Geschiedenis Podcasts

Land en vrijheid

Land en vrijheid

In 1869 publiceerden twee Russische schrijvers, Mikhail Bakoenin en Sergi Nechayev het boek Catechismus van een revolutionair. Het bevatte de beroemde passage: "De revolutionair is een gedoemd man. Hij heeft geen privébelangen, geen zaken, gevoelens, banden, eigendommen, zelfs geen eigen naam. Zijn hele wezen wordt verslonden door één doel, één gedachte, één passie - de revolutie. Met hart en ziel, niet alleen door woord maar door daad, heeft hij elke band verbroken met de sociale orde en met de hele beschaafde wereld; met de wetten, goede manieren, conventies en moraliteit van die wereld. Hij is haar meedogenloze vijand en blijft het bewonen met maar één doel - om het te vernietigen."

Het boek had een grote impact op jonge Russen en in 1876 werd een geheim genootschap, Land and Liberty, opgericht. De groep, geleid door Mark Natanson, eiste dat het Russische rijk zou worden ontbonden. Het was ook van mening dat tweederde van het land zou moeten worden overgedragen aan de boeren, waar het zou worden georganiseerd in zelfbesturende gemeenten. Het bleef een kleine groep en had op zijn hoogtepunt slechts ongeveer 200 leden.

Undercoveragenten in dienst van Okhrana infiltreerden al snel de organisatie en leden werden gearresteerd en gevangengezet. In 1878 hoorde Vera Zasulich, een lid van Land and Liberty, dat een van haar kameraden, Alexei Bogoliubov, in de gevangenis was mishandeld, besloot ze wraak te nemen. Zasulich ging naar de plaatselijke gevangenis en schoot generaal Trepov, de politiechef van St. Petersburg, neer.

Zasulich werd gearresteerd en beschuldigd van poging tot moord. Tijdens het proces leverde de verdediging bewijs van dergelijk misbruik door de politie, en Zasulich gedroeg zich met zo'n waardigheid, dat de jury haar vrijsprak. Toen de politie haar buiten de rechtbank opnieuw probeerde te arresteren, greep de menigte in en liet ze haar ontsnappen.

De meeste leden van de groep deelden Bakoenins anarchistische opvattingen en eisten dat het land van Rusland zou worden overgedragen aan de boeren en dat de staat zou worden vernietigd. De historicus Adam Bruno Ulam heeft betoogd: "Deze partij, die in haar naam de revolutionaire groepering van de vroege jaren zestig herdacht, werd al snel opgesplitst door ruzies over haar houding tegenover terreur. Het beweerde doel, de aanhoudende onrust onder de boeren, werd steeds vruchteloos."

In oktober 1879 splitsten het Land en de Vrijheid zich in twee facties. De meerderheid van de leden, die voorstander waren van een beleid van terrorisme, stelden de People's Will (Narodnaya Volya) op. Anderen, zoals George Plekhanov, richtten Black Repartition op, een groep die terrorisme verwierp en een socialistische propagandacampagne onder arbeiders en boeren steunde. Elizabeth Kovalskaia was een van degenen die de ideeën van de People's Will verwierp: "Er rotsvast van overtuigd dat alleen de mensen zelf een socialistische revolutie kunnen uitvoeren en dat terreur gericht op het centrum van de staat (zoals de People's Will bepleit) zou brengen - in het beste geval - alleen een slappe grondwet die op haar beurt de Russische bourgeoisie zou versterken, sloot ik me aan bij Black Repartition, dat het oude Land and Liberty-programma had behouden."

De Revolutionist is een gedoemde man. Hij is zijn genadeloze vijand en blijft het bewonen met maar één doel: het vernietigen.

Hij veracht de publieke opinie. Hij haat en veracht de sociale moraal van zijn tijd, haar motieven en manifestaties. Alles wat het succes van de revolutie bevordert, is moreel, alles wat haar belemmert is immoreel. De aard van de ware revolutionair sluit alle romantiek, alle tederheid, alle extase, alle liefde uit.

Onze kring in Zürich was tot de overtuiging gekomen dat het noodzakelijk was een positie in te nemen die identiek was aan die van mensen om hun vertrouwen te winnen en met succes propaganda onder hen te voeren. Je moest "het gewone leven leiden" - je bezighouden met fysieke arbeid, drinken, eten en kleden zoals de mensen deden, afstand doen van alle gewoonten en behoeften van de culturele klassen. Dit was de enige manier om dicht bij de mensen te komen en een reactie te krijgen op propaganda; verder was alleen handenarbeid puur en heilig, alleen door je er volledig aan over te geven kon je voorkomen een uitbuiter te zijn.

Nu keken Trepov en zijn entourage me aan, hun handen in beslag genomen door papieren en zo, en ik besloot het eerder te doen dan ik had gepland - om het te doen wanneer Trepov tegenover mijn buurman stopte, voordat hij mij bereikte.

En plotseling was er geen buurman voor me - ik was de eerste.

"Wat wil je?"

"Een verklaring van gedrag."

Hij noteerde iets met een potlood en wendde zich tot mijn buurman.

De revolver was in mijn hand. Ik drukte op de trekker - een misfire.

Mijn hart sloeg een slag over. Weer drukte ik. Een schot, huilt. Nu gaan ze me slaan. Dit was de volgende in de reeks gebeurtenissen waar ik zo vaak over had nagedacht.

Ik gooide de revolver neer - ook dit was van tevoren besloten; anders kan het in het handgemeen vanzelf afgaan. Ik stond en wachtte.

Plotseling begon iedereen om me heen in beweging te komen, de indieners verspreidden zich, politieagenten wierpen zich op me en ik werd van beide kanten gegrepen.

In het voorjaar van 1879 bracht het onverwachte nieuws van Alexander Solovievs aanslag op het leven van de tsaar de Russische kolonie van Genève in rep en roer. Vera Zasulich verstopte zich drie dagen in diepe depressie: Solovievs daad weerspiegelde duidelijk een trend naar directe, actieve strijd tegen de regering, een trend die Zasulich afkeurde. Het leek me dat haar zenuwen zo sterk werden aangetast door gewelddadige acties zoals die van Soloviev, omdat ze bewust (en misschien ook onbewust) haar eigen daad als de eerste stap in die richting beschouwde.

Andere emigranten waren onvergelijkbaar toleranter ten opzichte van de poging: Stefanovich en Deich, bijvoorbeeld, merkten alleen op dat het het politieke werk onder het volk zou kunnen belemmeren. Kravchinskii verwierp zelfs dit bezwaar. We wisten allemaal uit persoonlijke ervaring, zo betoogde hij, dat uitgebreid werk onder het volk lange tijd onmogelijk is geweest, en evenmin konden we verwachten onze activiteiten uit te breiden en massa's mensen voor de socialistische zaak aan te trekken totdat we op zijn minst een minimum aan politieke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om vakbonden te organiseren.

Stefanovich werd het hoofd van de Black Repartition en zijn vrienden Vera Zasulich en Lev Deich voegden zich bij hem. Maar zelfs vurige populisten zoals Vera Figner, die in een van de plattelandsnederzettingen in de provincies had gewerkt, en Sophia Perovskaia sloten zich aan bij de People's Will, de groep die de wapens had opgenomen om het volk en hun apostelen te verdedigen.

Black Repartition werd doodgeboren; het liet eind 1879 en begin 1880 geen zichtbare sporen van zijn werk bij de mensen achter, omdat een dergelijke activiteit op grote schaal niet mogelijk was. Na een reeks mislukkingen keerden Stefanovich, Deich, Plechanov en Zasulich terug naar het buitenland.

Wat mij betreft, natuurlijk sloot ik me aan bij de People's Will. Het Uitvoerend Comité van de Volkswil begon al snel zijn eigen koers uit te stippelen. Het oorspronkelijke plan was om een ​​aantal acties tegen de gouverneur-generaals uit te voeren, maar deze beslissing werd in twijfel getrokken tijdens een openluchtbijeenkomst in Lesnoi: zouden we niet al onze troepen in plaats daarvan tegen de tsaar moeten concentreren, werd gevraagd . We hebben besloten dat dit inderdaad het doel van het Uitvoerend Comité moet zijn. De uitvoering van dat besluit hield de People's Will in tot 1 maart 1881.

In het voorjaar van 1879, nadat gouverneur Krapotkin was vermoord, was er een golf van huiszoekingen en arrestaties in Charkov. Ik moest vluchten en voorgoed gaan begrijpen. Ik verbleef korte tijd in verschillende steden en bereikte St. Petersburg in de herfst van dat jaar. Tegen die tijd waren Land en Vrijheid opgesplitst in de People's Will en Black Repartition. Vast overtuigd dat alleen het volk zelf een socialistische revolutie zou kunnen doorvoeren en dat terreur gericht tegen het centrum van de staat (zoals de Volkswil bepleit) - in het beste geval - slechts een slappe grondwet zou opleveren die op zijn beurt de Russische bourgeoisie, ik sloot me aan bij Black Repartition, dat het oude Land and Liberty-programma had behouden.

Deelnemen aan Black Repartition betekende het accepteren van de basisprincipes van het Land and Liberty-programma. Die principes waren in feite eerder de leidraad geweest voor mijn eigen politieke werk; mijn bedenkingen over het lidmaatschap van de organisatie betroffen tactieken. De ervaringen van de revolutionairen die op het platteland hadden gewerkt, waren niet erg succesvol geweest. Door mijn verschillende benaderingen van de massa was ik geleidelijk tot de conclusie gekomen dat twee activiteiten voorop moesten staan. De eerste was economische terreur. Nu stond dit in het programma van Black Repartition, maar de nadruk van de partij lag op lokale volksopstanden. Naar mijn mening werd economische terreur gemakkelijker begrepen door de massa; het verdedigde hun belangen rechtstreeks, bracht de minste opofferingen met zich mee en stimuleerde de ontwikkeling van een revolutionaire geest. De andere belangrijke taak was het organiseren van arbeidersvakbonden, waarvan de leden snel revolutionaire activiteiten van de steden naar de inheemse dorpen zouden verspreiden; en ook daar zou economische terreur het hart van de strijd moeten zijn.progra

Ik herinner me een zeer stormachtige bijeenkomst over de drukpers die Black Repartition hield in een van zijn samenzweerderige appartementen. Maria Krylova, die de eigenaar was geweest van de drukkerij van Land en Liberty, weigerde nadrukkelijk om de People's Will de pers te laten hebben - ze was zelfs bereid om wapens tegen hen te gebruiken, als ze agressieve acties zouden ondernemen om het te krijgen. George Plechanov was ook fel gekant tegen het opgeven van de pers, maar tegelijkertijd maakte hij op zijn karakteristieke manier geestig en venijnig Krylova's plan voor "gewapend verzet" belachelijk.

Een splitsing vond plaats in de Land and Freedom-groep in 1879, toen een uitvoerend comité werd opgericht om terroristische daden te organiseren. Een kleine factie, onder leiding van George Plechanov, verwierp het beleid van terrorisme en werd bekend als de Zwarte Repartitie.

De grotere groep noemde zichzelf de People's Will. Beiden geloofden dat de Russische boer van nature sterk geneigd was tot het socialisme. In tegenstelling tot de marxistische opvatting dat alleen de industriële arbeidersklasse het socialisme kon brengen, geloofden ze dat de boer in Rusland dezelfde rol kon spelen als het industriële proletariaat in andere landen. Maar de Volkswil geloofde dat het socialisme enige tijd niet kon worden gerealiseerd; het onmiddellijke doel was de onteigening van de landgoederen ten gunste van de boeren en de vestiging van burgerlijke vrijheid.

Op zondag 13 maart 1881 werd tsaar Alexander II vermoord door leden van de People's Will.


Engelse revoluties: lessen uit het land van vrijheid

Rachel Hammersley bespreekt hoe de gebeurtenissen in de jaren 1640 en 1680 in Engeland een traditie vestigden die een eeuw later Franse denkers inspireerde op het pad naar revolutie.

Sinds de rellen en plunderingen zich in augustus over Engeland verspreidden, hebben commentatoren er snel op gewezen dat dit land een lange traditie heeft van vaak gewelddadige stedelijke protesten, die teruggaat tot de 18e-eeuwse Gordon-rellen en daarvoor. Ook revoluties zijn momenteel in het nieuws, van de Arabische Lente tot studentensit-ins tegen collegegeld en anti-bezuinigingsdemonstraties in het VK. Dit soort demonstraties kan een probleem vormen voor de Britten, aangezien de heersende opvatting is dat wij, in tegenstelling tot onze Franse buren, geen revolutionaire natie zijn. Zoals Andreas Whittam Smith opmerkte in de Onafhankelijk in 2002:

We . hebben geen revolutionaire traditie om naar te leven of om ons te inspireren. De Britten gaan zelden de straat op om politieke verandering te bepleiten. Elke generatie of zo doen de Fransen precies dat - in 1789, 1830, 1848, 1870, 1936 en 1968.

Toch is dit niet altijd het geval geweest. In de 18e eeuw waren het de Engelsen die werden beschouwd als de revolutionaire natie en toen ze aan het einde van de eeuw richting revolutie gingen, keken de Fransen naar de Engelse geschiedenis en de ideeën van 17e-eeuwse Engelse 'revolutionairen' om hen te leiden.

De revolutionaire reputatie van Engeland was gebaseerd op het feit dat het niet één, maar twee revolutionaire omwentelingen had meegemaakt: de burgeroorlogen en interregnum van 1640-60 en de glorieuze revolutie van 1688-89. De gebeurtenissen van 1640-1660 waren in verschillende cruciale opzichten een voorafschaduwing van de gebeurtenissen die zich in de jaren 1790 in Frankrijk zouden ontvouwen: volksopstanden vragen om erkenning van natuurlijke rechten en volkssoevereiniteit burgerlijke onrust koningsgezinde republikeinse regering het opstellen van schriftelijke grondwetten pogingen om de orde te herstellen door middel van militair bewind en uiteindelijk het herstel van de monarchie. Bovendien erkenden de Fransen deze gebeurtenissen als eigen antecedenten door de term ‘revolutie’ te gebruiken om ze te beschrijven. De historicus François Guizot uit het begin van de 19e eeuw wordt in dit opzicht vaak genoemd als de pionier, maar in feite was deze beschrijving van de Engelse gebeurtenissen van 1640-60 al in het begin van de jaren 1790 gemeengoed in Frankrijk.

Hoewel tijdgenoten het woord 'revolutie' niet hadden gebruikt om de burgeroorlogen en interregnum te beschrijven, werd het snel aangenomen als een label voor de gebeurtenissen van 1688-89. Hoewel wat resulteerde in de 'abdicatie' van Jacobus II en de opvolging van Willem III en Maria II op het eerste gezicht niet het soort radicale verandering of het geweldsniveau dat conventioneel met revoluties wordt geassocieerd, lijkt te zijn daagde het principe van erfelijke en goddelijk juiste monarchie uit en introduceerde een nieuwe vorm van monarchale regering. Bovendien rechtvaardigden de deelnemers hun acties met verwijzing naar natuurlijke rechten en volkssoevereiniteit. Tegelijkertijd, hoewel er in 1688-1689 weinig geweld was, werd dat moment voorafgegaan door minstens een decennium van volksopstanden, moordpogingen, vervolging en openbare executies. Inderdaad, de term 'menigte' werd in de jaren 1680 bedacht.

De achttiende-eeuwse Franse opvattingen over Engeland waren geenszins uniform. Desalniettemin werd het gevoel van Engeland als een vrije natie waarin het volk zich met politiek bemoeide en openlijk demonstreerde tegen ongunstige overheidsmaatregelen, gepopulariseerd door vooraanstaande Verlichtingsdenkers als Montesquieu en Voltaire, die beiden tijd in Engeland doorbrachten. Montesquieu schilderde ‘politieke vrijheid’ af als de lente die het Engelse politieke systeem bezielt, terwijl hij in zijn Brieven over de Engelse natie, gepubliceerd in de jaren 1730, merkte Voltaire op:

Als ik ooit naar een opstanding ruik, of een tweede keer op aarde kom, zal ik God bidden om mij geboren te laten worden in Engeland, het Land van Vrijheid.

Montesquieu was vooral onder de indruk van de Engelse grondwet, die hij uitvoerig beschreef in zijn grote werk De geest van de wetten (1748). Zijn verslag ervan was grotendeels te danken aan de geschriften van de Britse Real Whigs en andere tegenstanders van de Country Party van de regering van Robert Walpole (1721-42), die de ideeën van de Engelse republikeinen uit het midden van de 17e eeuw aanpasten ter ondersteuning van een beperkte constitutionele monarchie.

De ideeën van Montesquieu bleken onmiddellijk invloedrijk. De Geneefse Jean-Louis De Lolme ontwikkelde Montesquieu's positieve visie op de Engelse grondwet in zijn verslag van 1771. Andere Franse schrijvers deelden Montesquieu's interesse in ideeën van de Country Party, gebruikmakend van de Franse vertalingen van hun werken en die van hun 17e-eeuwse voorgangers door Franse protestantse ballingen. Werken van de koningsmoordenaar Edmund Ludlow (1616/17-92), de martelaar voor de vrijheid Algernon Sidney (1623-83), de Real Whig Thomas Gordon (d.1750) en de derde graaf van Shaftesbury (1671-1713) werden allemaal vertaald door Hugenoten in de eerste helft van de 18e eeuw. Veel werken van de leidende figuur van de Country Party, burggraaf Bolingbroke (1678-1751), werden rond deze tijd ook vertaald. De Franse filosoof de Abbé Mably (1709-85) maakte zijn schuld aan deze ideeën expliciet door een fictieve Real Whig, Milord Stanhope, als hoofdpersoon in zijn dialoog op te nemen De rechten en plichten van de burger. Mably's Stanhope sprak niet alleen zijn bewondering uit voor de Britse grondwet, getemperd door de bezorgdheid dat de revolutie van 1688-89 niet ver genoeg was gegaan, maar hij pleitte ook voor de toepassing van die ideeën op Frankrijk.

Hoewel geschreven in de jaren 1750, werd de tekst van Mably voor het eerst gepubliceerd in 1789. Het uitbreken van de Franse Revolutie veroorzaakte nieuwe interesse in deze Engelse ideeën en een aantal Franse revolutionairen begonnen naar Engeland te kijken voor begeleiding. Een groot deel van de Real Whig- en republikeinse vertalingen werd rond deze tijd opnieuw uitgegeven, naast nieuwe vertalingen van werken van Engelse denkers, zoals John Milton (1608-74), de republikein James Harrington (1611-77) en anderen.

De Britse grondwet werd door sommigen erkend als een mogelijk navolgbaar model. De zogenoemde Monarchiens maakte gebruik van het werk van Montesquieu en De Lolme om de invoering van een tweekamerstelsel en een absoluut koninklijk veto te ondersteunen. Als leden van de constitutionele commissie van de Nationale Assemblee in de zomer van 1789 waren ze in de positie om hun visie te promoten, maar deze werd in de herfst overschaduwd door het eenkamerstelsel dat de voorkeur had van de invloedrijke politieke theoreticus, de Abbé Sieyès (1748-1836). Een nog scherpere pleitbezorger van het Britse model was de Comte de Mirabeau (1749-1791). Hij vroeg Engelse vrienden om advies over wetten en instellingen en organiseerde de vertaling en publicatie van een verslag van de werkwijze van het Lagerhuis en van verschillende andere Engelse werken. Deze omvatten twee pamfletten van Milton, één ter ondersteuning van een vrije pers en de andere ter verdediging van de koningsmoord, en Catharine Macaulay's Real Whig History of England (gepubliceerd 1763-83). Het voorwoord van de vertaler bij Macaulay's interpretatie van het 17e-eeuwse Engeland benadrukte Mirabeau's perceptie van de relevantie ervan:

Gezien onze omstandigheden is dit geen gewoon werk ... Er zijn zoveel contact- en verbindingspunten tussen deze gebeurtenissen, deze mensen en ons, dat we, door ons te beperken tot het vestigen van de aandacht op hen in voetnoten, zullen ontdekken dat we de geschiedenis hebben geschreven van twee revoluties.

Mirabeau's doel lijkt te zijn geweest om van 1642 tot 1689 een kortere weg te vinden, een manier om de Fransen een constitutionele monarchie in Britse stijl te geven zonder de anarchie en het bloedvergieten waar de Engelsen onder geleden waren, met zich mee te brengen. Dat het uitbreken van de Franse Revolutie samenviel met de honderdste verjaardag van de Glorieuze Revolutie in Engeland moedigde ook aan om parallellen te trekken tussen deze twee gebeurtenissen. In de herfst van 1789 zond de Vereniging ter Herdenking van de Revolutie van Groot-Brittannië een felicitatietoespraak aan de Franse Nationale Vergadering. Verschillende Franse reacties erkenden de parallel. Een lid van de Patriottische Vereniging van Dijon beweerde:

Waarom zouden we ons schamen, heren, om te erkennen dat de revolutie die zich nu in ons land vestigt, te danken is aan het voorbeeld dat Engeland een eeuw geleden heeft gegeven?

Interessant genoeg werd deze vergelijking 200 jaar later ingeroepen tijdens een evenement ter herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie door niemand minder dan Margaret Thatcher. In reactie wees president Mitterrand erop dat de koningsmoord van 1649 een meer voor de hand liggende parallel vormde. Dit was ook een algemene opvatting onder de Franse revolutionairen zelf. Zoals de vertaler van Harringtons werken in 1795 opmerkte:

De problemen van de Franse Revolutie lijken zo sterk op die van de Engelse Revolutie [waarmee hij 1640-1660 bedoelde], dat degenen die graag redeneren van gevolgen naar oorzaken [zouden] niet aarzelen om die ene te bestuderen om de gevolgen beter te kunnen bepalen. van het andere.

Er werden met name parallellen getrokken op het gebied van de koningsmoord en het opstellen van een republikeinse grondwet.

Zoals de historicus Blair Worden heeft opgemerkt, executeerden de Engelsen hun koning en vroegen zich af wat ze nu moesten doen, waarbij ze pas bijna vier maanden na de koningsmoord een republikeinse regeringsvorm oprichtten. De Fransen daarentegen begonnen met het stichten van een republiek en bespraken vervolgens wat ze met hun voormalige koning moesten doen. Tijdens die debatten werd herhaaldelijk gezinspeeld op het voorbeeld van Charles I. Jean-Baptiste Mailhe, de woordvoerder van de commissie wetgeving, zette de toon voor het debat:

Net als Lodewijk XVI was Charles Stuart onschendbaar, maar net als Lodewijk XVI verraadde hij het land dat hem op de troon had geplaatst.

In het bijzonder (enigszins ironisch) was er de wens om van het Engelse voorbeeld te leren hoe de Fransen zouden kunnen voorkomen dat ze eindigen met een Cromwell of een Charles II. Mailhe hield vol dat de Engelsen een fout hadden gemaakt door het Lagerhuis – in plaats van de natie als geheel – toe te staan ​​de beslissing te nemen over het lot van de koning. Anderen verwezen naar de Engelse zaak om ballingschap te bepleiten in plaats van executie.

Bij de kwestie van de grondwetsopbouw wilden de Fransen hun originaliteit graag benadrukken. Verschillende vooraanstaande revolutionairen lieten zich echter inspireren door het constitutionele model van James Harrington. Harringtons plan voor een grote, moderne republiek was ingebed in zijn werk Het Gemenebest van Oceana van 1656. Hoewel geschreven tijdens het Interregnum en onder het bewind van Cromwell, was het kritisch over de verschillende republikeinse modellen die in Engeland waren aangenomen en bood het een onderscheidend alternatief.

De relevantie van Harringtons werk werd voor het eerst onder de aandacht van de Fransen gebracht in de jaren 1780, toen Jean-Jacques Rutledge, een minderjarige Franse Verlichtingsfiguur, een verslag van Harringtons ideeën aanbood en de mate benadrukte waarin ze de leidende Franse denkers hadden beïnvloed. Tegen het begin van de jaren 1790 was Rutledge een vooraanstaand lid van de radicale Cordeliers Club en direct betrokken bij praktische politieke actie, maar hij was zijn toewijding aan Harrington niet vergeten. Hij nam verschillende lange maar niet-erkende uittreksels op uit Harrington's Een systeem van politiek in zijn tijdschrift Le Creuset en paste sommige van die ideeën rechtstreeks toe op hedendaagse omstandigheden. Na de verklaring van de eerste Franse Republiek reageerde hij zelfs op de oproep van de Nationale Vergadering voor constitutionele ideeën door hen verschillende Harringtoniaanse werken te sturen, waaronder een ontwerpgrondwet naar het voorbeeld van Oceana.

Het ontwerp van Rutledge had waarschijnlijk weinig invloed op de grondwetmakers van de Nationale Assemblee, maar sommige ideeën van Harrington werden via andere wegen in het Franse recht belichaamd. De leden van de commissie die de grondwet van 1795 opstelde, namen het idee van Harrington over om één wetgevend orgaan te hebben om wetten voor te stellen en een ander om ze te accepteren of te verwerpen. Ze lijken dit mechanisme te hebben ontleend aan de uittreksels uit de werken van Harrington die verschenen in Een verdediging van de grondwetten van de Verenigde Staten van Amerika door de Amerikaanse revolutionair John Adams (1735-1826), die in 1792 in het Frans werd vertaald. De Abbé Sieyès was een ander belangrijk kanaal. Hij maakte aantekeningen over de werken van Harrington en verwerkte verschillende van zijn ideeën in zijn eigen grondwetsvoorstellen. Zijn plan om het grondgebied en de bevolking van Frankrijk te verdelen, zijn systeem voor ambtswisselingen en zijn aandringen op de noodzaak om het voorstel van wetten te scheiden van hun goedkeuring, hadden allemaal iets te danken aan Harrington. De Nationale Vergadering nam het eerste van deze voorstellen in 1790 aan, terwijl de andere twee hun weg vonden naar de grondwetten van 1795 en 1799.

Deze leningen gingen niet verloren aan Britse waarnemers. In een artikel in de Ochtendkroniek van 22 september 1797 werd opgemerkt:

De manier waarop de Franse grondwet momenteel door de Franse grondwet wordt aangenomen om hun Wetgevende Vergaderingen jaarlijks gedeeltelijk te vernieuwen, lijkt te zijn ontleend aan een soortgelijk idee dat vroeger door onze Rota Club [opgericht door Harrington in 1659] was begonnen.

Ook de Franse belangstelling voor Engelse modellen en ideeën stierf na 1799 niet uit, zoals blijkt uit de werken van Guizot. Een artikel in de Franse krant Le Globe in augustus 1830 tilde de parallel tussen de Engelse en Franse revoluties naar een nieuw niveau, met overeenkomstige lijsten van de leidende figuren en instellingen van 1640-89 en 1789-1830 en zelfs een beroep op de term Glorieuze revolutie om het meest recente revolutionaire moment van Frankrijk te beschrijven.

Hoewel het waar is dat Groot-Brittannië op afstand bleef van de revolutionaire omwentelingen die een groot deel van continentaal Europa in de 19e eeuw troffen, is het verkeerd om te concluderen dat de Engelsen geen revolutionaire traditie hebben. In feite waren de Engelsen in de 17e eeuw pioniers van revolutionaire verandering en dienden ze als een bron van inspiratie en begeleiding voor de Fransen toen ze aan het einde van de 18e eeuw aan hun eigen revolutie begonnen.

Rachel Hammersley is hoofddocent geschiedenis aan de universiteit van Newcastle en auteur van: De Engelse republikeinse traditie en het achttiende-eeuwse Frankrijk tussen de oudheid en de modernen (Manchester University Press, 2010).


Land en vrijheid - Geschiedenis

Bedford County, Virginia

Welkom bij Virginia Genealogy Trails!Ons doel is om u te helpen uw voorouders door de tijd heen te volgen door genealogische en historische gegevens te transcriberen en online te plaatsen voor gratis gebruik door alle onderzoekers.

Deze Bedford County-website is beschikbaar voor adoptie.
Als je een voorliefde hebt voor geschiedenis, een verlangen om anderen te helpen, en basisvaardigheden voor het maken van webpagina's, overweeg dan om met ons mee te doen!
Krijg de details op onze Vrijwilligerspagina .
[De wens om gegevens te transcriberen en kennis van het maken van een basiswebpagina is vereist.]

We vinden het jammer dat we niet kunnen
persoonlijk onderzoek doen voor iedereen.

Geschiedenis van Bedford County

Bedford County werd opgericht op 13 december 1753 vanuit delen van Lunenburg County.
Het graafschap is vernoemd naar John Russell, de vierde hertog van Bedford, die minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië was. In 1782 werd Campbell County gevormd uit delen van Bedford County. Ook in 1786, werd Franklin County gevormd uit Bedford County.

Bedford is de provinciehoofdstad, maar het is een onafhankelijke stad en wordt momenteel niet beschouwd als een deel van Bedford County (bron: wikipedia)

De stad Bedford, voorheen bekend als Liberty, werd gesticht in 1782

De vroege kolonisten van het graafschap kwamen voornamelijk uit Engeland en Schotland, met kleine groepen Ieren, Welsh en Frans. Later kwamen veel Schots-Ieren en enkele Duitsers uit Pennsylvania door de Shenandoah-vallei en misschien over de Blue Ridge. Voordat het graafschap werd gevormd, was veel land door particulieren verworven door middel van aankoop en door subsidies van de koning. Naar schatting waren er in 1754 al 150 tot 200 plantages. Onder de zeer vroege kolonisten zijn de namen Callaway, Talbot, Ewing, Phelps, Anthony, Early, Cobbs, Bramletr, Walker, Woodson, Burks, Horsley, Tate te zien. , Meade, Pane. [Bron: Bedford County Bicentennial, 1754-1954]

Gemeenschappen
* Big Island * Chamblissburg * Bos * Goode * Hardy * Huddleston
* Moneta * Montvale * New London * Stewartsville * Thaxton


Kilcummin: Folk, Land and Liberty – Door Conor Doolan

Klaar om te lanceren in Kilcummin GAA Club op donderdagavond om 19.00 uur. Auteur, Conor Doolan afgebeeld met zijn moeder Kathleen en zijn neef Elise Stack van Rockchapel tijdens een viering door familieleden van Danial J Hannon's 60ste verjaardag van de opname van My Native Brosna Town op vinyl tijdens een festival ter ere van de heer Hannon's 8217 in Brosna.

Het rijke en fascinerende erfgoed van Kilcummin wordt onthuld in een nieuw lokaal geschiedenisboek en een boek geschreven door een local.

Kilcummin: Folk, Land and Liberty is de eerste toegewijde geschiedenis van Kilcummin die in twintig jaar is geschreven.

In het boek vertelt Conor Doolan de buitengewone verhalen over Kilcummins rijke en fascinerende erfgoed.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij een schat aan lokale geschiedenis. Hier wordt een gedetailleerde collectie van de oudheid gepresenteerd, van de oudheid tot nu, met het verhaal van Kilcummin netjes in de bredere context van de Ierse geschiedenis geplaatst.

Toegang tot archiefbronnen

Deze tekst wil een overtuigende bijdrage leveren aan het historische verslag van deze legendarische parochie en zal fungeren als een prachtige genealogische bron voor de lokale bevolking en voor de diaspora.

Archiefbronnen zoals Griffith's Valuation, de Censuses en Ordnance Survey-kaarten van 1901 en 1911 zijn allemaal tot in de kleinste details doorverwezen om een ​​levendig beeld te schetsen van het tijdperk na de hongersnood en het tijdperk vóór de onafhankelijkheid in Kilcummin.

Plaatsnamen en veldnamen

Lokale oriëntatiepunten, plaatsnamen en veldnamen worden gedocumenteerd voor toekomstige generaties, zodat ze een beter begrip kunnen krijgen van hun natuurlijke omgeving in het landelijke achterland van Kilcummin. Naast het historische verslag zijn foto's, liedjes, voordrachten en folklore door de jaren heen verzameld door de auteur.

Verdiende aandacht

Belangrijke tijdperken zoals de Landoorlog en het Ierse Revolutionaire Decennium krijgen de speciale aandacht die ze verdienen.

De kronkelende reis van ons christelijk gebouwd erfgoed, van de middeleeuwse ruïnes in Glebe tot de moderne tijd in Clashnagarrane, wordt nauwkeurig weergegeven.

Vergeten Rebellenvrouwen

De vergeten rebellenvrouwen van Cumann na mBan, de uitgestoten militairen van de Eerste Wereldoorlog en de Royal Irish Constabulary worden hier allemaal herdacht.

Historicus Conor Doolan weegt zorgvuldig lokale herinneringen af ​​en beoordeelt zorgvuldig archiefmateriaal met een eerlijke en open geest. Kilcummin: Folk, Land and Liberty zal de vlam levend houden voor het grootse en nobele werk van toekomstige generaties historici en genealogen.

Over de auteur

Conor Doolan, geboren in Kilcummin, Co Kerry, is een vroegere leerling van St. Brendan's8217s College, Killarney, en afgestudeerd aan het Galway-Mayo Institute of Technology.

Hij is een bekende lokale historicus en heeft artikelen gepubliceerd in de Sliabh Luachra Journal en Kerry Magazine.

Hij was betrokken bij de organisatie van een aantal evenementen met betrekking tot lokale geschiedenis en folklore, waaronder het Kerry 2016-1916 Centenary-programma in Kilcummin en Killarney, en het Daniel J. Hannon Folk Festival in Brosna. Hij coördineerde ook het John McShain Outreach Project.


Waarom veranderde Jefferson 'eigendom' in 'het nastreven van geluk'?

Mevrouw Hamilton, een Ph.D. in het Engels uit Berkeley, overleden in 2013. Dit artikel, gepost op HNN in 2008, werd oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel "The Surprising Origins and Meaning of the 'Pursuit of Happiness'. "

"Het nastreven van geluk" is de meest bekende uitdrukking in de Onafhankelijkheidsverklaring. Conventionele geschiedenis en populaire wijsheid schrijven de uitdrukking toe aan het genie van Thomas Jefferson toen hij in een fantasierijke sprong de derde term van John Locke's drie-eenheid, 'leven, vrijheid en eigendom', verving. Het was een gelukkige, zelfs spannende, vervanging. Toch zijn de ware geschiedenis en filosofische betekenis van de beroemde uitdrukking blijkbaar onbekend.

In een artikel getiteld "The Pursuit of Happiness", gepost op de Huffington Post op 4 juli 2007, vatte Daniel Brook samen wat de meesten van ons op school leerden: "De achttiende-eeuwse Britse politieke filosoof John Locke schreef dat regeringen zijn ingesteld om het recht van mensen op 'leven, vrijheid en eigendom' En in 1776 smeekte Thomas Jefferson om anders te zijn. Toen hij de Onafhankelijkheidsverklaring schreef, die op 4 juli werd geratificeerd, schrapte hij Locke's recht op 'eigendom' en verving hij zijn eigen ruimdenkende, uitgesproken Amerikaanse concept: het recht op 'het nastreven van geluk'.'

Hoe bekend dit alles ook klinkt, Brook heeft het op drie punten bij het verkeerde eind. John Locke leefde van 1634 tot 1704, wat hem een ​​man van de zeventiende eeuw maakte, niet de achttiende. Jefferson heeft zijn "eigen" zin niet vervangen. Dat concept is ook niet 'duidelijk Amerikaans'. Het is een import, en Jefferson leende het.

De uitdrukking heeft verschillende dingen betekend voor verschillende mensen. Voor Europeanen heeft het de kernclaim - of waanvoorstelling - van Amerikaans uitzonderlijkheid gesuggereerd. Voor cross-raciale of homoparen die rechtszaken aanspannen, betekende het, of omvatte, het recht om te trouwen. En helaas had Jefferson voor veel Amerikanen net zo goed 'eigendom' kunnen laten staan. Voor hen betekent het nastreven van geluk niet meer dan het nastreven van rijkdom en status zoals belichaamd in een McMansion, een Lexus en lidmaatschap van een countryclub. Nog triester was dat Jeffersons eigen "eigendom" ongeveer tweehonderd mensen omvatte die hij niet toestond om hun eigen geluk na te streven.

Het 'streven naar geluk' heeft zijn eigen leven geleid in de populaire cultuur. Het leverde de titel voor een Broadway-komedie uit 1933-34, geschreven door Lawrence Langner en Armina Marshall. Die komedie werd in de jaren veertig een musical met dezelfde titel. In de jaren tachtig was het de naam van een Canadese rockgroep wiens eerste grote hit de single "I'm an Adult Now" was. In 1993 diende de zin als de titel van een zelfhulpboek met als ondertitel "De weg naar vervulling, welzijn en blijvende persoonlijke vreugde ontdekken". De frase, behendig verkeerd gespeld, werd gebruikt voor de titel van een Will Smith-film uit 2006 over opwaartse mobiliteit, het verwerven van rijkdom en de triomf van talent over tegenspoed. Arianna Huffington blogde op 8 november 2007 over het onderwerp en klaagde over hedendaagse hebzucht, onze happy hours en Happy Meals, maar concludeerde: “maar het Amerikaanse idee, diep verankerd in ons culturele DNA, inspireert ons om een ​​veel minder oppervlakkig geluk na te streven. ” Meest recent, in zijn nieuwe boek Kinderen zijn ook Amerikanen, schreef Bill O'Reilly ten onrechte: "de grondwet garandeert ons leven, vrijheid en het nastreven van geluk." Hij werd gecorrigeerd door een Amerikaanse jongen, Courtney Yong uit San Francisco, een stad die O'Reilly vaak hekelt.

Als Thomas Jefferson de uitdrukking niet bedacht, wie dan wel? Wikipedia (gebaseerd op, denk ik, een oude editie van de Encyclopedia Britannica) schrijft zijn munten toe aan Dr. Samuel Johnson in zijn lange fabel Rasselas, Prins van Abessinië, gepubliceerd in 1759. Rasselas is een Abessijnse prins die in de Happy Valley woont, een paradijs in elk denkbaar opzicht. Maar de prins is ontevreden. Vergezeld door zijn zus Nekayah en een wijze, bereisde dichter, ontsnapt hij uit zijn utopie en reist hij de bekende wereld rond. Ze bezoeken de Grote Piramide, waar een goede vriend van Nekayah wordt ontvoerd door Arabieren. Gewond door dit verlies, klaagt de prinses: "wat is te verwachten van onze Geluk navolgen wanneer we ontdekken dat de staat van het leven zo is, dat geluk zelf de oorzaak van ellende is?”

In 1770 gebruikte Dr. Johnson de uitdrukking opnieuw in een politiek essay getiteld "The False Alarm". Hij begon met op te merken dat de "verbetering en verspreiding van de filosofie" onder zijn tijdgenoten had geleid tot een vermindering van "valse alarmen" over gebeurtenissen zoals zonsverduisteringen, die ooit angst bij de bevolking wekten. Hij voorspelde dat de vooruitgang in "politieke kennis" en de "theorie van de mens" "grondloze ontevredenheid en opruiend geweld" verder zal uithollen. Maar hoewel mensen neutraal zijn over wetenschappelijke ontdekkingen, zullen ze nooit neutraal zijn over politiek. "De verbeteringen van de politicus", merkte hij op, in een verklaring die vandaag de dag nog steeds weerklank vindt, "worden tegengewerkt door elke passie die overtuiging kan uitsluiten of deze kan onderdrukken door ambitie, hebzucht, hoop en terreur, door publieke factie en particuliere vijandigheid .”

Wat Dr. Johnson 'burgerlijke wijsheid' noemde, ontbrak, schreef hij, bij het Engelse publiek. Daarom verklaarde hij in een andere resonerende passage: "We zijn nog zo weinig bekend met onze eigen staat en zo onbekwaam in het najagen van geluk, dat we huiveren zonder gevaar, klagen zonder grieven, en toelaten dat onze rust wordt verstoord en onze handel wordt onderbroken, door een oppositie tegen de regering, alleen opgewekt door rente en alleen ondersteund door rumoer, dat tot nu toe de overhand heeft gehad op onwetendheid en verlegenheid, dat velen er de voorkeur aan geven, als redelijk, en velen er bang voor zijn, als krachtig.”

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Jefferson "het streven naar geluk" uit het proza ​​​​van een Tory als Dr. Johnson heeft geplukt. De intellectuele helden van Jefferson waren Newton, Bacon en Locke, en het was eigenlijk in Locke dat hij de uitdrukking moet hebben gevonden. Het verschijnt niet in de Twee verhandelingen over de overheid maar in het essay van 1690 Over menselijk begrip. Daar, in een lange en doornige passage, schreef Locke:

De noodzaak om geluk na te streven [is] de basis van vrijheid. Omdat daarom de hoogste perfectie van intellectuele natuur ligt in een zorgvuldige en constante nastreven van echt en solide geluk dus de zorg voor onszelf, dat we niet denkbeeldig voor echt geluk aanzien, is het noodzakelijke fundament van onze vrijheid. De sterkere banden die we hebben met een onveranderlijke Geluk navolgen in het algemeen, wat ons grootste goed is, en als zodanig onze verlangens altijd volgen, des te meer zijn we vrij van elke noodzakelijke bepaling van onze wil tot een bepaalde actie, en van een noodzakelijke naleving van ons verlangen, opgelegd aan een bepaald , en dan de voorkeur te geven aan goed, totdat we naar behoren hebben onderzocht of het een neiging heeft tot, of niet in overeenstemming is met, ons werkelijke geluk: en daarom, totdat we even goed geïnformeerd zijn over dit onderzoek als het gewicht van de zaak en de aard van de zaak vereist, zijn we, door de noodzaak om het ware geluk te verkiezen en na te streven als ons grootste goed, verplicht om de bevrediging van onze verlangens in bepaalde gevallen op te schorten.

Alleen de ideeën die onze intellectuele oprichters inspireerden, waren voornamelijk Europese importen, zodat de Amerikaanse term 'het nastreven van geluk' niet inheems is op onze kusten. Bovendien, zoals het citaat van Locke aantoont, is 'het nastreven van geluk' een ingewikkeld concept. Het is niet alleen sensueel of hedonistisch, maar grijpt het intellect aan en vereist een zorgvuldig onderscheid tussen denkbeeldig geluk en 'echt en solide' geluk. Het is de “basis van vrijheid” omdat het ons bevrijdt van slavernij aan bepaalde verlangens.

Het Griekse woord voor ‘geluk’ is: eudaimonia. In de bovenstaande passage beroept Locke zich op de Griekse en Romeinse ethiek waarin: eudaimonia is gelinkt aan aretê, het Griekse woord voor "deugd" of "excellentie". In de Nicomachische ethiek, schreef Aristoteles, "de gelukkige man leeft goed en doet het goed, want we hebben geluk praktisch gedefinieerd als een soort goed leven en goede actie." Geluk is niet, zo betoogde hij, gelijk aan rijkdom, eer of plezier. Het is een doel op zich, niet het middel tot een doel. De filosofische lijn van geluk kan worden getraceerd van Socrates, Plato en Aristoteles via de stoïcijnen, sceptici en epicuristen.

Jefferson bewonderde Epicurus en bezat acht exemplaren van De rerum Natura (Over de aard der dingen) door Lucretius, een Romeinse leerling van Epicurus. In een brief die Jefferson op 13 oktober 1819 aan William Short schreef, verklaarde hij: "Ook ik ben een epicurist. Ik beschouw de echte doctrines van Epicurus als alles wat rationeel is in de moraalfilosofie die Griekenland en Rome ons hebben nagelaten.” Aan het einde van de brief maakte Jefferson een samenvatting van de belangrijkste punten van de epicurische doctrine, waaronder:

Moreel. - Geluk het doel van het leven.
Deugd de basis van geluk.
Gebruik de test van deugd.

Toen John Locke, Samuel Johnson en Thomas Jefferson schreven over 'het nastreven van geluk', beriepen ze zich daarom op de Griekse en Romeinse filosofische traditie waarin geluk verbonden is met de burgerlijke deugden moed, gematigdheid en rechtvaardigheid . Omdat zij zijn burgerlijk deugden, niet alleen persoonlijke eigenschappen, ze impliceren het sociale aspect van eudaimonia. Het nastreven van geluk is daarom niet alleen een kwestie van individueel genot. Daarom spraken Alexander Hamilton en andere oprichters van 'sociaal geluk'. Tijdens dit politieke seizoen, terwijl Amerikanen presidentskandidaten onder de loep nemen, zouden we er goed aan doen daarover na te denken.

Copyright Carol V. Hamilton


Hoe een beweging om bevrijde slaven naar Afrika te sturen Liberia creëerde

De grootste vraag waarmee de leiders van de Verenigde Staten in het begin van de 19e eeuw werden geconfronteerd, was wat te doen met de slavernij. Moet het doorgaan of moeten de VS het afschaffen? Zou het land echt de thuisbasis kunnen zijn van bevrijde zwarte mensen en tegelijkertijd tot slaaf gemaakte zwarte mensen? En als de VS de slavernij zouden beëindigen, zouden bevrijde mannen en vrouwen dan in het land blijven of ergens anders heen gaan?

Veel blanke mensen dachten in die tijd dat het antwoord op die laatste vraag was om vrije zwarte Amerikanen naar Afrika te sturen via 𠇌olonization.” Vanaf 1816 telde de American Colonization Society'x2014, die toekomstige presidenten telde'xA0James Monroe'xA0en'xA0Andrew Jackson& #xA0onder haar leden heeft voor dit doel een kolonie in Afrika willen stichten. Dit was 50 jaar voordat de VS de slavernij zouden afschaffen. In de volgende drie decennia heeft de samenleving land in West-Afrika veiliggesteld en mensen naar de kolonie verscheept, die in 1847 de natie Liberia werd.

De New Yorkse afdeling van de Colonization Society begon in 1817. 

The New York Historical Society/Getty Images

De samenleving bracht de eerste jaren door met het proberen om land in West-Afrika veilig te stellen. In 1821 sloot het een deal met lokale West-Afrikaanse leiders om een ​​kolonie te stichten op Kaap Mesurado. De strook land was slechts 56 mijl lang en drie mijl breed (tegenwoordig strekt Liberia zich uit over 38.250 vierkante mijl). Het jaar daarop begon de samenleving gratis mensen, vaak groepen families, naar de kolonie te sturen. In de loop van de volgende 40 jaar immigreerden meer dan 12.000 vrijgeboren en voorheen tot slaaf gemaakte zwarte Amerikanen naar Liberia.

De American Colonization Society onderscheidde zich van door zwart geleide bewegingen die beweerden dat zwarte Amerikanen alleen konden ontsnappen aan slavernij en discriminatie door hun eigen thuisland te vestigen, zegt Ousmane Power-Greene, hoogleraar geschiedenis aan de Clark University en auteur van Tegen wind en getij: de Afro-Amerikaanse strijd tegen de kolonisatiebeweging. Hoewel sommige vrije zwarte Amerikanen de missie van het genootschap hebben gesteund, waren er ook genoeg die er kritiek op hadden.

'Ze beweren dat hun zweet en bloed, hun familie die ooit tot slaaf was gemaakt, dit land hebben gebouwd, dus daarom hadden ze net zo goed recht om hier te zijn en burgers te zijn', zegt hij. Bovendien voerden velen aan dat dit een plan van slavenhouders is om de natie te bevrijden van vrije zwarten in een poging de slavernij veiliger te maken.

In het begin geloofde de American Colonization Society niet eensgezind dat de slavernij moest eindigen. De samenleving bestond uit blanke mannen uit het noorden en zuiden, inclusief slavenhouders die vonden dat vrije zwarte mensen het instituut slavernij ondermijnden en moesten worden weggestuurd. Anderen in de samenleving waren van mening dat de slavernij geleidelijk moest worden ontmanteld, maar dat zwarte mensen nooit vrij met blanken konden leven.

Toen de abolitionistische beweging in het begin van de jaren 1830 groeide, begon de kritiek van de abolitionisten op de samenleving haar steun uit te hollen. In tegenstelling tot de blanke mensen in de American Colonization Society die geloofden dat de slavernij geleidelijk zou moeten eindigen, riepen abolitionisten op tot een onmiddellijke beëindiging van de slavernij. Bovendien vonden veel abolitionisten het wreed om zwarte Amerikanen naar Liberia te deporteren, waar ze worstelden om te overleven in een nieuwe omgeving met nieuwe ziekten.

In 1854 was de toekomstige president Abraham Lincoln het eens met dit sentiment toen hij een toespraak hield waarin hij kolonisatie noemde als een aantrekkelijke oplossing voor het morele kwaad van de slavernij, maar de logistieke en ethische uitdagingen ervan opmerkte:

Als mij alle aardse macht was gegeven, zou ik niet weten wat ik moest doen met betrekking tot de bestaande instelling. Mijn eerste impuls zou zijn om alle slaven te bevrijden en ze naar Liberia te sturen, naar hun eigen geboorteland. Maar een ogenblik nadenken zou me ervan overtuigen dat wat er ook van hoge hoop is, (zoals ik denk dat er is) hierin, op de lange termijn, de plotselinge uitvoering ervan onmogelijk is. Als ze daar allemaal op een dag zouden zijn geland, zouden ze allemaal in de komende tien dagen omkomen en er is geen overtollige scheepvaart en overtollig geld genoeg in de wereld om ze daar in vele malen tien dagen heen te vervoeren." 

Het huis van president Joseph Jenkins Roberts in Monrovia, Liberia, in de jaren 1870, kort nadat Liberia de eerste Afrikaanse kolonie werd die onafhankelijk werd.

Bibliotheek van het congres/Getty Images

Met name de zwarte abolitionist Nathaniel Paul en de blanke abolitionist William Lloyd Garrison hielpen de kolonisatie in diskrediet te brengen door in het openbaar te debatteren over de voorstanders. In de vroege jaren 1830 publiceerde Garrison een boek genaamd Gedachten over kolonisatie met 'grote passages van zwarte Amerikanen die zeggen waarom het slecht is', zegt Power-Greene. Onder mensen die al geloofden dat de slavernij op een gegeven moment zou moeten eindigen, overtuigen kabolitionisten de meeste mensen, vooral in het noordoosten, dat de kolonisatiebeweging anti-zwart is.

De American Colonization Society evolueerde gedurende de jaren 1830, zodat ze tegen het einde van het decennium onmiddellijke afschaffing begon te steunen, terwijl ze haar kolonie in Afrika nog steeds promootte als een plek voor vrije zwarte Amerikanen om te verhuizen. Hierdoor verloor de samenleving aanhang onder zuidelijke slavenhouders die zich inzetten voor het behoud van de slavernij. 


Amerika's eerste burgeroorlog

Stop me als je dit eerder hebt gehoord: na bijna een decennium van oorlog verklaren Amerikanen de overwinning en trekken ze hun troepen terug. Maar het terugdraaien wordt alleen gevolgd door meer bloedbad als onschuldige Amerikanen op onvoorstelbaar gruwelijke manieren worden gedood. Ondertussen ontstaat er een economische depressie, waarbij alleen de rijken en welgestelden lijken te ontsnappen. Een vloedgolf van populistische woede barst los en een nieuw kader van leiders komt naar voren die beloven een gemanipuleerd systeem te repareren. Sommige van deze politieke parvenu's wijten de gruwelijke moord op Amerikanen aan zachte, verre leiders, anderen wijten de economische ellende aan dezelfde politieke elites die meer geïnteresseerd lijken te zijn in het tevreden houden van bankiers dan in het verlichten van de pijn van de armen. Maar zelfs als deze nieuwe leiders zich in de banier van patriottisme hullen, authentieke verdedigers van vrijheid en gelijkheid, verbergen ze de manier waarop hun eigen belangen worden gediend door de populistische vlammen op te stoken.

Dat is in grote lijnen het verhaal van de afgelopen 15 jaar, en het is nu eenmaal het verhaal van de Amerikaanse Revolutie, zoals verteld door de prijswinnende historicus Alan Taylor in Amerikaanse revoluties: een continentale geschiedenis, 1750-1804. Vervang de oorlog in Irak en ISIS door de Zevenjarige Oorlog en de opstand van Pontiac, de Grote Recessie met de economische depressie van de late jaren 1760, en de populistische verontwaardiging van vandaag door het soort dat veel patriotten aanwakkerde, en de parallellen tussen toen en nu zijn opmerkelijk. Het gelijkstellen van Donald Trump, of zelfs Bernie Sanders, met een van de Founding Fathers mag de rede tarten, maar Taylor's stelling roept een vraag op die we onszelf best kunnen stellen over de transformatieve verandering die nu wordt gevraagd: wat als we een soort revolutie krijgen , maar in plaats van onze interne verdeeldheid te genezen, het alleen dient om ze te versterken en te verlengen?

Al in het progressieve tijdperk beweerden historici dat de oorlog van de Founding Fathers tegen Groot-Brittannië niet werd gevoerd voor verheven democratische idealen, maar eerder om hun eigen materiële belangen te behartigen. In de afgelopen decennia hebben academische historici de cruciale rol die vrouwen, zwarten en indianen speelden in de Onafhankelijkheidsoorlog blootgelegd, evenals de grotere imperiale strijd waarvan de revolutie slechts een klein onderdeel was. In Amerikaanse revoluties Taylor synthetiseert deze recentere wetenschap, maar combineert het op een slimme manier met het argument uit het progressieve tijdperk over de manier waarop de Founding Fathers populistische woede voor hun eigen doeleinden manipuleerden. Met opmerkelijke helderheid en finesse geschreven, zal dit de gouden standaard zijn waarmee alle toekomstige geschiedenissen van de periode zullen worden vergeleken.

Taylor is niet geïnteresseerd in een triomfantelijk verslag van de oorsprong van de natie, maar zijn kernargumenten verwerpen opzettelijk het idee dat de revolutie werd gevochten voor egalitaire, democratische principes. De meeste kolonisten, benadrukt Taylor, voelden zich aan de vooravond van de revolutie diep verbonden met de Britse monarchie. Er was geen duidelijke Amerikaanse identiteit om van te spreken, en overal waar de Amerikaanse kolonisten van Groot-Brittannië keken - in het noorden naar Frans Canada, in het zuiden naar Spaans Amerika - zagen ze kolonisten met vrijwel geen politieke autonomie. Hun koning verleende hen intussen meer burgerlijke vrijheden dan enige andere Europese heerser gedurende een groot deel van de 18e eeuw. Britse monarchen lieten gekozen koloniale vergaderingen toe om hun eigen zaken te regelen. Maar in plaats van een gevoel van onafhankelijkheid bij te brengen, zorgden deze koloniale vergaderingen ervoor dat Amerikaanse kolonisten hun status als 'vrij geboren Engelsen' alleen maar dieper koesterden.

Dus waarom dan een oorlog voor onafhankelijkheid? Taylor begint met de Pyrrusoverwinning die er meteen voor zorgde. De Britse nederlaag van de Fransen in de Zevenjarige Oorlog - bekend als de Franse en Indische Oorlog in Noord-Amerika, die duurde van 1754 tot 1763 - bleek, in de Trumpiaanse retoriek van vandaag, een totale ramp te zijn. Amerikaanse kolonisten versloegen de Fransen uit het hedendaagse Canada en het gebied van de Grote Meren, maar Britse beleidsmakers ontmoedigden hen om zich te vestigen in de westelijke landen die ze hadden verkregen. Toen arme boeren keizerlijke bevelen tartten en toch hun kamp opzetten in het trans-Appalachische westen, sloegen sommige inheemse Amerikaanse stammen, terecht woedend, de handen ineen onder leiding van een charismatisch Ottawa-hoofd, Pontiac. In het voorjaar van 1763 vielen de volgelingen van Pontiac een Brits fort in de buurt van Detroit binnen, wat leidde tot een bloedige reeks represailles. Op een dag in december 1763 braken 57 dronken burgerwachten in bij een kerkdienst van vreedzame christelijke Conestoga-inboorlingen, waarbij ze 20 mannen, vrouwen en kinderen doodden.

Britse beleidsmakers in Londen "concludeerden dat kolonisten, in plaats van Indiërs, de grootste bedreiging vormden voor de keizerlijke vrede." Als gevolg daarvan trokken ze een stevige lijn in het zand - de Proclamatielijn van 1763, die langs de Appalachian Mountain-keten liep, waarover kolonisten zich niet konden wagen. Maar het waren niet de arme blanke kolonisten wiens klachten patriottische ijver aanwakkerden: George Washington, een rijke slavenhouder uit Virginia en veteraan van de Zevenjarige Oorlog, en Benjamin Franklin, ook een welvarende uitgever en slavenhouder, hadden westers land gekocht dat nu als ontoegankelijk wordt beschouwd. Als speculanten waren ze niet van plan om zelf naar het westen te verhuizen, ze wilden gewoon het onroerend goed omdraaien en geld incasseren over de ruggen van arme kolonisten. Nu, dankzij de kroon, konden ze dat niet.

Ondertussen droegen in havensteden als Boston en New York ambachtslieden, arbeiders en ontmantelde soldaten de dupe van de nieuwe belastingen die het Parlement aan de koloniën oplegde. Maar het was de welgestelde koloniale elite die tot hun verdediging kwam, "die zich voordeed als patriotten om op te komen voor de rechten van gewone mensen." Deze rijkere elite controleerde de drukpersen van de steden en kon snel het idee populair maken dat het parlement de kolonisten had belast zonder eerlijke vertegenwoordiging. Het maakt niet uit dat de verhoogde belastingen het noodzakelijke resultaat waren van de kostbare Zevenjarige Oorlog, of dat ze nog steeds slechts twee derde bedroegen van wat de Britten op het vasteland betaalden. De welvarende patriot-koopman John Hancock moedigde zelfs een boycot van Britse goederen aan, terwijl hij stiekem doorging met het importeren van die goederen, in de hoop dat de boycot zijn concurrenten zou vernietigen. Toen een pro-Britse krant Hancocks hypocrisie uitriep, vermoordde een patriottische bende de uitgever bijna.

We zijn gewend te denken aan de Onafhankelijkheidsoorlog zelf, die duurde van 1775 tot 1783, zoals uitgevochten tussen Amerikanen en Britten. Maar Taylor stelt dat het echt onze eerste 'burgeroorlog' was. Hij schat dat 20 procent van de kolonisten loyalisten waren - kolonisten die loyaal waren aan Groot-Brittannië - en 40 procent patriotten. Nog eens 40 procent vormde het "weifelende" midden, een stille pluraliteit die, zoals velen in oorlogstijd, hun loyaliteit niet uit principe maar uit hun eigen veiligheid en "gebaseerd op relaties met buren en verwanten" koos. Bovendien zetten veel patriotten zich in voor de revolutionaire zaak, niet in het nastreven van vrijheid, maar uit angst: de 'veiligheidscomités' die aan het begin van de oorlog opkwamen om de in diskrediet geraakte koloniale vergaderingen te vervangen, legden verpletterende boycots op aan degenen die geen trouw zwoeren. Ze werden opgesloten en met teer en veren bezat velen kregen zogenaamde "Hillsborough-verf" - een beetje stront dat op hun huizen werd gegooid. Niets van dit alles zou verrassend moeten zijn. "Net als bij andere revoluties," herinnert Taylor ons, "liep een toegewijde en georganiseerde minderheid het voortouw, eiste dat anderen zouden volgen en strafte degenen die zich verzetten."

Taylor brengt misschien te veel tijd door op het slagveld, maar hij geeft vrouwen, zwarten en indianen een centrale rol bij het bepalen van het lot van de oorlog. De vrouwen en dochters van patriot-soldaten namen de winkels, boerderijen en slavenplantages over van degenen die vertrokken om te vechten. Voor het eerst in hun leven werden blanke vrouwen publieke deelnemers aan de politiek, organiseerden ze boycots en namen ze deel aan straatprotesten.


Vrijheid is land en slaven: de grote tegenstelling

Seth Rockman is een assistent-professor geschiedenis aan de Brown University en de auteur van: Welzijnshervorming in de vroege Republiek: een korte geschiedenis met documenten (Bedford Books, 2003). Zijn huidige onderzoeksproject is getiteld "Scraping By: Wage Labour, Slavery, and Survival in the Early Republic City."

Seth Rockman, Vrijheid is land en slaven: de grote tegenstelling, OAH Tijdschrift voor Geschiedenis, Volume 19, Issue 3, mei 2005, pagina's 8-11, https://doi.org/10.1093/maghis/19.3.8

WZe zijn allemaal bekend met de moeilijkheid om de verhalen over vrijheid en onderdrukking die de negentiende-eeuwse Amerikaanse geschiedenis vormen met elkaar te verzoenen. De lezing van de ene dag viert de hoge opkomst van kiezers, de moed van pioniers in het westen, economische kansen en technologische innovatie, terwijl de klas de volgende dag klaagt over de Cherokee's Trail of Tears en het kloppen van Frederick Douglass langs de waterkant van Baltimore. Onze studenten hebben moeite om deze twee verhalen samen te voegen, wat de verklaring is voor het grote aantal essays waarin staat: "Ondanks het feit dat de slavernij van Afro-Amerikanen strakker werd, dat de kansen voor vrouwen weinig bleven en dat inheemse Amerikanen de meeste van hun land was de Jacksoniaanse democratie een tijdperk van ongekende vrijheid.” Om zeker te zijn, zouden we blij moeten zijn dat de sociale geschiedenis van de afgelopen dertig jaar in leerboeken en staatsnormen is geschreven en dat is gebeurd.


Voor land en vrijheid

Van Socialistische recensie, nr. 170, december 1993.
Copyright © Socialistische recensie.
Gekopieerd met dank van de Socialistisch recensiearchief.
Opgemaakt door Einde O'8217 Callaghan voor de Encyclopedie van het trotskisme online (ETOL).

De Mexicaanse revolutie in de beginjaren van deze eeuw veranderde de hele geschiedenis van het land. Mike Gonzalez vertelt het verhaal van zijn bekendste leider, Emiliano Zapata, door de turbulente jaren van strijd

Mexico in september 1910 was een samenleving die op ontploffen stond. Het was 100 jaar eerder onafhankelijk geworden van de Spaanse overheersing, maar degenen die tegen de koloniale legers hadden gevochten, zagen weinig verandering in hun levensomstandigheden. De hoofdstad, Mexico-Stad, was een stad van overduidelijke rijkdom en een nieuwe klasse was rijk geworden onder de bescherming van de president, Porfirio Diaz. Maar de echte begunstigden van de economische groei van Mexico waren buitenlandse kapitalisten - de eigenaren van de mijnen en fabrieken die de rijkdom produceerden, of de spoorwegen die het naar de havens of de grenzen vervoerden.

De grootste verandering vond plaats in de landbouw. Onder Diaz groeide de hoeveelheid land die bestemd was voor exportgewassen -tabak, koffie en suiker - dramatisch. De plantages begonnen eruit te zien als compagniessteden toen een steeds meer verarmde boerenbevolking, van hun land verdreven, arbeiders werden van hongersnood. De Amerikaanse journalist John Kenneth Turner, die in 1908 schreef, vond de omstandigheden daar niet veel beter dan slavernij

In de provincie Morelos, bijvoorbeeld, had de ene gemeenschap na de andere zijn land verloren aan de groeiende commerciële landgoederen. Toen Emiliano Zapata tot burgemeester van het dorp Anenecuilo werd gekozen, begon hij de landerijen van het dorp af te bakenen, ze onder de inwoners te verdelen en ze met wapens in de hand te verdedigen tegen indringers. Later zochten andere gemeenschappen zijn hulp. Het was de eerste daad van een lange strijd tegen de destructieve impact van een exportlandbouw die voedselproducerende grond opslokte en gebruikte voor het verbouwen van gewassen. De enige begunstigden waren degenen die de winst maakten - de nieuwe landeigenaren en hun geldschieters in de stad.

De regering van Diaz stuurde zijn gemene plattelandspolitie tegen Zapata. Maar velen van hen waren elders al druk bezig met het neerslaan van de stakingen die uitbraken in de nieuwe fabrieken van het centrum van het land of in de mijnen in het westen, die bijna allemaal in handen waren van buitenlands kapitaal. Een steeds fellere repressie kon het deksel niet voor altijd dichthouden. Het verzet van de boeren, of ex-boeren, werd geëvenaard door landelijke banditisme tegen de landeigenaren.De arbeidersstrijd werd aangemoedigd door de anarcho-syndicalistische ideeën van de gebroeders Flores Magon, en het midden- en kleinbedrijf voelde zich buitengesloten van de corrupte elite die Mexico regeerde onder Diaz.

Toen ze politieke hervormingen eisten, ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van Francisco Madero, ontketenden ze een beweging die ze niet konden voorzien of controleren.

In november 1910 lanceerde Zapata zijn Ayala-plan. Het was een politiek manifest, een verklaring dat de boerenrebellen hun wapens niet zouden neerleggen voordat hun land gegarandeerd was en het repressieve apparaat was ontmanteld. Twee maanden eerder had Diaz zijn eigen overwinning bij de presidentsverkiezingen opnieuw aangekondigd. Het was de laatste druppel.

Het manifest van Zapata was de eerste daad van een zevenjarige periode van sociaal conflict, bekend als de Mexicaanse Revolutie. Toen het officieel eindigde in 1917 waren er een miljoen mensen omgekomen en waren er talloze anderen ontheemd. Want terwijl bijna alle delen van de Mexicaanse samenleving terugdeinzen voor de repressieve dictatuur van Diaz (die in februari 1911 vluchtte), was er geen overeenstemming over wat er moest gebeuren. De gefrustreerde middenklasse wilde politieke hervormingen - een burgerlijk-democratische nationale staat die met buitenlands kapitaal zou kunnen onderhandelen voor betere voorwaarden, en economische groei die het binnenlands kapitaal in gelijke mate ten goede zou komen. Ze wilden zeker geen sociale revolutie die de basis van eigendom zelf zou bedreigen.

Nu Diaz het land uit was, riep de nieuw gekozen president Zapata en de andere rebellen zoals Pancho Villa in het noorden op om de wapens neer te leggen. Zapata weigerde totdat er een echte landbouwhervorming was doorgevoerd en de oude landbezitters van de macht in de staat waren verwijderd. Het antwoord van Madero was om soldaten te sturen, onder bevel van de oude militaire leiders, om de boerenrebellen te ontwapenen. Ze faalden, maar in het proces organiseerde de oude heersende klasse een contrarevolutie en vermoordde Madero.

Opnieuw creëerden de revolutionaire legers een alliantie van vijandige broeders - alleen verenigd in hun verlangen om de contrarevolutie te verslaan. Uiteindelijk waren het de boerenlegers van het noorden en het zuiden die het nieuwe regime verdreven toen ze in november 1913 Mexico-Stad binnentrokken.

Dit was een buitengewoon moment. Het is vastgelegd in een reeks foto's die laten zien hoe dramatisch de ontmoeting was. In een daarvan zit een groep boeren in een elegant theehuis te wachten om bediend te worden door jonge vrouwen in serveersteruniformen die erg geschrokken kijken. Ze hadden op zulke plaatsen nog nooit de wijdgerande hoeden en witte broeken gezien. In een andere bezetten Zapata en Pancho Villa het nationale paleis. Villa zakt onderuit op de presidentiële troon, zijn uniform versierd met medailles, een sigaar in zijn hand en een brede grijns op zijn gezicht. Naast hem ziet Zapata, in een stoel met rechte rugleuning, er grimmig en ongemakkelijk uit.

De foto's laten zien dat de boerenrevolutionairen in feite de controle over de hoofdstad hadden. Hun burgerlijke bondgenoten 'onder leiding van Carranza' waren ver van de stad en onderling verdeeld. Toch hadden noch Zapata noch Villa een politieke visie op een toekomstige samenleving. Hun strategieën weergalmden de aspiraties van een deel van de arbeidersklasse, maar niet van de klasse als geheel. Ze waren niet bereid om de macht in de staat te grijpen. In plaats daarvan wachtten ze, aarzelden en trokken zich uiteindelijk terug. Hun beweging had de macht in handen gehad en deze vervolgens overgedragen aan hun klassenvijanden die een verschrikkelijke wraak zouden nemen.

Het was niet zo dat Mexico geen georganiseerde arbeiders had - ze hadden al belangrijke veldslagen geleverd in de jaren direct voorafgaand aan de revolutie. Er waren ook revolutionaire organisaties, maar de heersende politiek daarbinnen werd bepaald door een groep anarcho-syndicalisten die minachting hadden voor politiek en politieke organisatie. Dus de revolutionairen die een revolutie maakten, hadden geen idee hoe ze de uitgebuite klassen konden binden aan een nieuw soort macht. Hun toegang tot de arbeidersbeweging werd afgesneden.

Het vacuüm van de politiek kon en hield niet stand. Zodra Zapata en Villa zich terugtrokken in hun eigen gebieden, nam Carranza de macht in de staat over (in januari 1915). Het is niet verrassend dat bijna zijn eerste daad het organiseren van de militaire repressie van Zapata en Villa was. Terwijl zijn militaire leiders Villa in april en juni van dat jaar zware nederlagen toebrachten, bleek Zapata een veel moeilijkere vijand.

Dit was niet omdat Zapata een betere soldaat was, maar omdat het proces van politieke verandering in het gebied onder zijn controle was doorgegaan. Terwijl Carranza op 15 januari een decreet had uitgevaardigd om privé-eigendom te garanderen, was het eerste agrarische hervormingsdecreet van Zapata gebaseerd op een idee van het collectieve eigendom van grond in ejidos of gemeenschappen. Het verzet van Zapata was dus een massale strijd, gekoppeld aan politieke verandering en dat was zijn kracht.

Als het nieuws over de volledige impact van de Morelos Commune van Zapata de arbeidersorganisaties in de steden had bereikt, zou de Mexicaanse geschiedenis zich in een heel andere richting hebben kunnen ontwikkelen. Zoals het was, coöpteerde Carranza de vakbondsleiding, kondigde nieuwe wetten aan over de rechten van arbeiders8217 en mobiliseerde de arbeiders kortstondig tegen de Morelos-revolutie. Een jaar later, toen Carranza zijn repressieve apparaat tegen stakende arbeiders keerde, zou de list duidelijk zijn geworden, maar tragisch genoeg was het toen al te laat.

Binnen de muren van de Morelos Commune was er daarentegen een intens politiek debat. De suikerfabrieken werden in staatseigendom genomen, de rechten van kleine boeren gegarandeerd en de eigendommen van de 'vijanden van de revolutie' werden geconfisqueerd. Er werd een minister van kunst en cultuur aangesteld en er werd een systeem van kredieten ingevoerd.

Maar de gemeente bestond onder belegering en in omstandigheden van toenemende economische schaarste. De visie die in de decreten was vastgelegd, vertegenwoordigde inderdaad een poging om een ​​antikapitalistische opstand te huwen met de behoeften van een klasse van kleine boeren. Terwijl de belegerde kern over de grenzen heen keek naar bondgenoten, begon Zapata duidelijk in te zien dat de sleutel was om allianties te smeden met arbeidersorganisaties elders. Maar zijn gezanten vonden geen weerklank - want Carranza had de tussenliggende periode gebruikt om de nieuwe leiders van de vakbonden, de radicale burgerlijke democraten en de nationalisten om zich heen te trekken. Een geïsoleerde Zapata kon er weinig aan doen.

Het was bijzonder schrijnend dat Zapata eind 1917 vanuit zijn kantoor voor buitenlandse zaken in Havana een steunbetuiging en een pleidooi voor solidariteit naar de nieuwe Russische Revolutie stuurde. Het gerucht gaat dat hij een van zijn ruiters stuurde om de boodschap naar Lenin te brengen. Of zijn boodschap nu aankwam of niet, de lessen van oktober zouden de omstreden en geïsoleerde Zapata te laat hebben bereikt.

Zapata vocht door. In 1917 kondigde een nieuwe grondwet de vorming van een Mexicaanse burgerlijke staat aan, gecementeerd door een ideologie van nationalisme. Het verenigde zich tegen de eisen van de revolutionaire beweging wiens ideeën en praktijken een verlangen weerspiegelden naar een meer oprechte en diepgaande democratie gebaseerd op collectief eigendom. De nieuwe staat achtervolgde Zapata en vermoordde hem uiteindelijk in 1919.

In 1964 vermoordde een groep Mexicaanse soldaten samen met zijn familie een boerenleider genaamd Ruben Jaramillo. Zijn organisatie droeg de naam van Zapata en het gerucht ging dat hij de bezitter was van enkele privédocumenten van Zapata. Hij was ook in Morelos opgegroeid en er gingen altijd geruchten dat Zapata nog steeds in de heuvels reed.

Helaas lijdt het weinig twijfel dat hij is vermoord. Binnen een paar jaar beweerden degenen die de staat hadden bestuurd die hem had vermoord, zijn erfgenamen te zijn. Ze gaven $ 1 miljoen uit aan een gefilmde versie van zijn leven. Maar ze blijven degenen onderdrukken en vermoorden die de belangrijkste boodschap uit het leven van Zapata halen: dat alleen strijd van onderaf en een heel andere samenleving het verlangen naar gerechtigheid en naar socialistische democratie kan beantwoorden.


Land en vrijheid - Geschiedenis

Wederopbouw en de voorheen tot slaaf gemaakte

W. Fitzhugh Brundage
William B. Umstead Hoogleraar geschiedenis, Universiteit van North Carolina
National Humanities Center Fellow
&kopieNationaal Centrum voor Geesteswetenschappen

  • Wie was een Amerikaan?
  • Welke rechten zouden alle Amerikanen moeten genieten?
  • Welke rechten zouden alleen sommige Amerikanen hebben?
  • Op welke voorwaarden zou de natie herenigd worden?
  • Wat was de status van de voormalige geconfedereerde staten?
  • Hoe zou burgerschap worden gedefinieerd?
  • Waren de voormalige slaven Amerikaanse burgers?
  • Wanneer en hoe zouden voormalige Zuidelijken hun staatsburgerschap terugkrijgen?
  • Welke vorm van arbeid zou de slavernij vervangen?

Hoe belangrijk een beheersing van de chronologie van Wederopbouw ook mag zijn, het is even belangrijk dat studenten begrijpen dat Wederopbouw een periode was waarin Amerikaan een langdurig debat voerde over wie een Amerikaan was, welke rechten alle Amerikanen zouden moeten genieten en welke rechten alleen sommige Amerikanen zouden hebben. bezitten. Kortom, Amerikanen voerden een inspannend debat over de aard van vrijheid en gelijkheid.

Met de overgave van de Zuidelijke legers en de gevangenneming van Jefferson Davis in het voorjaar van 1865, eisten dringende vragen onmiddellijke antwoorden. Op welke voorwaarden zou de natie herenigd worden? Wat was de status van de voormalige geconfedereerde staten? Hoe zou burgerschap worden gedefinieerd in de naoorlogse natie? Waren de voormalige slaven nu Amerikaanse burgers? Wanneer en hoe zouden voormalige Zuidelijken hun Amerikaanse staatsburgerschap terugkrijgen? Welke vorm van arbeid zou de slavernij vervangen?

Blanke Amerikanen verwachtten niet dat zwarten zouden deelnemen aan debatten over de wederopbouw. Zwarten dachten daar anders over. De ongeveer vier miljoen Afro-Amerikanen van het land, van wie ongeveer 3,5 miljoen tot slaaf waren gemaakt, stonden centraal in elk van deze vragen. Als blanke noorderlingen slechts geleidelijk waren gaan begrijpen dat de burgeroorlog een oorlog was om een ​​einde te maken aan de slavernij, erkenden ze onmiddellijk tijdens het naoorlogse tijdperk dat de plaats van zwarten in de Amerikaanse samenleving onlosmakelijk verbonden was met al deze prangende vragen van de dag. Toch gingen blanke noorderlingen, en meer nog blanke zuiderlingen, ervan uit dat ze deze vragen zouden bespreken en oplossen met weinig of geen aandacht voor de zwarte mening. Niets in de voorgeschiedenis van rassenrelaties in Noord-Amerika heeft blanke Amerikanen voorbereid op de opvallende rol die Afro-Amerikanen speelden in de gebeurtenissen na de burgeroorlog. Tegen het einde van Wederopbouw konden geen Amerikanen eraan twijfelen dat Afro-Amerikanen van plan waren hun rechten als burgers op te eisen of deel te nemen aan het debat over hun toekomst.

Het zwarte staatsburgerschap hing af van de status van de Geconfedereerde staten. Dat Afro-Amerikanen Amerikaanse burgers werden, was misschien wel de signaalontwikkeling tijdens de wederopbouw. Slechts tien jaar eerder had het Hooggerechtshof uitspraak gedaan in de Dred Scott beslissing in 1858 dat mensen van Afrikaanse afkomst geïmporteerd in de Verenigde Staten en als slaven werden gehouden, of hun nakomelingen, of ze nu slaven waren of niet, nooit burgers van de Verenigde Staten konden zijn. Toen tijdens de burgeroorlog slaven in toenemende aantallen naar de linies van de Unie begonnen te vluchten en na de proclamatie van de emancipatie, werd het duidelijk dat "de feiten op de grond" de Dred Scott beslissing. Elke oplossing van de status van voormalige slaven moest echter worden opgelost binnen de context van het Amerikaanse federalisme, omdat tot die tijd het staatsburgerschap werd gedefinieerd en beschermd door de staatswet. Daarom was de resolutie van de staatsburgerschapsstatus van zwarten afhankelijk van de status van de voormalige Geconfedereerde staten en hun relatie met de natie in het algemeen.

Waren de geconfedereerde staten na de burgeroorlog veroverde landen, grensgebieden of staten met een goede reputatie? Wie de macht uitoefende om de rechten van voormalige slaven te definiëren, zou afhangen van wie de macht had om te dicteren wat er in de voormalige Confederatie gebeurde. Waren de voormalige zuidelijke staten veroverd gebied? Als dat zo is, dan zou de federale regering (of, met andere woorden, noordelijke blanken en Republikeinen) de wederopbouw van het Zuiden kunnen dicteren. Of waren de voormalige geconfedereerde staten in wezen quasi-grensgebieden die opnieuw moesten worden toegelaten tot de unie? Als dat zo is, dan zouden de kiezers van het Zuiden beslissen over de koers van de voormalige Confederatie. Bovendien zouden diezelfde kiezers beslissen over de inhoud van het burgerschap in hun staten. Of hadden de voormalige geconfedereerde staten nog steeds een goede reputatie die zouden terugkeren naar hun vroegere, vooroorlogse status zodra de zuiderlingen congresleden, senatoren en gouverneurs verkozen? Als dat het geval zou zijn, zouden vermoedelijk de zuidelijke staten en de definitie van burgerschap die daar vóór de burgeroorlog heerste, worden hersteld.

De noordelijke mening over deze kwestie liep sterk uiteen. Abraham Lincoln had vóór zijn moord de spoedige terugkeer van de zuidelijke staten aanbevolen. Lincoln nam aan dat de hereniging van de natie van het allergrootste belang was. Andrew Johnson, die het presidentschap op zich nam na de moord op Lincoln, nam dezelfde kijk op reünie en stelde voor om de politieke rechten van blanke zuiderlingen te herstellen zodra ze loyaliteit aan de vakbond beloofden. Hoewel Johnson bereid was presidentiële gratie te verlenen aan zelfs hooggeplaatste Zuidelijke officieren en politici, toonde Johnson geen interesse om het staatsburgerschap uit te breiden tot voormalige slaven. Andere noorderlingen keken sceptisch naar het besluit van Johnson om de politieke macht terug te geven aan blanke zuiderlingen, vooral nadat hun gedrag weinig berouw van hun kant suggereerde. In de herfst van 1865 kozen blanke zuiderlingen die hun politieke rechten hadden herwonnen onder het beleid van Johnson, veel voormalige leiders en generaals van de Confederatie, waaronder zelfs de vice-president van de Confederatie, om hun staten in het Congres te vertegenwoordigen. Noorderlingen die net vier jaar tegen afscheiding hadden gevochten en die honderdduizenden oorlogsslachtoffers hadden begraven, weigerden de plaatsing van Zuidelijken in het Congres te tolereren, minder dan een jaar nadat de kanonnen waren stilgevallen.

De kwestie van het Afro-Amerikaanse staatsburgerschap lokte even complexe, concurrerende opvattingen uit. Blanke zuiderlingen hadden duidelijke ideeën over de sociale en raciale orde die de slavernij zou vervangen, ze waren van plan om de rechten van burgerschap voor blanken zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de herfst van 1865 keurden de zuidelijke staatswetgevers, die waren georganiseerd onder het Wederopbouwplan van Johnson, onderdrukkende wetten goed, bekend als de "Black Codes", die de burgerrechten en de sociale en economische status van de bevrijde mensen nauw definieerden. De codes ontzegden zwarten expliciet het stemrecht, beperkten hun bewegingsvrijheid en strafbaar.

Blanke zuiderlingen overspeelden hun hand. De combinatie van de harde Black Codes en de prevalentie van Zuidelijken in zuidelijke delegaties naar het Congres in de herfst van 1865 versnelde het begin van wat bekend werd als Congressional Reconstruction. In wezen gebruikte het Congres, gecontroleerd door een Republikeinse meerderheid, zijn wetgevende bevoegdheden en controle over de federale portemonnee in een poging antwoorden op te leggen op de "Grote Wederopbouwvragen" die hierboven zijn opgesomd.

De weerspannigheid van blanke zuiderlingen opende de Republikeinen om het volledige burgerschap uit te breiden tot de voorheen tot slaaf gemaakte mensen. Congressional Reconstruction kan dus worden opgevat als een poging om te voorkomen dat blanke zuiderlingen de uitkomst van Reconstruction dicteren. De enige consensus die tijdens de wederopbouw onder de noordelijke politici bestond, was dat blanke zuiderlingen geen vrije hand zouden moeten hebben, zoals eind 1865 en begin 1866, om hun wil op te leggen aan het zuiden. Van Het zuiden zoals het is: 1865-66, John Richard Dennett
Raleigh, NC, 5 oktober 1865

De sessie [van "de gekleurde mannenconventie"] werd gehouden in de African Methodist Church, een klein gebouw in een zijstraat van de stad. De afgevaardigden waren ongeveer honderdtwintig in aantal, maar menigten gekleurde burgers waren gedurende de vier dagen geïnteresseerde toeschouwers, en het huis was altijd vol. . . . Deze mannen, hoewel onwetend, waren intelligent en spraken vaak buitengewoon goed. "Ja", zei een van de slimsten onder hen en ja, we zijn onwetend... Ze zeggen dat we niet weten wat het woord grondwet betekent. Maar als we niet genoeg weten om te weten wat de Grondwet is, zullen we genoeg weten om te weten wat gerechtigheid is."

Blanke noorderlingen begrepen geleidelijk aan dat ze bondgenoten in het zuiden nodig zouden hebben als de regio zou worden gereconstrueerd. De meerderheid van de blanke zuiderlingen had hun reactionaire voorkeuren al getoond toen ze op voormalige Zuidelijken stemden en de Black Codes steunden. Bijgevolg stonden in 1868 veel blanke Republikeinen open voor het vooruitzicht om het volledige burgerschap uit te breiden tot voormalige slaven.

Zwarte zuiderlingen deden alles wat in hun macht lag om de evolutie van de noordelijke houding te versnellen. Binnen enkele maanden na het einde van de burgeroorlog hadden voormalige slaven in het zuiden zich op conventies verzameld om hun visie voor hun regio en hun ras te verkondigen. In tegenstelling tot hun toewijding aan de Unie met het verraad van hun blanke buren, benadrukten zwarte zuiderlingen ook dat de wederopbouw van de voormalige Confederatie niet kon doorgaan zonder hun deelname. En in naam van gerechtigheid, het offer van noorderlingen en het revolutionaire erfgoed van de natie, eisten zwarten dat de natie hun rechten als burgers erkende. De meeste blanke noorderlingen waren terughoudend om deze eisen in 1865 te omarmen. Binnen twee jaar overtuigden blanke zuidelijke onverzettelijkheid, Afro-Amerikaanse oproepen en politieke noodzaak veel noordelijke Republikeinen ervan dat het verlenen van burgerschap aan voormalige slaven een voorwaarde was voor het herstel van de Unie.

Maar hoe konden de garanties van burgerschap worden uitgebreid tot zwarten als staten van oudsher de hoeders van rechten waren en de voormalige staten van de Confederatie nu werden gecontroleerd door blanke zuiderlingen die voorvechters waren van blanke suprematie? De oplossing voor dit raadsel was de Wet op de militaire wederopbouw (1867). Het verdeelde de staten van het Zuiden in militaire districten onder federaal militair bevel. Geen enkele zuidelijke staat kon terugkeren naar een burgerregering totdat zijn kiezers, inclusief zwarte mannen, een staatsgrondwet hadden opgesteld die zwart kiesrecht garandeerde. Bovendien moest elke zuidelijke staat het veertiende amendement op de federale grondwet ratificeren. Het veertiende amendement was een multifunctioneel grondwettelijk apparaat dat bedoeld was om een ​​aantal van de vragen die over de natie hingen op te lossen. Het maakte een einde aan de macht van de president om gemakkelijke gratie te verlenen aan Zuidelijke leiders. Het belangrijkste was dat het een grondwettelijke garantie van basisburgerschap instelde voor alle Amerikanen, inclusief Afro-Amerikanen. Door iedereen die in de Verenigde Staten is geboren of hier is genaturaliseerd als Amerikaans staatsburger te definiëren, verbood het amendement staten om iemand "leven, vrijheid of eigendom te ontnemen, zonder een behoorlijke rechtsgang". maatstaf voor burgerschap.

Het is de moeite waard om even stil te staan ​​en te erkennen hoe buitengewoon de ontwikkelingen in 1867 waren, de Wet op de Militaire Wederopbouw en het Veertiende Amendement. De Verenigde Staten maakten zichzelf uniek onder de moderne slavensamenlevingen toen ze bijna onmiddellijk na de emancipatie de stem gaven aan voormalige slaven.Terwijl elders&mdashJamaica, Haïti, Brazilië, enz.&mdash vrijwel geen voormalige slaven het recht kregen, streden in de Verenigde Staten voormalige slaven en hun voormalige meesters twee jaar na de afschaffing van de slavernij om politieke macht.

Toen de franchise eenmaal was uitgebreid tot zwarten via de Military Reconstruction Act, vond de politieke mobilisatie van zwarten razendsnel plaats. Tijdens de wederopbouw namen zwarten, wanneer ze niet werden afgeschrikt door geweld, in buitengewone aantallen deel aan verkiezingen. Hun opkomst in sommige gevallen benaderde 90 procent. Omdat zwarte politieke mobilisatie van het allergrootste belang was voor het succes van de Republikeinse Partij, drongen de Republikeinen in het Congres in 1870 aan op de ratificatie van het vijftiende amendement. Amendement ging in op de implicaties van het veertiende amendement en garandeerde het stemrecht voor alle mannelijke burgers. Het cruciale punt is dat de definitie van burgerschap in de Verenigde Staten aanzienlijk is uitgebreid tijdens het tijdperk van de wederopbouw en in 1870 waren in principe alle Afro-Amerikaanse mannen Amerikaanse staatsburgers. (Het zou nog een halve eeuw duren voordat vergelijkbare rechten werden uitgebreid tot zwarte en blanke vrouwen.)

De deelnemers aan Wederopbouw begrepen volledig dat geschillen over politieke en burgerrechten niet los konden worden gezien van de economische wederopbouw van het Zuiden en de natie. Voor zwarten betekende het einde van de slavernij natuurlijk niet het einde van het werk, maar eerder een einde aan dwangarbeid. Zwarten genoten van het vooruitzicht om de voordelen van hun eigen arbeid te ontvangen. Maar de overgrote meerderheid van de zwarten kwam voort uit de slavernij zonder de mogelijkheid om land te kopen en werd geconfronteerd met een blanke gemeenschap die tegen het verstrekken van krediet aan zwarten of het verkopen van eigendom was. Tegelijkertijd zochten blanken naar een systeem van arbeid en de Black Codes om zwarten aan het land te binden, zoals de slavernij had gedaan, mensen bevrijdden die hun eigen land begeerden en worstelden om meester te worden over hun eigen tijd en arbeid.

Voormalige slavenhouders in het Zuiden waren waakzaam over het beschermen van hun belangen. Vóór de burgeroorlog was arbeid de sleutel tot rijkdom in het zuiden, daarna was het oorlogsland de sleutel. Blanke landeigenaren begrepen de macht die de nieuwe omstandigheden hen gaven, maar ze konden de grootste externe krachten die de economie van de regio vormden niet beheersen. Het waren deze machtige nationale en internationale krachten die ervoor zorgden dat de herstelde natie een meer verenigde economie had dan ooit tevoren.

Spoorwegen hielpen de economie van het Zuiden open te stellen voor nationale troepen. Ongetwijfeld hebben de spoorwegen alles gedaan om de natie weer aan elkaar te hechten. De late jaren 1860 en 1870 waren een periode van halsbrekende spoorwegbouw en consolidatie. Hoewel het gebruikelijk is om stil te staan ​​bij de voltooiing van een transcontinentale spoorlijn in 1869, was de uitgebreide reconstructie en uitbreiding van zuidelijke spoorwegen die tijdens de burgeroorlog waren verwoest, van even groot belang. Noordelijke spoorwegmaatschappijen en investeerders speelden een grote rol bij deze ontwikkelingen. Niets symboliseerde meer dramatisch de opkomende geïntegreerde nationale markt dan de enorme regionale inspanning op één enkele dag in 1886 toen alle kleine spoorlijnen in het zuiden enkele centimeters breder werden verplaatst en opnieuw werden uitgelijnd met de spoorlijnen van het noorden.

Kortom, het Zuiden werd als gevolg van de wederopbouw effectief in een nationaal systeem van krediet en arbeid gebracht. In de regio zou "vrije" arbeid, in plaats van een of ander systeem van dwangarbeid, heersen. Noch lijfeigenschap, noch boeren zouden de slavernij vervangen. En zuidelijke landeigenaren en vrijgelatenen werden, of ze wilden of niet, opgenomen in de nationale kredietmarkten.

Laten we nu de balans opmaken van de antwoorden op de vragen waarmee we begonnen. Op welke voorwaarden zou de natie herenigd worden? Kortom, op landelijke voorwaarden. Eigendommen werden niet onteigend of herverdeeld in het Zuiden. Hervormingen die werden opgelegd aan het Zuiden, de veertiende en vijftiende amendementen, waren bijvoorbeeld van toepassing op de hele natie.

Welke implicaties had de burgeroorlog voor het burgerschap? De veertiende en vijftiende amendementen vertegenwoordigden een verbluffende uitbreiding van de burgerrechten voor voormalige slaven. Zelfs tijdens de diepten van het Jim Crow-tijdperk in het begin van de twintigste eeuw zijn blanke supremacisten er nooit in geslaagd het burgerschap terug te brengen naar de grenzen van vóór de burgeroorlog. Vooral Afro-Amerikanen drongen erop aan dat hun rechten misschien zijn ontnomen na de burgeroorlog, maar dat ze zich niet hadden overgegeven of hun aanspraak op die rechten hadden verloren.

Wat zou de toekomst zijn van de herstelde economie van het land? In de eenvoudigste bewoordingen werd de beroemde opmerking van Abraham Lincoln dat een verdeeld huis niet kan bestaan, vertaald in beleid. Hoe verarmd en uitgehongerd ook, de voormalige Confederatie werd weer geïntegreerd in de nationale economie en legde de basis voor de toekomstige opkomst van de meest dynamische industriële economie ter wereld. Afro-Amerikanen zouden niet tot slaaf worden gemaakt of een aparte economische status krijgen. Maar ook zouden Afro-Amerikanen als groep geen middelen krijgen om mee te concurreren.

Begeleiden van studentendiscussie

Mogelijke percepties van studenten over Wederopbouw Naast de uitdaging om de complexe gebeurtenissen van het Wederopbouwtijdperk te organiseren in een verhaal dat toegankelijk is voor studenten, is de grootste uitdaging om studenten te helpen begrijpen wat mogelijk was en wat niet mogelijk was na de burgeroorlog. Studenten zijn bijvoorbeeld misschien geneigd te geloven dat blanke Amerikanen zich in de eerste plaats nooit hebben ingezet voor rassengelijkheid, dus de wederopbouw was gedoemd te mislukken. Sommige studenten fixeren zich misschien op de noordelijke blanke hypocrisie, veel blanke Republikeinen hebben zuidelijke kiezers onder druk gezet om de veertiende en vijftiende amendementen goed te keuren, zelfs terwijl ze zich verzetten tegen de goedkeuring ervan in het noorden. Weer anderen zullen misschien benadrukken dat burgerrechten voor zwarten hol waren omdat zwarten geen economische middelen hadden. Zwarten in het naoorlogse Amerika konden niet gemakkelijk ontsnappen aan een economisch systeem dat slavernij onder een andere naam was. Elk van deze posities is de moeite waard om te bespreken, maar elk heeft de neiging om de motivaties en het gedrag van de acteurs in het drama van Reconstruction af te vlakken. En vrijwel al deze interpretaties gingen ervan uit dat de uitkomst van de wederopbouw zowel onvermijdelijk was als volledig buiten de handen van Afro-Amerikanen.

Vraag de leerlingen om hun eigen versie van Reconstructie te ontwerpen. Een benadering die ik heb gekozen in de hoop deze tendensen tegen te gaan, is om studenten te vragen hun "eerste principes" te vermelden waarvan zij vinden dat wederopbouw had moeten nastreven en vaststellen. Als uw studenten zijn zoals de mijne, zullen velen voorstellen dat wederopbouw gelijke rechten voor alle Amerikanen zou moeten garanderen. Ik vraag hen vervolgens te definiëren wat die rechten hadden moeten zijn. Op dit punt kunnen zelfs studenten die het in grote lijnen eens zijn over het principe van gelijke rechten voor alle Amerikanen van mening verschillen over de specifieke inhoud van die rechten. Sommigen benadrukken bijvoorbeeld economische gelijkheid, terwijl anderen de nadruk leggen op gelijkheid van kansen. In ieder geval is de volgende stap om de studenten te vragen na te denken over hoe ze hun principe in beleid zouden hebben omgezet. De studenten die misschien de nadruk hebben gelegd op economische gelijkheid, kunnen dan een plan schetsen voor 'veertig acres en muilezel' voor elke voormalige slaaf. Degenen die de noodzaak van gelijke kansen benadrukken, schetsen misschien de noodzaak van openbaar onderwijs voor bevrijde mensen en andere zuiderlingen. Vervolgens vraag ik de leerlingen waar de benodigde middelen voor dit beleid vandaan zouden komen. Waar zou de federale overheid bijvoorbeeld het land en het geld vandaan hebben gehaald om voormalige slaven van land en vee te voorzien? Als de federale overheid land en hulpbronnen van voormalige slavenmeesters had onteigend, welke gevolgen zou dat beleid dan hebben gehad voor privébezit elders in de Verenigde Staten? (Als de regering meer en eigendom van voormalige slavenmeesters had kunnen afnemen, zou het dan een precedent hebben gehad om later land en eigendom van voormalige slaven te nemen?) Wat zouden de gevolgen van dit beleid zijn geweest voor de productie van katoen, de belangrijkste natie exporteren? In antwoord op studenten die universeel openbaar onderwijs voorstellen, vraag ik hen naar de financiering van deze nieuwe scholen. Wie zou ze betalen? Als er belastingen moesten worden verhoogd, wat en wie had er dan moeten worden belast? Hadden de scholen geïntegreerd moeten worden? Zo ja, hoe zou de weerstand van blanke zuiderlingen tegen geïntegreerde scholen worden overwonnen? Zo niet, zouden gescheiden scholen voor zwart en wit segregatie hebben gelegitimeerd?

Door deze oefening krijgen de leerlingen een beter idee van hoe alle facetten van Wederopbouw met elkaar samenhangen en hoe een algemeen principe werd gevormd door de omstandigheden, beperkingen en tradities van die tijd. Even belangrijk is dat studenten beter zullen begrijpen hoe scherpzinnig Afro-Amerikanen waren in het nastreven van hun doelen tijdens het Wederopbouwtijdperk. Ze erkenden dat de burgeroorlog een einde had gemaakt aan de slavernij en het vooroorlogse zuiden had vernietigd, maar het had geen schone lei geschapen waarop ze de vrije hand hadden om hun toekomst te schrijven. In plaats daarvan waren zwarte Amerikanen constant aan het peilen wat mogelijk was en met wie ze een bondgenootschap konden sluiten om hun lang onderdrukte hoop om te zetten in een veilige en lonende toekomst in de Amerikaanse samenleving.

De rol van Afro-Amerikanen in Wederopbouw De zoektocht van Afro-Amerikanen naar bondgenoten tijdens Wederopbouw is de focus van een andere waardevolle oefening. Het is essentieel voor studenten om te begrijpen dat Afro-Amerikanen actieve deelnemers waren aan Wederopbouw. Ze waren niet de dupes van noordelijke politici. Ook werden ze niet geïntimideerd door zuidelijke blanken. Dit gezegd hebbende, Afro-Amerikanen hadden nooit beslissende controle over Wederopbouw. Wat hun doelen ook waren, ze hadden bondgenoten nodig. Met die fundamentele realiteit in gedachten, vraagt ​​u de leerlingen om de belangrijkste belanghebbenden bij wederopbouw te identificeren. Ik vraag de leerlingen om een ​​lijst op te stellen van de groepen in de Amerikaanse samenleving die een groot aandeel/rol hadden in de wederopbouw. Doorgaans zullen studenten de belangrijkste acteurs identificeren als blanke noorderlingen, blanke zuiderlingen en zwarten. Ik druk dan op de studenten om die groepen verder op te splitsen. Waren alle blanke noorderlingen gelijk in hun houding tegenover zwarten? Waren het allemaal blanke zuiderlingen? En waren er subgroepen van Afro-Amerikanen die onderscheiden moesten worden? Na deze herziening maken mijn studenten meestal onderscheid tussen pro- en anti-zwarte blanke noorderlingen, elite blanke zuiderlingen, middelmatige blanke zuiderlingen, zwarten die vóór de burgeroorlog vrij waren, en onlangs bevrijde slaven.

Zodra we de actoren in Wederopbouw hebben geïdentificeerd, werken we deze lijst systematisch door en bekijken we welke interesses elk van deze groepen zouden kunnen hebben. Anders gezegd, op welke gronden zou elk van deze groepen een gemeenschappelijke oorzaak kunnen vinden bij Afro-Amerikanen? Neem bijvoorbeeld middelmatige blanken. Veel studenten vragen zich misschien af ​​waarom arme blanke zuiderlingen geen alliantie sloten met voormalige slaven. Ze hadden tenslotte armoede gemeen. Sommige studenten zouden kunnen suggereren dat arme blanken weigerden hun gemeenschappelijke toestand met Afro-Amerikanen te erkennen vanwege racisme. Kortom, een arme blanke man was misschien arm, maar hij kon volhouden dat hij in ieder geval lid was van het & ldquo superieure & rdquo blanke ras. Ik wijs er ook op dat arme blanken en arme zwarten misschien allebei arm waren, maar ze waren op heel verschillende manieren arm, zodat ze op zijn best voorlopige bondgenoten waren. Arme blanken waren doorgaans landarm, dat wil zeggen dat ze land bezaten, maar meestal niet de andere hulpbronnen die hen in staat zouden hebben gesteld hun land intensief te exploiteren. Zwarte zuiderlingen waren arm en landloos, de meesten hadden geen significant bezit van land om te exploiteren. Dus toen zwarten opriepen om uitgebreide sociale diensten zoals scholen om in hun behoeften te voorzien, riepen ze impliciet op tot extra belastingen om de diensten te financieren. Wat zou er worden belast om deze nieuwe scholen en diensten te financieren? In de negentiende eeuw waren materiële goederen, en in het bijzonder grond, het belangrijkste belaste bezit. Belastingen op het land van arme blanken hielpen toen om nieuwe scholen in het Zuiden van de Wederopbouw te verzekeren. Deze belastingen dreven uiteindelijk een wig tussen arme blanken en Afro-Amerikanen en zorgden ervoor dat zwarte zuiderlingen de steun van arme blanke zuiderlingen niet als vanzelfsprekend konden beschouwen bij het betalen van belasting op hun land om nieuwe scholen te financieren. Of neem het voorbeeld van blanke noorderlingen. Zelfs enkele blanke Republikeinen die verontrust waren door de roep om rassengelijkheid, zouden bondgenoten kunnen zijn van voormalige slaven. Republikeinen geloofden dat zonder de steun van zwarte kiezers in het Zuiden hun partij de nationale macht zou kunnen overdragen aan de Democratische Partij. Alleen al het gemak lokte enkele blanke Republikeinen ertoe over om politieke rechten voor zwarten te steunen. Maar zodra de Republikeinse Partij een voldoende nationale meerderheid verwierf zodat de steun van zuidelijke zwarten niet langer essentieel was, drongen diezelfde noordelijke Republikeinen er bij de partij op aan haar belofte om de Afro-Amerikaanse rechten te verdedigen overboord te gooien.

Deze oefening helpt leerlingen Afro-Amerikanen te zien als acteurs in Reconstruction, maar acteurs die worden beperkt door de acties van andere acteurs. Deze oefening maakt van Reconstructie een dynamisch proces van betwisting, onderhandeling en compromis, wat natuurlijk precies is wat Reconstructie was.

Welke middelen brachten de voorheen tot slaaf gemaakte mensen naar vrijheid? Ten slotte is een andere mogelijke benadering om de aandacht van studenten te vestigen op de bronnen die Afro-Amerikanen konden aanboren toen ze de overgang maakten van slavernij naar vrijheid. Ik vraag de leerlingen om na te denken over de behoeften die Afro-Amerikanen, als vrije Amerikanen, in 1865 hadden en de middelen die ze tot hun beschikking hadden om hen in staat te stellen als vrije Amerikanen te overleven. Deze oefening zet de leerlingen aan om na te denken over de middelen en instellingen die zwarten al in 1865 bezaten, evenals die welke zwarten later zouden moeten bouwen. Met andere woorden, veel slaven bezaten vaardigheden (sommigen konden lezen, sommigen waren bekwame ambachtslieden) en hadden instellingen gebouwd (met name religieuze instellingen) die de basis vormden voor zwarte gemeenschappen na de emancipatie. Hiermee rekening houdend, kunnen de leerlingen dan overwegen welke extra middelen voormalige slaven nodig hadden en hoe ze deze middelen zouden kunnen hebben verkregen. Deze benadering van wederopbouw leidt onvermijdelijk tot een discussie over de mogelijkheden en grenzen van zwarte zelfhulp, evenals de vooruitzichten op zinvolle hulp aan zwarten door blanke Amerikanen. Het leidt ook vaak tot waardevolle discussies over de voor- en nadelen van de raciaal exclusieve instellingen die tijdens de wederopbouw ontstonden, zoals scholen en kerken. Studenten begrijpen bijvoorbeeld beter waarom zwarten de voorkeur gaven aan scholen die werden onderwezen door zwarte leraren en zwarte denominaties, terwijl studenten ook de daaropvolgende kwetsbaarheid van deze instellingen erkennen.

Geen tijdperk van de Amerikaanse geschiedenis heeft heter wetenschappelijke debatten voortgebracht dan Reconstructie. Historici hebben misschien meer geschreven over de burgeroorlog, maar ze hebben luider en langer gediscussieerd over wederopbouw. Op een paar opmerkelijke uitzonderingen na negeerde of ontkende het grootste deel van de wetenschap over wederopbouw van de late negentiende eeuw tot de jaren zestig de prominente rol van Afro-Amerikanen in de gebeurtenissen van het tijdperk. Zwarten werden weergegeven als de pionnen en speelgoed van blanken, of het nu blanke noorderlingen of zuiderlingen waren. De meest opvallende uitzondering op dit opzettelijke stilzwijgen over zwarten en wederopbouw was W.E.B. Du Bois & rsquos Zwarte reconstructie (1935). Du Bois was het niet eens met de toen geldende interpretatie van Reconstructie als een mislukt experiment in social engineering door de voormalige slaven en de strijd om de controle over hun arbeid centraal te stellen in zijn verhaal. Voor hem was de wederopbouw een mislukking, niet omdat zwarten het onwaardig waren, maar omdat blanke zuiderlingen en hun noordelijke bondgenoten het saboteerden. Pas in de jaren zestig begon een nieuwe generatie professionele historici tot soortgelijke conclusies te komen. Aangespoord door de burgerrechtenstrijd, die gewoonlijk de "Tweede Wederopbouw" werd genoemd, bestudeerden historici systematisch alle fasen van de Wederopbouw. Daarbij hebben ze het portret van Afro-Amerikanen fundamenteel herzien. John Hope Franklin, in Wederopbouw, Kenneth Stampp, in Tijdperk van wederopbouw, en anderen herschikten Afro-Amerikanen en hun Republikeinse bondgenoten als principieel en vooruitstrevend. Tegen de jaren zeventig begon een volgende golf van wetenschap de grotendeels positieve kijk op de wederopbouw te herzien die werd aangeboden door Franklin, Stampp, et. al. Nu werd Wederopbouw gezien als een tijdperk gekenmerkt door warrig beleid, ontoereikende middelen en haperende inzet. William Gillette's Terugtrekken uit de wederopbouw (1979) was de meest volledige uitdrukking van deze interpretatie. Eric Foner's Wederopbouw synthetiseerde de vorige kwart eeuw van wetenschap over de periode en bood het rijkste verslag tot nu toe van de rol van Afro-Amerikanen bij het vormgeven van Wederopbouw. Foner plaatste ook de prestaties van Wederopbouw in een vergelijkend kader en concludeerde dat de rechten die de voormalige slaven tijdens het tijdperk verwierven uitzonderlijk waren in vergelijking met die in een andere post-emancipatiemaatschappij op het westelijk halfrond. Door de wederopbouw hebben de voormalige slaven misschien "niets dan vrijheid" achtergelaten, maar die vrijheid, benadrukte Foner, was in de grondwet opgenomen en werd nooit volledig aangetast.

Sinds de publicatie van het werk van Foner is de meeste wetenschap over wederopbouw gewijd aan onderwerpen die voorheen door wetenschappers werden genegeerd. De rol van zwarte vrouwen, de strijd om een ​​systeem van arbeid te ontwikkelen ter vervanging van slavernij, en de opkomst van zwarte instellingen zijn bijvoorbeeld allemaal de focus geweest van recente wetenschappelijke monografieën. Twee recente werken die voortbouwen op deze werken en nieuwe richtingen suggereren voor de wetenschap over wederopbouw zijn Heather Cox Richardson's rsquos West From Appomattox: The Reconstruction of America after the Civil War (2007) en Steve Hahn's Een natie onder onze voeten: zwarte politieke strijd in het landelijke zuiden, van slavernij tot de grote migratie. Richardson benadrukt het belang van het Trans-Mississippi West in de politieke machinaties en economische visies van de architecten van Wederopbouw, terwijl Hahn de gedeelde ideologische waarden en culturele hulpbronnen benadrukt die zuidelijke zwarten ondersteunden in hun strijd om economische en politieke macht in het postbellum Zuiden.

W. Fitzhugh Brundage was een Fellow bij het National Humanities Center in 1995-96. Hij is de William B. Umstead hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill.


Bekijk de video: Van VLUCHTEN uit je EIGEN LAND naar STRIJDEN voor VRIJHEID! (Januari- 2022).