Facultaire publicaties en presentaties (2008): 277.

Natuurlijk zou men dit alles kunnen omzeilen door te definiëren dat het jodendom pas begon toen de joden het bestaan ​​van een andere god definitief verwierpen. Hoewel dat eigenlijk meer een semantisch gekibbel zou zijn. Zoals ruzie maken over "sekten met één heerser" versus "relegies (sic)".


In een bijlage bij zijn boek "When Our World Became Christian" bestudeert Paul Veyne in hoeverre het begrip monotheïsme van toepassing is op het jodendom. Zijn belangrijkste punt is dat het concept van monotheïsme ("er is maar één God") alleen kan worden onderscheiden van monolatrisme ("gij zult slechts één God aanbidden") als het idee van "een niet-bestaande godheid" kan worden geconceptualiseerd. Dat idee verscheen ooit; vóór die uitvinding dachten mensen niet aan goden in termen van waar/nep, maar eerder in termen van die van jou/anderen, of sterker/zwakker. Paul Veyne verwijst naar de relevante schriftteksten waarin de overgang van monolatrisme naar monotheïsme te zien is.

Blijkbaar was de Babylonische gevangenschap een keerpunt omdat het de Hebreeuwse intellectuele elites blootstelde aan concepten die in meer oosterse gebieden waren ontwikkeld, met name het zoroastrisme. Hoewel het zoroastrisme pas later de status van "staatsgodsdienst" in Perzië kreeg, waren de basisconcepten ouder (de exacte datum is zeer omstreden, maar de huidige consensus wijst op "ergens in het 2e millennium voor Christus"). De ideeën begonnen door te sijpelen naar het naburige Babylonië in de tijd dat de Hebreeërs daar waren. Een van deze concepten was het idee dat er een Allerhoogste Godheid (Ahura Mazda) was, en dat andere 'goden' in feite ondergeschikt waren, zelfs volmachten; elk gebed dat naar een god werd gestuurd, werd uiteindelijk onder de aandacht van Ahura Mazda gebracht. In die zin begonnen de andere goden in het zoroastrisme toen al gezien te worden als proto-engelen en demonen, die gerespecteerd en/of gevreesd moesten worden, maar geen 'goden' in dezelfde zin van Ahura Mazda.

Toen de Hebreeërs terugkwamen uit Babylon, kristalliseerde het monotheïsme in hun geest uit: ze begrepen nu dat een god nep kon zijn, niet-bestaand. Dit staat in contrast met wat filosofen dachten in het Griekenland van de 5e eeuw voor Christus: voor hen was de 'goddelijkheid' in wezen de kosmos, de orde. Conceptuele goden waren er in overvloed, b.v. Eros (voor liefde) of Chronos (voor tijd). Ze hadden geen idee dat een concept niet zou kunnen bestaan: als je erover kunt nadenken, dan bestaat het, en maakt het deel uit van de kosmos, dus je kunt het aanbidden.

Aangezien het monotheïsme een geleidelijke innovatie was, zijn er 'tussenliggende staten' en kan men niet echt een exact jaar bepalen waarin het gebeurde. De term henotheïsme is bedacht om deze tussenpersonen te beschrijven. In het geval van Europa en het Midden-Oosten lijkt het erop dat het ware monotheïsme met het jodendom ontstond in de 6e of 5e eeuw voor Christus, hoewel sommige definities van monotheïsme eerder zoroastrisme of atenisme kunnen omvatten (zoals beschreven door @Semaphore). (Er kan echter worden gezegd dat toen Achnaton opdracht gaf tot wat in feite monolatrie was, hij zich meer zorgen maakte over de alledaagse macht van het Amon-priesterschap dan over de vermeende nepheid van de andere goden.)


zoroastrisme

Hoewel we het jodendom meestal herkennen als het eerste monotheïstische geloof, kan de titel eigenlijk naar het zoroastrisme gaan. Het zoroastrisme ontstond rond de 6e eeuw voor Christus. In een notendop, het verliet het vorige Perzische pantheon en vereenvoudigde het tot

"twee krachten Spenta Mainyu (progressieve mentaliteit) en Angra Mainyu (destructieve mentaliteit) onder de ene God, Ahura Mazda (verlichtende wijsheid)"

Hoewel het jodendom ouder kan zijn dan de 6e eeuw vGT, was het jodendom geen strikt monotheïstisch geloof tot de terugkeer van de Israëlieten uit de Babylonische ballingschap, die toevallig rond de 6e eeuw is, uit Perzië.

Het zoroastrisme overleefde een paar eeuwen als de staatsgodsdienst van Perzië tot de komst van Alexander de Grote, waarna het geleidelijk afnam. De meeste van de overgebleven zoroastriërs bekeerden zich tot de islam toen deze arriveerde (waarschijnlijk vereenvoudigd door de monotheïstische overeenkomsten), hoewel er nog steeds een levendige gemeenschap van zoroastriërs is, velen in Iran (150.000 - 2 miljoen afhankelijk van wie je het vraagt).


Akenaten

In Egypte begon farao Amenhotep IV een nieuwe monotheïstische religie en noemde zichzelf Akenaten, en verhuisde naar een nieuwe hoofdstad Armana die niet bezoedeld was door de normale religie. Dit zou ongeveer 1350 V.CHR. tot 1320 V.CHR. zijn.

Toen hij stierf, verzoende zijn zoon Toetanchamon zich met het oude regime en werd de stad verlaten. Deze ketterij en de noodzaak om het bestaan ​​ervan uit te roeien, is een van de redenen waarom het graf van koning Toet intact werd gelaten zodat het in de jaren twintig kon worden gevonden.

Ik weet dat Sigmund Freud een boek schreef "Mozes en monotheïsme" waarin hij probeerde de ontwikkeling van het jodendom te koppelen aan Akenaten, maar de meesten lijken niet overtuigd.


Een jammere vraag. Het atenisme was een sekte die afweek van de traditionele polytheïstische Egyptenaren maar na de dood van Amenhotep niet echt aansloeg. Een daarvan, zoals hierboven vermeld, kan pleiten voor zijn korte verschijning als het eerste geregistreerde monotheïstische geloofssysteem. Ook wordt vaak over het hoofd gezien dat het jodendom, zoals dat tijdens de eerste tempelperiode werd beoefend, henotheïstisch was, d.w.z. het erkennen van het bestaan ​​van andere goden tijdens het aanbidden van JHWH of El als de primaire regionale of etnische godheid. Het jodendom veranderde en werd meer monotheïstisch na de Mesopotamische diaspora als gevolg van de invloed van het zoroastrisme onder de Perzen.


Laat me een inbreng geven met betrekking tot het hindoeïsme dat wordt beschouwd als een belangrijke polytheïstische religie en een van de oudste in de geschiedenis.

Het hindoeïsme heeft eigenlijk een andere naam, 'Sanathana Dharma', die wordt beschouwd als de cultuur van India. Ook al wordt het hindoeïsme nu beschouwd als een religie met alle essentie van deze cultuur.

Er zijn meer dan 33 miljoen goden van het hindoeïsme. Waarom hindoes zoveel goden en godinnen aanbidden, is voor de meeste mensen een echt mysterie. Wat is hier de rol van het hindoeïsme in een monotheïstische religiekwestie? Het heeft wel een belangrijke rol omdat de ultieme boodschap van het hindoeïsme leidt tot het concept van een enkele God of alle goden zijn hetzelfde. Zelfs als er zoveel goden zijn zoals Trinity Shiva, Vishnu en Brahma, zegt de kern van het hindoeïsme dat al deze goden hetzelfde zijn. Krishna, Rama, Durga, Ganesha, enz. En het aantal staat nog veel meer in de lijst met goden. Maar kijk wat Veda's zegt,

De belangrijkste teksten in het hindoeïsme,4 veda's mahavakya's (ultieme boodschappen) zijn de volgende

1.Rig Veda - prajñānam Parabrahma - Wijsheid/bewustzijn is de parabrahma (hoogste waarheid, niet te verwarren met 'Brahma' in Trinity)

2.Atharva Veda - ayam ātmā brahma- Ik ben dit Zelf is parabrahma

3.Sama Veda - tat tvam asi- Jij bent dat (parabrahma)

4.Yajur Veda - aham brahmāsmi- ik ben dat (parabrahma)

Al deze scheppers in de wereld worden beschouwd als het deel van één ultieme waarheid die een 'monotheïstische GOD' kan worden genoemd. Volgens het hindoeïsme zijn al deze 33 miljoen goden hetzelfde. De meeste van deze goden zijn de incarnaties. Net als Krishna en Rama zijn de incarnaties van Heer Vishnu. Iedereen kan een van deze goden aanbidden en tot de ultieme waarheid komen.

Zie hier een gerelateerde vraag in Hinduism.SE.

Ook Hindoes hebben geen strikte beperkingen in het gaan naar de kerk of andere tempels zoals in het christendom of de islam. De reden is dat hindoes geloven dat alle goden (ook in andere religies) deel uitmaken van de ene ultieme waarheid of God. Dus is het niet het monotheïsme? Hindoes die de boodschap van hun cultuur kennen, weten dat alles één is.

Het hindoeïsme is een van de oudste religies, dus gezien de kern van de boodschap van het hindoeïsme, kan het worden beschouwd als de eerste monotheïstische religie. Het is veel te ouder dan het jodendom, zourastrisme of andere religies die in andere antwoorden worden genoemd.


Het is eigenlijk een chronologische band tussen het jodendom en de religie van Ismail, de oudste zoon van Abraham.

Zoals ik in een eerdere post had vermeld, hebben Ismail en zijn vader Abraham ofwel de Ka'aba in Arabië (met name in de stad Mekka) gebouwd of laten bouwen. De Ka'aba werd gebouwd als het eerste fysieke bouwwerk of huis van aanbidding gewijd aan het eren, aanbidden en bidden tot een enkele, abstracte (hoewel communicatieve) God in de wereldgeschiedenis 1000 jaar vóór de bouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Het monotheïsme van Ismail (dat bijna niet te onderscheiden was van het monotheïsme van zijn jongere broer Isaac), was van korte duur en van voorbijgaande aard. Na de dood van Ismail dreef de overgrote meerderheid van zijn nakomelingen en toekomstige nakomelingen geleidelijk weg van het Abrahamitische monotheïsme en namen verschillende goden aan die in afgodische vorm werden afgebeeld. De enige uitzondering waren de Hanifs, die de monotheïstische erfenis en traditie van Abraham-Ismail 2500 jaar lang vasthielden en vasthielden, tot de tijd van Mohammed.

Het is echter het jodendom dat zijn standvastige loyaliteit en toewijding aan de eer, aanbidding en gebed tot één enkele, abstracte (hoewel communicatieve) God heeft behouden, te beginnen met Abraham en Isaak, hoewel bevorderd door Jacob, Jozef en een lange reeks profetische figuren, zoals Mozes, Aäron, Jozua, Elia, Ezechiël, Daniël en Isiah. Het jodendom is niet noodzakelijk de oudste of eerste monotheïstische religie in de wereldgeschiedenis; hoewel het jodendom verreweg de langst bestaande en historisch opeenvolgende monotheïstische religie in de wereldgeschiedenis is die 4000 jaar teruggaat.


Monotheïsme

Dit hangt wel af van de definitie die wordt gebruikt voor monotheïsme, waarover enige verwarring lijkt te bestaan. Oorspronkelijk impliceerde monotheïsme dat er maar één God was, en alle religies waren op zoek naar die God (mogelijk dwalen ze in hun perceptie van God). In die zin is het jodendom niet monotheïstisch, omdat het zegt dat er één God is, maar andere religies zijn NIET op zoek naar God, maar aanbidden valse goden.

Jodendom

In de zin van het geloof dat er maar één God is, zou de oudste geregistreerde monotheïstische religie het jodendom en zijn voorlopers zijn. De religie beschrijft slechts één God, de vermelding van andere goden is uitsluitend beperkt tot afgoden en tot poëtisch schrift.

Atenisme

Sommigen hebben geprobeerd te zeggen dat het Atenisme de oudste religie is, van 1350 voor Christus tot 1320 voor Christus. De religie erkende echter andere goden, maar sommigen hebben dat detail om politieke redenen verontschuldigd, aangezien de koning werd aangespoord om andere goden toe te laten.

Het Jodendom heeft nooit andere goden erkend, maar wordt hiervoor soms verontschuldigd op grond van het feit dat het Joodse volk vaak meerdere religies beoefende. Er waren ongetwijfeld aanbidders van Aten die ook in andere goden geloofden, dus ik geloof dat dit punt ontoelaatbaar is.

Daten met het jodendom en Mozes

U kunt verschillende mogelijke data nemen voor het begin van de religie. Het jodendom zelf is ontleend aan Juda (יהודה), en de moderne vorm van de religie (die alle boeken van de Tenach bevat) zou rond 516 voor Christus zijn begonnen.

De datum waarop Mozes de religie formaliseerde, wordt gewoonlijk vermeld als 1250-1200 v.Chr. Het bijbelse verslag dateert het als 1450 voor Christus, wat overeenkomt met de bevindingen van verschillende archeologen. Verschillende theorieën zouden deze datum terugdringen tot 1650 voor Christus, in dezelfde tijd als de ineenstorting van de Bronstijd van het Middenrijk van Egypte en de plundering van Kanaän. (Bron: Bewijspatronen: Exodus)

Oude voorlopers

Ongeacht hoe je Mozes dateert, Abraham is eeuwen ouder dan het Atenisme. Er is geen bewijs om te suggereren dat Abraham geloofde dat er veel goden waren, de enige verslagen die we van hem hebben, suggereren dat hij in één God geloofde. De genealogie van de bijbel is hier een goed voorbeeld van, waar hij en anderen een afstammingslijn optekenden die teruggingen tot de eerste mens, Adam, die zelf een monotheïst was zoals beschreven in de religie.

Het feit dat deze overtuigingen hedendaags zijn en teruggaan tot de tijd van Abraham, wordt bevestigd door vergelijkbare volksgeschiedenis, legendes en religie over de hele wereld. Veel mensen praten over een eerste mens, over een grote overstroming die de aarde wegvaagde, over acht mensen die het overleefden op een boot en de wereld herbevolkten, van Polynesië tot China.

Dit zou het jodendom en zijn voorlopers tot de meest waarschijnlijke kandidaat voor de eerste monotheïstische religie maken.


Lang voor het jodendom werd de god Ahura Mazda in Perzië aanbeden. Ze hadden een aantal geboden die erg op de tien geboden leken, het is zeer waarschijnlijk dat Abraham zijn religie op deze oudere heeft gebaseerd of op zijn minst enkele elementen heeft geleend


De grondbeginselen van het zoroastrisme

Het zoroastrisme is misschien wel de oudste monotheïstische religie ter wereld. Het concentreert zich op de woorden van de profeet Zarathoestra, door de oude Grieken Zoroaster genoemd, en richt de aanbidding op Ahura Mazda, de Heer van Wijsheid. Het erkent ook twee concurrerende principes die goed en kwaad vertegenwoordigen: Spenta Mainyu (“Vrijgevige Geest”) en Angra Mainyu (“Destructieve Geest”). Mensen zijn nauw betrokken bij deze strijd en houden chaos en vernietiging af door actieve goedheid.


Was het zoroastrisme de eerste monotheïstische religie?

Laten we eens kijken naar de mythe dat het zoroastrisme de eerste monotheïstische religie is:

:18de eeuw
:10e eeuw
: 6e eeuw BCE (Yup honderd jaar voor Cyrus) (Van Wokrs van Ammianus Marcellinus 6.32, 4e eeuw CE)
:James Darmesteter zegt dat het c. 100 vGT

Er is geen bewijs van zijn bestaan, dus de data onder Iranisten zijn van mythologische bronnen

Trouwens, laten we eens kijken wat Tabari zegt: Zaradusht bin Isfiman (een Arabische bewerking van 'Zarathustra Spitama'8221) was een inwoner van Palestina en een dienaar van een van de discipelen van de profeet Jeremia. Volgens dit verhaal bedroog Zaradusht zijn meester, die hem vervloekte, waardoor hij melaats werd (vgl. Elisa's dienaar Gehazi in de Joodse Schrift).

De afvallige Zaradusht begaf zich vervolgens naar Balkh waar hij Bishtasb (d.w.z. Vishtaspa) bekeerde, die op zijn beurt zijn onderdanen dwong om de religie van de Magiërs aan te nemen.

Herinnerend aan een andere traditie, vertelt al-Tabari (i.681-683[44]) dat Zaradusht een Joodse profeet vergezelde naar Bishtasb/Vishtaspa. Bij hun aankomst vertaalde Zaradusht de Hebreeuwse leer van de wijze voor de koning en overtuigde hem zo om zich te bekeren (Tabari merkt ook op dat ze eerder Sabis waren) tot de Magische religie

Toen Alexander Perzië had veroverd in 330 vGT hadden de Grieken een 'Tijdperij van Alexander' ingevoerd, aangezien de Parsi-preisten hier niet blij mee waren, hadden ze een 'Tijdperij van Zoroaster' ingevoerd, en ze concludeerden dat hij '8220258 jaar moet hebben geleefd voor Alexander.”

de taalkundige aspecten van de Avesta laten echter alleen zien dat het van circa de elfde eeuw v.G.T. zou kunnen zijn.

de 6000 BCE-datum is mythologisch.

en de monotheïsten zoals koning Nabi Dawood (d.w.z. koning David) en koning Nabi Sulayman (d.w.z. Solomon) laten zien dat er vóór die tijd een monotheïstische religie was geweest omdat ze uit de 10e eeuw v.G.T. waren

en dit was ook bekend als Eshlam (d.w.z. islam) de bouwers van de eerste tempel stonden bekend als muslimai (d.w.z. moslims) en dit werd gebouwd in 1000 v.Chr.

Amenhotep (circa 1348/1346 v.G.T.) had Aten tot de opperste monotheïstische godheid van Egypte gemaakt en de aanbidding van andere goden verboden.

en recent onderzoek suggereert dat de Semitische volkeren van Mesopotamië een monotheïstische religie hadden en zich geleidelijk tot polytheïsme wendden

Vijf jaar later zou Langdon in The
Schot als volgt:
Het bewijs wijst onmiskenbaar op een origineel
monotheïsme, de inscripties en literaire overblijfselen van
de oudste Semitische volkeren geven ook aan. . . monotheïsme,
en de totemistische oorsprong van Hebreeuws en andere
Semitische religies zijn nu volledig in diskrediet gebracht

Opgravingen in het moderne Tell Asmar, de plaats van a
Sumerische stad uit 3000 v.Chr., opgegraven vondsten
dat volledig de ideeën van Langdon bevestigde.
De opgravingsdirecteur, Henry Frankfort, gaf dit:
officieel rapport:

Naast hun meer tastbare resultaten, hebben onze opgravingen vastgesteld:
een nieuw feit dat de student van Babylonische religies zal hebben:
voortaan rekening mee te houden. We hebben verkregen, naar het beste van onze
kennis voor de eerste keer, religieus materiaal compleet in zijn sociale
instelling.
We beschikken over een coherente hoeveelheid bewijsmateriaal, afgeleid in bijna gelijke
hoeveelheid uit een tempel en uit de huizen die worden bewoond door degenen die
aanbeden in die tempel. Zo kunnen we conclusies trekken,
die de op zichzelf bestudeerde vondsten niet mogelijk zouden hebben gemaakt.
We ontdekken bijvoorbeeld dat de afbeeldingen op cilinderafdichtingen,
die meestal verbonden zijn met verschillende goden, kunnen allemaal in een
consistent beeld waarin een enkele god aanbad in deze tempel
vormt de centrale figuur. Het lijkt er daarom op dat in deze vroege periode
zijn verschillende aspecten werden niet beschouwd als afzonderlijke goden in de
Sumero-Accadisch pantheon.

De ontdekkingen van Frankfurt onthullen zeer belangrijke feiten over hoe een
bijgelovig, polytheïstisch systeem ontstaat. De theorie van de
evolutie van religies beweert dat polytheïsme ontstond toen mensen
begon boze geesten te aanbidden die de
krachten van de natuur. Maar het was niet zo. In de
na verloop van tijd ontwikkelden mensen zich anders
begrip van de verschillende attributen
van de ene God, die
leidde uiteindelijk tot vervormingen in het geloof
in één God.

de ene God veranderde in het geloof in meerdere.
Lang voordat Langdon zijn vertalingen had gemaakt van de
Sumerische tabletten, een onderzoeker met de naam Friedrich Delitzsch
soortgelijke ontdekkingen gedaan. Hij ontdekte dat de talrijke goden in de
Het Babylonische pantheon is allemaal voortgekomen uit de verschillende kenmerken
van Marduk, zoals ze destijds de ene Godheid noemden. Onderzoek heeft
toonde aan dat het geloof in Marduk het gevolg was van de achteruitgang, over
tijd, van het geloof in één ware God.
Deze ene godheid, Marduk, had vele namen. Hij heette Ninib,
of “de bezitter van macht, ” Nergal of “Lord of Battle,” Bel of
“Bezitter van de heerschappij,” Nebo of “de heer van de
Profeet,” Sin of “Verlichter van de Nacht,” Shamash
of “Heer van alles wat rechtvaardig is,” en Addu of “God van de regen.”
In de loop van de tijd lijkt het erop dat de kenmerken van
Marduk werd van hem losgemaakt en toegewezen aan
verschillende goden. Op dezelfde manier, valse goden zoals
de zonnegod en de maangod zijn ontstaan ​​als
de producten van de verbeelding van mensen. Geloof in
Marduk, samen met de andere namen van deze valse
godheid, laat zien dat dit geloofssysteem zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld
na verloop van tijd door vervorming van het geloof in
de ene God.
We kunnen ook sporen van een dergelijke perversie zien in
het oude Egypte. Onderzoekers hebben ontdekt dat
de oude Egyptenaren waren in de eerste plaats
monotheïsten, maar die ze later ontmantelden?
dit systeem en draaide
het in Sabeïsme, of zonaanbidding.
M. de Rouge schrijft:

Het is onbetwistbaar waar dat de sublieme delen van de Egyptische religie
zijn niet het relatief late resultaat van een ontwikkelingsproces
of eliminatie van de grovere. De sublieme porties zijn aantoonbaar
oude en de laatste fase van de Egyptische religie, die bekend staat om
de Griekse en Latijnse schrijvers, heidenen of christenen, waren verreweg de
grofste en meest corrupte.
De antropoloog Sir Flinders Petrie zegt dat bijgelovige,
polytheïstische overtuigingen ontstonden door de geleidelijke corruptie van het geloof
in een enkele godheid. Bovendien zegt hij dat dit proces van corruptie

zowel in de huidige samenleving als in samenlevingen in het verleden is te zien:
Er zijn in oude religies en theologieën zeer verschillende klassen van
goden. Sommige rassen, zoals de moderne hindoe, genieten van een overvloed aan goden en
godlingen die voortdurend toenemen. Anderen. . . probeer niet te aanbidden
grote goden, maar omgaan met een groot aantal animistische geesten, duivels. . . .
Was de conceptie van een god slechts een evolutie van een dergelijke geestverering?
we zouden de aanbidding van vele goden moeten vinden voorafgaand aan de aanbidding
van één God. . . Wat we eigenlijk vinden is het tegenovergestelde hiervan, monotheïsme
is de eerste traceerbare fase in de theologie. . . .
Overal waar we polytheïsme tot in de vroegste stadia kunnen herleiden, vinden we:
dat het voortkomt uit combinaties van monotheïsme. . . .

(Zie: 73. Stephen H. Langdon, Semitische mythologie, mythologie)
van alle rassen, Vol. V, Archaeol. inst. Amer., 1931, p. xviii.
74. Stephen H. Langdon, The Scotsman, 18 november
1936.
75. H. Frankfort, derde voorlopig rapport over opgravingen
bij Tell Asmar (Eshnunna): geciteerd door P.J. Wiseman in
Nieuwe ontdekkingen in Babylonië over Genesis, Londen:
Marshall, Morgan en Scott, 1936, p. 24.
76. P. Le Page Renouf, Lezingen over de oorsprong en
Groei van religie zoals geïllustreerd door de religie van
Het oude Egypte, Londen: Williams en Norgate, 1897, p.
90.
77. Sir Flinders Petrie, De religie van het oude Egypte,
Londen: Constable, 1908, blz. 3, 4.)


Inhoud

Het woord monotheïsme komt van het Griekse μόνος (mono's) [13] betekent "single" en θεός (theos) [14] wat "god" betekent. [15] De Engelse term werd voor het eerst gebruikt door Henry More (1614-1687). [16]

Quasi-monotheïstische beweringen over het bestaan ​​van een universele godheid dateren uit de late bronstijd, met Achnatons Grote hymne aan de Aten. Een mogelijke neiging tot monotheïsme ontstond tijdens de Vedische periode [17] in Zuid-Azië uit de ijzertijd. De Rigveda vertoont noties van monisme van de brahmaan, met name in het relatief late tiende boek, [18] dat dateert uit de vroege ijzertijd, b.v. in de Nasadiya Sukta.

Sinds de zesde eeuw vGT geloven de zoroastriërs in de suprematie van één God boven alles: Ahura Mazda als de "Maker van alles" [19] en de eerste vóór alle anderen. [20] [21] [22] [23] Niettemin was het zoroastrisme niet strikt monotheïstisch [24] omdat het andere yazata's naast Ahura Mazda. De oude hindoeïstische theologie was ondertussen monistisch, maar was niet strikt monotheïstisch in aanbidding omdat het nog steeds het bestaan ​​van vele goden handhaafde, die werden voorgesteld als aspecten van één oppergod, Brahman. [25]

Thales (gevolgd door andere monisten, zoals Anaximander, Anaximenes, Heraclitus, Parmenides) stelde voor dat de natuur kan worden verklaard door te verwijzen naar één enkel eenheidsprincipe dat alles doordringt. [26] Talloze oude Griekse filosofen, waaronder Xenophanes van Colofon en Antisthenes, geloofden in een soortgelijk polytheïstisch monisme dat enige overeenkomsten vertoonde met monotheïsme. [25] De eerste bekende verwijzing naar een eenheidsgod is Plato's Demiurg (goddelijke ambachtsman), gevolgd door Aristoteles' onbewogen beweger, die beide de joodse en christelijke theologie diepgaand zouden beïnvloeden. [26] Na de ballingschap [26] Het jodendom was de eerste religie die de notie van een persoonlijke monotheïstische God opvatte binnen een monistische context. [25] Het concept van ethisch monotheïsme, dat stelt dat moraliteit alleen van God komt en dat haar wetten onveranderlijk zijn, [27] [28] kwam voor het eerst voor in het jodendom, [29] maar is nu een kernprincipe van de meeste moderne monotheïstische religies, waaronder het zoroastrisme, het christendom, de islam, het sikhisme en het bahá'í-geloof. [30]

Volgens de joodse, christelijke en islamitische traditie was het monotheïsme de oorspronkelijke religie van de mensheid. Deze oorspronkelijke religie wordt soms aangeduid als "de Adamitische religie", of, in de termen van Andrew Lang, de "Urreligion". Religiewetenschappers lieten die visie in de 19e eeuw grotendeels varen ten gunste van een evolutionaire progressie van animisme via polytheïsme naar monotheïsme, maar in 1974 werd deze theorie minder wijdverbreid en werd een gewijzigde opvatting vergelijkbaar met die van Lang prominenter. [6] [ offerte nodig om te verifiëren: ] De Oostenrijkse antropoloog Wilhelm Schmidt had een Urmonotheïsme, "origineel" of "primitief monotheïsme" in de jaren 1910. [31] Er werd bezwaar gemaakt [ door wie? ] dat het jodendom, het christendom en de islam waren opgegroeid in tegenstelling tot het polytheïsme, evenals het Griekse filosofische monotheïsme. [6] Meer recentelijk zijn Karen Armstrong [32] en andere auteurs teruggekeerd naar het idee van een evolutionaire vooruitgang die begint met animisme, dat zich ontwikkelde tot polytheïsme, dat zich ontwikkelde tot henotheïsme, dat zich ontwikkelde tot monolatrie, dat zich ontwikkelde tot echt monotheïsme. [33]

Hoewel alle aanhangers van de Abrahamitische religies zichzelf als monotheïsten beschouwen, beschouwen sommigen in het jodendom het christendom niet als een zuivere vorm van monotheïsme (vanwege de christelijke doctrine van de Drie-eenheid), en classificeren ze het als shituf. [34] [35] Ook de islam erkent het hedendaagse christendom niet als monotheïstisch, voornamelijk vanwege de christelijke doctrine van de drie-eenheid, die de islam categoriseert als zich onttrekken aan en stelt dat het een verbastering was van de overtuigingen die Jezus werkelijk had. [36] Christenen, aan de andere kant, beweren dat de doctrine van de Drie-eenheid een geldige uitdrukking is van monotheïsme, daarbij verwijzend naar het feit dat de Drie-eenheid niet uit drie afzonderlijke godheden bestaat, maar eerder uit de drie personen, die consubstantieel bestaan ​​(als één substantie) binnen een enkele Godheid. [37] [38] [39]

Jodendom Bewerken

Het jodendom wordt traditioneel beschouwd als een van de oudste monotheïstische religies ter wereld, [40] hoewel wordt aangenomen dat de vroegste Israëlieten (vóór de 7e eeuw vGT) polytheïstisch waren [41] die evolueerden naar henotheïstische en later monolatristische dan monotheïstisch. God in de Tweede Tempel Het latere rabbijnse jodendom was strikt monotheïstisch, [43] een absoluut, ondeelbaar en onvergelijkbaar wezen dat de uiteindelijke oorzaak van al het bestaan ​​is. De Babylonische Talmoed verwijst naar andere, 'buitenlandse goden' als niet-bestaande entiteiten aan wie mensen ten onrechte realiteit en macht toeschrijven. [44] Een van de bekendste uitspraken van het rabbijnse jodendom over monotheïsme is de tweede van Maimonides' 13 geloofsprincipes:

God, de Oorzaak van alles, is één. Dit betekent niet één zoals in één van een paar, noch één zoals een soort (die vele individuen omvat), noch één zoals in een object dat is samengesteld uit vele elementen, noch als één enkel eenvoudig object dat oneindig deelbaar is. God is eerder een eenheid die anders is dan elke andere mogelijke eenheid. [45]

Sommigen in het jodendom [46] en de islam verwerpen het christelijke idee van monotheïsme. Het jodendom gebruikt de term shituf om te verwijzen naar de aanbidding van God op een manier die het jodendom noch puur monotheïstisch acht (hoewel nog steeds toegestaan ​​voor niet-joden) noch polytheïstisch (wat verboden zou zijn). [35]

In het oude Israël Bewerken

Tijdens de 8e eeuw vGT was de aanbidding van Jahweh in Israël in concurrentie met vele andere culten, die door de Jahwist-factie gezamenlijk als Baals werden beschreven. The oldest books of the Hebrew Bible reflect this competition, as in the books of Hosea and Nahum, whose authors lament the "apostasy" of the people of Israel, threatening them with the wrath of God if they do not give up their polytheistic cults. [47] [48]

Ancient Israelite religion was originally polytheistic [41] the Israelites worshipped many deities, [49] including El, Baal, Asherah, and Astarte. Yahweh was originally the national god of the Kingdom of Israel and the Kingdom of Judah. [49] As time progressed, the henotheistic cult of Yahweh grew increasingly militant in its opposition to the worship of other gods. [41] Later, the reforms of King Josiah imposed a form of strict monolatrism. After the fall of Judah and the beginning of the Babylonian captivity, a small circle of priests and scribes gathered around the exiled royal court, where they first developed the concept of Yahweh as the sole God of the world. [25]

The Shema Edit

Shema Yisrael ("Hear, [O] Israel") are the first two words of a section of the Torah, and is the title of a prayer that serves as a centerpiece of the morning and evening Jewish prayer services. The first verse encapsulates the monotheistic essence of Judaism: "Hear, O Israel: the L ORD our God, the L ORD is one" (Hebrew: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד ‎), found in Deuteronomy 6 [50] , sometimes alternatively translated as "The L ORD is our God, the L ORD alone". Observant Jews consider the Shema to be the most important part of the prayer service in Judaism, and its twice-daily recitation as a mitzvah (religious commandment). It is traditional for Jews to say the Shema as their last words, and for parents to teach their children to say it before they go to sleep at night.

Christianity Edit

Among early Christians there was considerable debate over the nature of the Godhead, with some denying the incarnation but not the deity of Jesus (Docetism) and others later calling for an Arian conception of God. Despite at least one earlier local synod rejecting the claim of Arius, this Christological issue was to be one of the items addressed at the First Council of Nicaea.

The First Council of Nicaea, held in Nicaea (in present-day Turkey), convoked by the Roman Emperor Constantine I in 325, was the first ecumenical [52] council of bishops of the Roman Empire, and most significantly resulted in the first uniform Christian doctrine, called the Nicene Creed. With the creation of the creed, a precedent was established for subsequent general ecumenical councils of bishops (synods) to create statements of belief and canons of doctrinal orthodoxy— the intent being to define a common creed for the Church and address heretical ideas.

One purpose of the council was to resolve disagreements in Alexandria over the nature of Jesus in relationship to the Father in particular, whether Jesus was of the same substance as God the Father or merely of similar substance. All but two bishops took the first position while Arius' argument failed.

Christian orthodox traditions (Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, Roman Catholic, and most Protestants) follow this decision, which was reaffirmed in 381 at the First Council of Constantinople and reached its full development through the work of the Cappadocian Fathers. They consider God to be a triune entity, called the Trinity, comprising three "persons", God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. These three are described as being "of the same substance" ( ὁμοούσιος ).

Christians overwhelmingly assert that monotheism is central to the Christian faith, as the Nicene Creed (and others), which gives the orthodox Christian definition of the Trinity, begins: "I believe in one God". From earlier than the times of the Nicene Creed, 325 CE, various Christian figures advocated [53] the triune mystery-nature of God as a normative profession of faith. According to Roger E. Olson and Christopher Hall, through prayer, meditation, study and practice, the Christian community concluded "that God must exist as both a unity and trinity", codifying this in ecumenical council at the end of the 4th century. [54]

Most modern Christians believe the Godhead is triune, meaning that the three persons of the Trinity are in one union in which each person is also wholly God. They also hold to the doctrine of a man-god Christ Jesus as God incarnate. These Christians also do not believe that one of the three divine figures is God alone and the other two are not but that all three are mysteriously God and one. Other Christian religions, including Unitarian Universalism, Jehovah's Witnesses, Mormonism and others, do not share those views on the Trinity.

Some Christian faiths, such as Mormonism, argue that the Godhead is in fact three separate individuals which include God the Father, His Son Jesus Christ, and the Holy Ghost. [55] Each individual having a distinct purpose in the grand existence of human kind. [56] Furthermore, Mormons believe that before the Council of Nicaea, the predominant belief among many early Christians was that the Godhead was three separate individuals. In support of this view, they cite early Christian examples of belief in subordinationism. [57]

Unitarianism is a theological movement, named for its understanding of God as one person, in direct contrast to Trinitarianism. [58]

Islam bewerken

In Islam, God (Allāh) is all-powerful and all-knowing, the creator, sustainer, ordainer and judge of the universe. [59] [60] God in Islam is strictly singular (tawhid) [61] unique (wahid) and inherently One (ahad), all-merciful and omnipotent. [62] Allāh exists without place [63] and the Quran states that "No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. God is above all comprehension, yet is acquainted with all things" (Quran 6:103) [60] Allāh is the only God and the same God worshiped in Christianity and Judaism. (29:46). [64]

Islam emerged in the 7th century CE in the context of both Christianity and Judaism, with some thematic elements similar to Gnosticism. [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] Islamic belief states that Muhammad did not bring a new religion from God, but rather the same religion as practiced by Abraham, Moses, David, Jesus and all the other prophets of God. [73] The assertion of Islam is that the message of God had been corrupted, distorted or lost over time and the Quran was sent to Muhammad in order to correct the lost message of the Tawrat (Torah), Injil (Gospel) and Zabur. [74]

The Quran asserts the existence of a single and absolute truth that transcends the world a unique and indivisible being who is independent of the creation. [75] The Quran rejects binary modes of thinking such as the idea of a duality of God by arguing that both good and evil generate from God's creative act. God is a universal god rather than a local, tribal or parochial one an absolute who integrates all affirmative values and brooks no evil. [76] Ash'ari theology, which dominated Sunni Islam from the tenth to the nineteenth century, insists on ultimate divine transcendence and holds that divine unity is not accessible to human reason. Ash'arism teaches that human knowledge regarding it is limited to what has been revealed through the prophets, and on such paradoxes as God's creation of evil, revelation had to accept bila kayfa (without [asking] how). [77]

Tawhid constitutes the foremost article of the Muslim profession of faith, "There is no god but God, Muhammad is the messenger of God. [78] To attribute divinity to a created entity is the only unpardonable sin mentioned in the Quran. [76] The entirety of the Islamic teaching rests on the principle of tawhid. [79]

Medieval Islamic philosopher Al-Ghazali offered a proof of monotheism from omnipotence, asserting there can only be one omnipotent being. For if there were two omnipotent beings, the first would either have power over the second (meaning the second is not omnipotent) or not (meaning the first is not omnipotent) thus implying that there could only be one omnipotent being. [80]

As they traditionally profess a concept of monotheism with a singular entity as God, Judaism [46] and Islam reject the Christian idea of monotheism. Judaism uses the term Shituf to refer to non-monotheistic ways of worshiping God. Although Muslims venerate Jesus (Isa in Arabic) as a prophet, they do not accept the doctrine that he was a begotten son of God.

Mandaeism Edit

Mandaeism or Mandaeanism (Arabic: مندائية ‎ Mandāʼīyah) is a monotheistic Gnostic religion. [81] : 4 Its adherents, the Mandaeans, revere Adam, Abel, Seth, Enos, Noah, Shem, Aram, and especially John the Baptist. The Mandaean God is named as Hayyi Rabbi meaning The Great Life or The Great Living God. The Mandaeans are Semites and speak a dialect of Eastern Aramaic known as Mandaic. The name 'Mandaean' is said to come from the Aramaic manda meaning "knowledge", as does Greek gnosis. [82] [83] Within the Middle East, but outside of their community, the Mandaeans are more commonly known as the Ṣubba (singular: Ṣubbī) or Sabians. De voorwaarde Ṣubba is derived from the Aramaic root related to baptism, the neo-Mandaic is Ṣabi. [84] In Islam, the "Sabians" (Arabic: الصابئون ‎ al-Ṣābiʾūn) are described several times in the Quran as People of the Book, alongside Jews and Christians. [85]

Bahá'í-geloof Bewerken

God in the Baháʼí Faith is taught to be the Imperishable, uncreated Being Who is the source of existence, too great for humans to fully comprehend. Human primitive understanding of God is achieved through his revelations via his divine intermediary Manifestations. [86] [87] In the Baháʼí faith, such Christian doctrines as the Trinity are seen as compromising the Baháʼí view that God is single and has no equal. [88] And the very existence of the Baháʼí Faith is a challenge to the Islamic doctrine of the finality of Muhammad's revelation. [89]

God in the Baháʼí Faith communicates to humanity through divine intermediaries, known as Manifestations of God. [90] These Manifestations establish religion in the world. [87] It is through these divine intermediaries that humans can approach God, and through them God brings divine revelation and law. [91]

The Oneness of God is one of the core teachings of the Baháʼí Faith. The obligatory prayers in the Baháʼí Faith involve explicit monotheistic testimony. [92] [93] God is the imperishable, uncreated being who is the source of all existence. [94] He is described as "a personal God, unknowable, inaccessible, the source of all Revelation, eternal, omniscient, omnipresent and almighty". [95] [96] Although transcendent and inaccessible directly, his image is reflected in his creation. The purpose of creation is for the created to have the capacity to know and love its creator. [97] God communicates his will and purpose to humanity through intermediaries, known as Manifestations of God, who are the prophets and messengers that have founded religions from prehistoric times up to the present day. [90]

Rastafari Edit

Rastafari, sometimes termed Rastafarianism, is classified as both a new religious movement and social movement. It developed in Jamaica during the 1930s. It lacks any centralised authority and there is much heterogeneity among practitioners, who are known as Rastafari, Rastafarians, or Rastas.

Rastafari refer to their beliefs, which are based on a specific interpretation of the Bible, as "Rastalogy". Central is a monotheistic belief in a single God—referred to as Jah—who partially resides within each individual. The former emperor of Ethiopia, Haile Selassie, is given central importance. Many Rastas regard him as an incarnation of Jah on Earth and as the Second Coming of Christ. Others regard him as a human prophet who fully recognised the inner divinity within every individual.

Amenhotep IV initially introduced Atenism in Year 5 of his reign (1348/1346 BCE) during the 18th dynasty of the New Kingdom. He raised Aten, once a relatively obscure Egyptian solar deity representing the disk of the sun, to the status of Supreme God in the Egyptian pantheon. [98] To emphasise the change, Aten's name was written in the cartouche form normally reserved for Pharaohs, an innovation of Atenism. This religious reformation appears to coincide with the proclamation of a Sed festival, a sort of royal jubilee intended to reinforce the Pharaoh's divine powers of kingship. Traditionally held in the thirtieth year of the Pharaoh's reign, this possibly was a festival in honour of Amenhotep III, who some Egyptologists [ WHO? ] think had a coregency with his son Amenhotep IV of two to twelve years.

Year 5 is believed to mark the beginning of Amenhotep IV's construction of a new capital, Akhetaten (Horizon of the Aten), at the site known today as Amarna. [99] Evidence of this appears on three of the boundary stelae used to mark the boundaries of this new capital. [ citaat nodig ] At this time, Amenhotep IV officially changed his name to Akhenaten (Agreeable to Aten) as evidence of his new worship. [ citaat nodig ] The date given for the event has been estimated to fall around January 2 of that year. [ citaat nodig ] In Year 7 of his reign (1346/1344 BCE), the capital was moved from Thebes to Akhetaten (near modern Amarna), though construction of the city seems to have continued for two more years. [ citaat nodig ] In shifting his court from the traditional ceremonial centres Akhenaten was signalling a dramatic transformation in the focus of religious and political power. [ citaat nodig ]

The move separated the Pharaoh and his court from the influence of the priesthood and from the traditional centres of worship, but his decree had deeper religious significance too—taken in conjunction with his name change, it is possible that the move to Amarna was also meant as a signal of Akhenaten's symbolic death and rebirth. [ citaat nodig ] It may also have coincided with the death of his father and the end of the coregency. [ citaat nodig ] In addition to constructing a new capital in honor of Aten, Akhenaten also oversaw the construction of some of the most massive temple complexes in ancient Egypt, including one at Karnak and one at Thebes, close to the old temple of Amun. [ citaat nodig ]

In Year 9 (1344/1342 BCE), Akhenaten declared a more radical version of his new religion, declaring Aten not merely the supreme god of the Egyptian pantheon, but the only God of Egypt, with himself as the sole intermediary between the Aten and the Egyptian people. [ citaat nodig ] Key features of Atenism included a ban on idols and other images of the Aten, with the exception of a rayed solar disc, in which the rays (commonly depicted ending in hands) appear to represent the unseen spirit of Aten. [ citaat nodig ] Akhenaten made it however clear that the image of the Aten only represented the god, but that the god transcended creation and so could not be fully understood or represented. [100] Aten was addressed by Akhenaten in prayers, such as the Grote hymne aan de Aten: "O Sole God beside whom there is none".

The details of Atenist theology are still unclear. The exclusion of all but one god and the prohibition of idols was a radical departure from Egyptian tradition, but scholars [ WHO? ] see Akhenaten as a practitioner of monolatry rather than monotheism, as he did not actively deny the existence of other gods he simply refrained from worshiping any but Aten. [ citaat nodig ] Akhenaten associated Aten with Ra and put forward the eminence of Aten as the renewal of the kingship of Ra. [101]

Under Akhenaten's successors, Egypt reverted to its traditional religion, and Akhenaten himself came to be reviled as a heretic. [ citaat nodig ]

Aboriginal Australians are typically described as polytheistic in nature. [102] Although some researchers shy from referring to Dreamtime figures as "gods" or "deities", they are broadly described as such for the sake of simplicity. [103]

In Southeastern Australian cultures, the sky father Baiame is perceived as the creator of the universe (though this role is sometimes taken by other gods like Yhi or Bunjil) and at least among the Gamilaraay traditionally revered above other mythical figures. [104] Equation between him and the Christian god is common among both missionaries and modern Christian Aboriginals. [105]

The Yolngu had extensive contact with the Makassans and adopted religious practises inspired by those of Islam. The god Walitha'walitha is based on Allah (specifically, with the wa-Ta'ala suffix), but while this deity had a role in funerary practises it is unclear if it was "Allah-like" in terms of functions. [106]

The religion of the Andamanese peoples has at times been described as "animistic monotheism", believing foremost in a single deity, Paluga, who created the universe. [107] However, Paluga is not worshipped, and anthropomorphic personifications of natural phenomena are also known. [108]


How to Buy Junk Bonds. You can purchase junk bonds either individually or through a high yield fund through your financial adviser. Funds are the best way to go for the individual investor because they are run by managers with the specialized knowledge needed to pick the right bonds.

Seven high-yield bond funds to consider:

 • iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
 • Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)
 • PGIM High Yield Fund (PHYZX)
 • Vanguard High-Yield Corporate Fund (VWEHX)
 • Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)
 • VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

Key World Religions Today

Today the world’s largest religion is Christendom, to which more than 2 billion people, or about one-third the world’s population, subscribe. Christianity began 2,000 years ago in Palestine under the charismatic influence of Jesus of Nazareth and today is a Western religion, as most Christians live in the Americas and in Europe. Beginning as a cult, Christianity spread through the Mediterranean and later through Europe before becoming the official religion of the Roman Empire. Today, dozens of Christian denominations exist in the United States and other nations. Their views differ in many respects, but generally they all regard Jesus as the son of God, and many believe that salvation awaits them if they follow his example (Young, 2010).

The second largest religion is Islam, which includes about 1.6 billion Muslims, most of them in the Middle East, northern Africa, and parts of Asia. Muhammad founded Islam in the 600s A.D. and is regarded today as a prophet who was a descendant of Abraham. Whereas the sacred book of Christianity and Judaism is the Bible, the sacred book of Islam is the Koran. The Five Pillars of Islam guide Muslim life: (a) the acceptance of Allah as God and Muhammad as his messenger (b) ritual worship, including daily prayers facing Mecca, the birthplace of Muhammad (c) observing Ramadan, a month of prayer and fasting (d) giving alms to the poor and (e) making a holy pilgrimage to Mecca at least once before one dies.

These individuals are praying at a mosque, the place of worship for the religion of Islam. Islam is the world’s second largest religion, with an estimated 1.6 billion adherents.

The third largest religion is hindoeïsme, which includes more than 800 million people, most of whom live in India and Pakistan. Hinduism began about 2000 B.C. and, unlike Christianity, Judaism, and Islam, has no historic linkage to any one person and no real belief in one omnipotent deity. Hindus live instead according to a set of religious precepts called dharma. For these reasons Hinduism is often called an ethical religion. Hindus believe in reincarnation, and their religious belief in general is closely related to India’s caste system (see Chapter 9 “Global Stratification”), as an important aspect of Hindu belief is that one should live according to the rules of one’s caste.

Boeddhisme is another key religion and claims almost 400 million followers, most of whom live in Asia. Buddhism developed out of Hinduism and was founded by Siddhartha Gautama more than 500 years before the birth of Jesus. Siddhartha is said to have given up a comfortable upper-caste Hindu existence for one of wandering and poverty. He eventually achieved enlightenment and acquired the name of Buddha, or “enlightened one.” His teachings are now called the dhamma, and over the centuries they have influenced Buddhists to lead a moral life. Like Hindus, Buddhists generally believe in reincarnation, and they also believe that people experience suffering unless they give up material concerns and follow other Buddhist principles.

Another key religion is jodendom, which claims more than 13 million adherents throughout the world, most of them in Israel and the United States. Judaism began about 4,000 years ago when, according to tradition, Abraham was chosen by God to become the progenitor of his “chosen people,” first called Hebrews or Israelites and now called Jews. The Jewish people have been persecuted throughout their history, with anti-Semitism having its ugliest manifestation during the Holocaust of the 1940s, when 6 million Jews died at the hands of the Nazis. One of the first monotheistic religions, Judaism relies heavily on the Torah, which is the first five books of the Bible, and the Talmud en de Misjna, both collections of religious laws and ancient rabbinical interpretations of these laws. The three main Jewish dominations are the Orthodox, Conservative, and Reform branches, listed in order from the most traditional to the least traditional. Orthodox Jews take the Bible very literally and closely follow the teachings and rules of the Torah, Talmud, and Mishnah, while Reform Jews think the Bible is mainly a historical document and do not follow many traditional Jewish practices. Conservative Jews fall in between these two branches.

A final key religion in the world today is confucianisme, which reigned in China for centuries but was officially abolished in 1949 after the Chinese Revolution ended in Communist control. People who practice Confucianism in China today do so secretly, and its number of adherents is estimated at some 5 or 6 million. Confucianism was founded by K’ung Fu-tzu, from whom it gets its name, about 500 years before the birth of Jesus. His teachings, which were compiled in a book called the Bloemlezing, were essentially a code of moral conduct involving self-discipline, respect for authority and tradition, and the kind treatment of everyone. Despite the official abolition of Confucianism, its principles continue to be important for Chinese family and cultural life.

As this overview indicates, religion takes many forms in different societies. No matter what shape it takes, however, religion has important consequences. These consequences can be both good and bad for the society and the individuals in it. Sociological perspectives expand on these consequences, and we now turn to them.

Belangrijkste leerpunten

 • Although the Catholic Church dominated medieval Europe, Protestantism took hold by the end of the 16th century. According to Max Weber, Protestantism in turn helped lead to the rise of capitalism.
 • The major religions in the world today are Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Judaism, and Confucianism.

For Your Review

 1. Although church and state were not separate in many of the American colonies, the new nation soon provided for the separation of church and state and the free exercise of religion in the First Amendment of the Bill of Rights. Why might the new government have taken this approach?
 2. The second largest world religion today is Islam, which has aroused strong passions in the United States since 9/11. Write a short essay in which you summarize your thoughts about this religion.

Jahweh

The relationship between the Jewish God and man was evolving. Abraham's followers still saw God as mysterious. He would not reveal himself in any concrete way, and the Jewish Bible follows this theme.

The Jewish word for God isYahweh (pronounced Ya-way). So, God is here, but not here, and man may search, but perhaps cannot find Him. Yet, man cannot stop the search. He is compelled to keep looking.

This mystery and irony in our search for God pervades our view of faith today. Yet, it is our nature to try and put a face on God&sbquo to attempt to create icons and images that make God more tangible, and more real.

Yet, God constantly resists, and actually forbids this practice. "I am the Lord thy God. Though shalt not have any other gods before me." "You shall not make for yourself an idol." These admonitions are common to Christian, Islam, and Jewish religions.

This paradox pervades every religion's attempt to know and define God. It may be one reason that Buddhism resists the temptation to acknowledge God, and to give God a name, or give God a description.

This struggle is fundamental to the beliefs systems of all religions, and in many ways define the differences between them.


Inhoud

The school of religious history called the Religionsgeschichtliche Schule, a late 19th-century German school of thought, originated the systematic study of religion as a socio-cultural phenomenon. It depicted religion as evolving with human culture, from primitive polytheism to ethical monotheism.

De Religionsgeschichtliche Schule emerged at a time when scholarly study of the Bible and of church history flourished in Germany and elsewhere (see higher criticism, also called the historical-critical method). The study of religion is important: religion and similar concepts have often shaped civilizations' law and moral codes, social structure, art and music.

The 19th century saw a dramatic increase in knowledge about a wide variety of cultures and religions, and also the establishment of economic and social histories of progress. The "history of religions" school sought to account for this religious diversity by connecting it with the social and economic situation of a particular group.

Typically, religions were divided into stages of progression from simple to complex societies, especially from polytheistic to monotheistic and from extempore to organized. One can also classify religions as circumcising and non-circumcising, proselytizing (attempting to convert people of other religion) and non-proselytizing. Many religions share common beliefs.

The earliest archeological evidence of religious ideas dates back several hundred thousand years to the Middle and Lower Paleolithic periods. Archaeologists take apparent intentional burials of early Homo sapiens and Neanderthals from as early as 300,000 years ago as evidence of religious ideas. Other evidence of religious ideas includes symbolic artifacts from Middle Stone Age sites in Africa. However, the interpretation of early paleolithic artifacts, with regard to how they relate to religious ideas, remains controversial. Archeological evidence from more recent periods is less controversial. Scientists [ die? ] generally interpret a number of artifacts [ die? ] from the Upper Paleolithic (50,000-13,000 BCE) as representing religious ideas. Examples of Upper Paleolithic remains associated with religious beliefs include the lion man, the Venus figurines, cave paintings from Chauvet Cave and the elaborate ritual burial from Sungir.

In the 19th century researchers proposed various theories regarding the origin of religion, challenging earlier claims of a Christianity-like urreligion. Early theorists Edward Burnett Tylor (1832-1917) and Herbert Spencer (1820-1903) emphasised the concept of animism, while archaeologist John Lubbock (1834-1913) used the term "fetishism". Meanwhile, religious scholar Max Müller (1823-1900) theorized that religion began in hedonism and folklorist Wilhelm Mannhardt (1831-1880) suggested that religion began in "naturalism" – by which he meant mythological explanation of natural events. [9] [ pagina nodig ] All of these theories have since been widely criticized there is no broad consensus regarding the origin of religion.

Pre-pottery Neolithic A (PPNA) Göbekli Tepe, the oldest religious site yet discovered anywhere [10] includes circles of erected massive T-shaped stone pillars, the world's oldest known megaliths [11] decorated with abstract, enigmatic pictograms and carved-animal reliefs. The site, near the home place of original wild wheat, was built before the so-called Neolithic Revolution, i.e., the beginning of agriculture and animal husbandry around 9000 BCE. But the construction of Göbekli Tepe implies organization of an advanced order not hitherto associated with Paleolithic, PPNA, or PPNB societies. The site, abandoned around the time the first agricultural societies started, is still being excavated and analyzed, and thus might shed light on the significance it had had for the religions of older, foraging communities, as well as for the general history of religions.

The Pyramid Texts from ancient Egypt, the oldest known religious texts in the world, date to between 2400-2300 BCE. [12] [13]

The earliest records of Indian religion are the Vedas, composed ca. 1500-1200 Hinduism during the Vedic Period.

Surviving early copies of religious texts include:

 • The Upanishads, some of which date to the mid-first millennium BCE.
 • The Dead Sea Scrolls, representing fragmentary texts of the Hebrew Tanakh. [14]
 • Complete Hebrew texts, also of the Tanakh, but translated into the Greek language (Septuagint 300-200 BC), were in wide use by the early 1st century CE.
 • The Zoroastrian Avesta, from a Sassanian-era master copy.

Historians have labelled the period from 900 to 200 BCE as the "axial age", a term coined by German-Swiss philosopher Karl Jaspers (1883-1969). According to Jaspers, in this era of history "the spiritual foundations of humanity were laid simultaneously and independently. And these are the foundations upon which humanity still subsists today." Intellectual historian Peter Watson has summarized this period as the foundation time of many of humanity's most influential philosophical traditions, including monotheism in Persia and Canaan, Platonism in Greece, Buddhism and Jainism in India, and Confucianism and Taoism in China. These ideas would become institutionalized in time – note for example Ashoka's role in the spread of Buddhism, or the role of platonic philosophy in Christianity at its foundation.

The historical roots of Jainism in India date back to the 9th-century BCE with the rise of Parshvanatha and his non-violent philosophy. [15] [16] [ need quotation to verify ]

World religions of the present day established themselves throughout Eurasia during the Middle Ages by:

During the Middle Ages, Muslims came into conflict with Zoroastrians during the Islamic conquest of Persia (633-654) Christians fought against Muslims during the Byzantine-Arab Wars (7th to 11th centuries), the Crusades (1095 onward), the Reconquista (718-1492), the Ottoman wars in Europe (13th century onwards) and the Inquisition Shamanism was in conflict with Buddhists, Taoists, Muslims and Christians during the Mongol invasions (1206-1337) and Muslims clashed with Hindus and Sikhs during the Muslim conquest of the Indian subcontinent (8th to 16th centuries).

Many medieval religious movements emphasized mysticism, such as the Cathars and related movements in the West, the Jews in Spain (see Zohar), the Bhakti movement in India and Sufism in Islam. Monotheism reached definite forms in Christian Christology and in Islamic Tawhid. Hindu monotheist notions of Brahman likewise reached their classical form with the teaching of Adi Shankara (788-820).

European colonisation during the 15th to 19th centuries resulted in the spread of Christianity in Sub-Saharan Africa, and to the Americas, Australia and the Philippines. The invention of the printing press in the 15th century played a major role in the rapid spread of the Protestant Reformation under leaders such as Martin Luther (1483-1546) and John Calvin (1509-1564). Wars of religion broke out, culminating in the Thirty Years War which ravaged central Europe between 1618 and 1648. The 18th century saw the beginning of secularisation in Europe, gaining momentum after the French Revolution of 1789 and following. By the late 20th century religion had declined in most of Europe. [17]

By 2001 people began to use the internet to discover or adhere to their religious beliefs. In January 2000 the website beliefnet was established, and the following year, every month it had over 1.7 million visitors. [18]


Malevolent Beings May Exist Too

Finally, some polytheistic religions include the existence of malevolent beings. An example of this type of polytheism is ditheism or duotheism, which is the belief that two equally powerful gods exist, but they do not complement each other and are often in conflict with one another.

This belief is seen, for instance, in Zoroastrianism, where the benevolent Ahura Mazda is locked in eternal conflict with the malevolent Angra Mainyu. This concept is also seen in Gnosticism, which holds the view that the true God exists beyond this world, while the one worshipped by human beings is in fact an evil imposter.

Ahura Mazda (Alexeiy /Adobe-voorraad) is locked in eternal conflict with the malevolent Angra Mainyu.

Yet another form of polytheism that falls under this category is misotheism, which means ‘hatred of God / gods.’ This term was first used in the English language by the English essayist Thomas de Quincey in 1846. Nevertheless, this word already appeared as early as the Classical Greek period, when it was used by Aeschylus in one of his tragedies and the concept of hatred towards the gods existed long before the term was coined by de Quincy.

Strictly speaking, misotheism describes an attitude towards the gods, rather than their nature, though it would not be too difficult to imagine that misotheists hate the gods because they believe them to be evil.

Lastly, there is dsytheism, whose adherents believe that the gods exist, but that they are not entirely benevolent, and may even be evil. Deities who exhibit this quality include the trickster god, Loki, from Norse mythology, and Set from the myths of ancient Egypt.

As you can see, while the theory of the evolution of religious thought proposed during the 19th century suggested polytheism was the lowest form of religious belief, it is evident that monotheism has actually been the minority in human religious history. Most famously, the Egyptians, Norse, Aztecs, Greeks, and early Romans all followed some form of polytheism however, this style of religious thought continues to be present today, especially in its more moderate forms.

Top Image: Egyptian gods. Bron: Catmando / Adobe Stock


Bekijk de video: Agama Kuno di Nusantara sebelum masuknya Hindu dan Budha (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Lojza

  Het lijkt mij een uitstekend idee

 2. Faelrajas

  Zijn er analogen?

 3. Wallis

  Het spijt me, er is een aanbod om op een andere manier te gaan.

 4. Dum

  wat is hetSchrijf een bericht