Geschiedenis Podcasts

Middeleeuwse literatuur

Middeleeuwse literatuur


Geschiedenis van de literatuur

De geschiedenis van de literatuur is de historische ontwikkeling van geschriften in proza ​​of poëzie die proberen de lezer/luisteraar/waarnemer amusement, verlichting of instructie te bieden, evenals de ontwikkeling van de literaire technieken die worden gebruikt bij de communicatie van deze stukken. Niet alle geschriften vormen literatuur. Sommige opgenomen materialen, zoals compilaties van gegevens (bijvoorbeeld een controleregister) worden niet als literatuur beschouwd en dit artikel heeft alleen betrekking op de evolutie van de hierboven gedefinieerde werken.


Wat is middeleeuwse literatuur? (met foto's)

Middeleeuwse literatuur is een zeer divers onderwerp. De term dekt de literatuur van Europa tijdens de periode tussen de val van het Romeinse rijk en het begin van de Renaissance in de 15e eeuw, die een periode van ongeveer 1000 jaar beslaat. Daardoor is het moeilijk om generalisaties te maken over middeleeuwse literatuur. Toch zijn er enkele algemene trends te identificeren.

Allegorie en symboliek komen veel voor in de middeleeuwse literatuur, misschien meer dan in het moderne schrift. Religieuze en filosofische boodschappen werden vaak overgebracht door het gebruik van figuren, zoals de panter, een dier dat Christus voorstelde. Oud-Noorse en Ierse poëzie bevat vaak figuren van verbijsterende complexiteit waardoor luisteraars die hen in verwarring brachten trots konden zijn op hun beheersing van de vorm.

Een van de meest opvallende kenmerken van de middeleeuwse literatuur is de prevalentie van religieuze onderwerpen. Gedurende een groot deel van de middeleeuwen was de kerk de belangrijkste bron van onderwijs. Geletterdheid was gebruikelijk onder priesters, monniken en nonnen, maar zeldzamer onder de leken, hoewel het in de loop van de periode gestaag toenam, vooral onder rijke landeigenaren en kooplieden. Deze onbalans betekende dat een groot deel van de middeleeuwse literatuur was gericht op christelijke onderwerpen, waaronder de werken van theologen en filosofen zoals de heilige Thomas van Aquino. Een van de beroemdste religieuze werken uit die periode was De gouden legende, een verzameling verhalen over de heiligen door Jacobus de Voraigne.

Niet alle middeleeuwse literatuur was echter religieus van aard. Wereldlijke gedichten en prozawerken vertelden de daden van semi-legendarische helden en schurken. Voorbeelden van dit soort werk zijn de Franse Lied van Roland en Beowulf, een vroeg Engels gedicht over de gevechten van een held tegen een reeks monsters. Andere populaire helden in de middeleeuwse literatuur waren El Cid, een Spaanse held, en koning Arthur, een legendarisch personage uit Wales die de hoofdrolspeler werd van een aantal werken in het Frans en Engels. Het middeleeuwse IJsland bracht een hoogontwikkelde literaire cultuur voort, met verfijnde gedichten en sagen die betrekking hebben op de daden van de helden uit het Vikingtijdperk.

Middeleeuwse schrijvers hielden zich zowel met liefde als met avontuur bezig, vooral vanaf de 11e eeuw in Frankrijk en Zuid-Europa. Verhalen en gedichten over 'hoofse liefde' - een verfijnde en nobele uiting van liefde tussen twee mensen die meestal niet getrouwd waren - waren populair in deze regio. Elementen van deze romantische verhalen kwamen ook in de heroïsche heldendichten voor, wat resulteerde in liefdesverhalen zoals het verhaal van Lancelot en Guinevere.

Middeleeuwse literatuur bevatte ook een sterke dosis humor. Comic liedjes en gedichten waren populair, en werken zoals Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales leverde bijtende satires van de hedendaagse samenleving. Het werk van Chaucer was gebaseerd op Franse korte verhalen genaamd fabliaux, die deel uitmaakten van een rijke continentale traditie van humoristisch schrijven.


Middeleeuwse literatuur, geschiedenis en romantiek

Vragenpakket gericht op de geschiedenis van middeleeuwse literatuur en romantische middeleeuwse werken.

Hoe beïnvloedde de Normandische verovering de internationale politieke situatie in Engeland?

De Normandische verovering maakte Engeland los van de Scandinavische invloed.

De Normandische verovering verhoogde de Franse invloed.

De Normandische verovering was de laatste poging van een Scandinavisch land om Engeland in te halen.

De Normandische verovering maakte een einde aan de culturele interactie met Noorwegen en Denemarken.

Hoe zorgden de Noormannen voor een revolutie in de Engelse poëzie?

Ze introduceerden alliteratief vers.

Ze introduceerden rijmende achtlettergrepige coupletten.

Ze introduceerden jambische pentameter.

Ze introduceerden litotes en meiose.

Hoe verhouden de thema's van Lanval en Chretien de Troyes Yvain van Marie de France zich tot elkaar?

Beiden gebruiken de comitatus-ethiek om de beweegredenen van hun held uit te leggen.

Beide bevatten verwijzingen naar Willem de Veroveraar.

Beide bevatten het thema van verbroken beloften tussen geliefden.

Beide zijn voorzien van vermeldingen van de bekering van het heidendom.

Beide bevatten een droomvisie.

Hoe lijkt de lai op een middeleeuwse romance?

Beide bevatten gestapelde verhalen in één opeenvolgend verhaal.

Beide hebben hoofse liefde als centraal thema.

Beide zijn op een episodische manier ontworpen.

Beide zijn meestal bedoeld om te worden gezongen als hymnen.

Met welk doel werd in Acrene Wisse de missie van de kluizenaar gerechtvaardigd?

Zich terugtrekken en op God mediteren

Bekeren tot het christendom

Wat is het advies van de auteur met betrekking tot priesters in Acrene Wisse?

Priesters moeten worden gebruikt als voorbeelden van het kerkelijk leven.

Priesters moeten worden vermeden, omdat mannen slechte invloeden zijn.

Priesters zouden kluizenaars hun enige verbinding met de buitenwereld moeten bieden.

Priesters moeten geëerd worden, omdat mannen van nature spiritueler zijn.

Priesters moeten gehoorzaamd worden, want mannen zijn goede invloeden.

Hoe vertegenwoordigt Marie de France in Lanval koning Arthur?

Als een historische figuur met wie haar publiek grotendeels onbekend is

Als iemand die de traditie van het aanbieden van weelderige geschenken aan zijn aanhangers heeft verbroken

Als een bescheiden heerser die zijn eigen grenzen verdedigde

Als een toegewijde koning, maar niet per se een genereus of moedige

Welke van de volgende beschrijvingen beschrijft het taalgebruik in Engeland in de eerste decennia na de Normandische verovering het beste?

De veroverde Engelsen studeerden snel Frans.

De Franse veroveraars leerden Engels om goed te kunnen regeren.

Latijn werd een gemeenschappelijke taal voor interactie tussen de twee groepen.

Het grootste deel van de Engelse bevolking bleef Engels spreken, waarbij het Frans vooral door de hogere heersende klasse werd gebruikt.

Wat is de betekenis van trouthe in Yvain, le Chevalier au Lion?

Trouthe vertegenwoordigt de bovennatuurlijke aspecten van de middeleeuwse romantiek.

Trouthe zinspeelt op de Britse bekering van het heidendom tot het christendom.

Trouthe benadrukt de positieve kant van het feodalisme.

Trouthe suggereert de op handen zijnde terugkeer naar een pre-feodale sociale organisatie.

Trouthe benadrukt de keerzijde van het feodalisme.

Het avontuur van een andere leek / Net zoals het gebeurde, zal ik doorgeven.

De regel heeft duidelijk rijm en meter, en de openingswoorden suggereren een verhaal van avontuur en opwinding.

De sterke alliteratie zorgt voor ritme dat de avontuurlijke geest accentueert.

De lijn lijkt een verhaal te omlijsten met plotcomplicaties.

De regel zinspeelt op een gedicht met religieuze ondertoon.

De lijn is bedoeld om een ​​historisch moment vast te leggen.

Welke van de volgende culturele veranderingen vond plaats als gevolg van de Normandische invasie?

De kerk nam afstand van het gebruik van het Latijn.

De trend van onderwijsvernieuwingen werd gekeerd.

Engeland keerde terug naar zijn pre-feodale staat.

De voertaal werd Frans.

Een gedicht dat meestal bedoeld is om gezongen te worden

Een gedicht met hoofse liefde als centraal thema

Een gedicht dat meestal in achtlettergrepige coupletten staat

Wat is het primaire doel van de middeleeuwse romances van Chetien de Troye?

Om lezers tot het christendom te bekeren door middel van positieve voorbeelden

Om analfabete lezers te informeren over de Arthur-legende

Om de verantwoordelijkheden van de held in liefde en oorlogen te verzoenen

Om het publiek weg te houden van het lezen van verhalen over hoofse liefde

Om lezers te overtuigen om meer te leren over de Franse geschiedenis in plaats van de Engelse geschiedenis

Wat is de betekenis van de uitdrukking die het hart beschermt tegen Acrene Wisse?

De uitdrukking verwijst naar de verantwoordelijkheid van kluizenaars om andere christenen te verdedigen.

De uitdrukking suggereert dat vrouwen hun spiritualiteit moeten beschermen door zich volledig uit de wereld terug te trekken.

De uitdrukking wordt beschouwd als een van de positieve effecten van gebed.

De uitdrukking houdt in dat je non wordt om te ontsnappen aan de slechte invloed van mannen.

De uitdrukking houdt in dat vrouwen verleid worden door romantiek, zelfs als ze nonnen worden.

Wat is de versvorm van Lanval van Marie de France?

Wat was historisch belangrijk aan Chretien de Troyes Yvain, le Chevalier au Lion?

Hij herschikte de geschiedenis van Arthur in het romantiekgenre.

Hij was de eerste die de Ridders van de Ronde Tafel besprak.

Hij scheidde de Arthur-legende van verhalen over hoofse liefde.

Hij liet het bovennatuurlijke thema uit de Arthur-legende vallen.

Hij vermeed het traditionele thema van de hoofse economie.

Wat was de focus van Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae?

Het leven en de gedichten van Caedmon

De bekering van Groot-Brittannië van het heidendom

De vroege jaren van Willem de Veroveraar

De invloed van middeleeuwse vrouwelijke schrijvers in de geschiedenis van Groot-Brittannië

Wat was de functie van de Angelsaksische kroniek?

De Anglo-Saxon Chronicle registreert de geschiedenis van de continuïteit en persistentie van de Angelsaksische cultuur in het Oud-Engels.

De Anglo-Saxon Chronicle biedt een lekenperspectief op de Angelsaksische geschiedenis.

De Anglo-Saxon Chronicle richt zich op de hoofse avonturen van het Angelsaksische Engels.

De Anglo-Saxon Chronicle geeft een nauwkeurige beschrijving van de Tweede en Derde Kruistocht.

De Anglo-Saxon Chronicle registreert de bekering tot het christendom in het Midden-Engels.

Welk van de volgende adviezen wordt gegeven aan vrouwen in Acrene Wisse?

Ankers moeten slechte invloeden vermijden.

Ankers moeten in een woning naast een kerk wonen.

Ankers moeten roddels vermijden.

Ankers moeten mannen vermijden.

Welke van de volgende kenmerken zijn kenmerkend voor een middeleeuwse romance?

Heroïsche ridders betrokken bij hoofse romances

Episodische Franse en Duitse poëzie

Bovennatuurlijke thema's met draken en monsters

Welke van de volgende omschrijvingen definieert het Midden-Engels het best?

Een vroege vorm gesproken en geschreven door de Angelsaksen

Een gearchiveerd oud Engels met zware Franse invloeden

Een unieke vorm van Engels gesproken in Duitsland

Een vorm die door de Scandinaviërs naar Engeland is gebracht

Een late vorm van Engels die erg lijkt op Modern Engels

Welke van de volgende kenmerken zijn niet essentieel voor ridderlijke ridderlijkheid zoals beschreven door Chretien de Troyes?

De ridder is onderdanig aan zijn knaap.

De ridder is opgedragen aan zijn feodale heer.

De ridder is blond, lang en elegant.

De ridder is bereid om op avontuur naar exotische plaatsen te gaan.

Welke van de volgende is geen hoofdcategorie van het romantiekgenre?

Welk van de volgende thema's is geen thema in Chretien de Troyes Yvain, le Chevalier au Lion?

De relaties tussen ridders en dames

Het gebrek aan loyaliteit van de ridder aan zijn heer

Het voeren van oorlogen en toernooien

De religieuze erecode

Welke van de volgende zaken zou hoogstwaarschijnlijk het thema zijn van een middeleeuwse romance?

Het verhaal van de bekering van een Engels dorp tot het christendom

Een first-person verhaal van de Normandische invasie

Het avontuur van een ridder die een meisje redt

Een gedicht dat hoofse liefde kenmerkt, maar het bovennatuurlijke aan de kaak stelt

Een verhaal over heidendom en een apocalyps

Inhoud op deze site is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 3.0 Unported-licentie.


De Muromachi (1338-1573) en Azuchi-Momoyama (1574-1600) perioden

In de 15e eeuw verdrong een poëtische vorm van meervoudig auteurschap de tanka als het favoriete medium van de leidende dichters. Renga (gekoppeld vers) was begonnen als de compositie van een enkele tanka door twee mensen en was een populair tijdverdrijf, zelfs in afgelegen landelijke gebieden. Eén persoon componeerde de eerste drie regels van een tanka, waarbij hij vaak obscure of zelfs tegenstrijdige details gaf om het voor de tweede persoon moeilijker te maken om het gedicht verstaanbaar te maken. Geleidelijk, renga verspreid naar de hofdichters, die de artistieke mogelijkheden van deze afleiding zagen en "codes" opstelden die bedoeld waren om renga als een kunst. Deze codes maakten de meesterwerken van de 15e eeuw mogelijk, maar hun nadruk op formaliteiten (bv. hoe vaak een “link” over de maan zou kunnen voorkomen in 100 links en welke links op een zelfstandig naamwoord moeten eindigen en welke op een werkwoord) verwaterde onvermijdelijk de kracht en frisheid van de vroege renga, zelf een reactie tegen de overdreven formele tanka. Niettemin, de renga van de grote 15e-eeuwse meester Sōgi en zijn medewerkers zijn uniek in hun verschuivende lyrische impulsen, hun bewegingen van schakel naar schakel als opeenvolgende momenten van een landschap gezien vanaf een boot, waarbij elke illusie wordt vermeden dat het geheel in de geest van één persoon is bedacht.

Hoewel ze van groot historisch belang zijn, zijn de korte verhalen van de 15e en 16e eeuw, algemeen bekend als otogi-zoshi, kan niet worden gezegd dat het een hoge literaire waarde heeft. Sommigen kijken terug op de wereld van het Heian-hof, anderen bevatten volksmateriaal of elementen van het wonderbaarlijke die zijn opgenomen om nauwelijks geletterde lezers te interesseren. Veelbelovende verhalen worden soms verpest door absurditeiten voordat ze hun gang gaan, maar zelfs de minder succesvolle verhalen bieden waardevolle glimpen van een samenleving die, hoewel geteisterd door oorlogvoering, de mogelijkheid genoot van welkome verandering. De verhalen zijn anoniem, maar de auteurs lijken zowel hovelingen als boeddhistische priesters te zijn geweest.

De beste literaire werken van de 15e eeuw zijn ongetwijfeld de Noh-drama's, vooral die van Zeami. Ze zijn geschreven in prachtige poëzie (vaak vergeleken met "brokaat" vanwege het rijke patroon dat is gecreëerd door vele toespelingen op poëzie uit het verleden) en werden voorzien van een structuur die tegelijkertijd extreem economisch en gratis is. Velen maken zich zorgen over de boeddhistische zonde van gehechtheid: een onvermogen om zijn leven in deze wereld te vergeten, verhindert een dode man om vrij te komen, maar dwingt hem keer op keer terug te keren als een geest om het geweld of de passie van zijn vroegere bestaan ​​te herbeleven. Alleen gebed en verzaking kunnen verlossing teweegbrengen. Zeami's verhandelingen over de kunst van Noh vertonen een buitengewone scherpzinnigheid. Zijn gestelde doelen waren dramatische overtuiging en realiteit, maar deze idealen betekenden voor hem het ultieme en geen oppervlakkig realisme. Het is waar dat sommige Noh-spelen weinig symbolische of bovennatuurlijke inhoud hebben. Maar in een typisch programma van vijf Noh-toneelstukken staan ​​de hoogst poëtische en ongrijpbare meesterwerken centraal die een wereld suggereren die onzichtbaar is voor het oog, maar die door de acteurs kan worden opgeroepen door de schoonheid van bewegingen en spraak. Ongelukkigheid over een door wanorde verscheurde wereld kan schrijvers ertoe hebben gebracht in hun werken waarheden te suggereren die te diep liggen voor woorden. Dit lijkt de betekenis te zijn van yūgen ("mysterie en diepte"), het ideaal van de Noh-toneelstukken. Parallelle ontwikkelingen deden zich voor in de theeceremonie, de landschapstuin en de monochrome schilderkunst, allemaal kunsten die eerder suggereren of symboliseren dan staat.


Middeleeuwse literatuur - Geschiedenis

Deze cursus biedt een breed onderzoek naar de historische synthese van Grieks-Romeinse, Keltische, joods-christelijke en Germaanse barbaarse culturen van het laat-Romeinse rijk tot het tijdperk van het middeleeuwse christendom, eindigend met de Renaissance. De cursus onderzoekt volkeren en instellingen, vooral die van de ridders, de geestelijkheid, de boeren en de stedelingen, die deze periode van de westerse beschaving hebben gevormd.

Door bronnen uit de geschiedenis en literatuur te lezen en te evalueren, leren de studenten hoe die mensen het leven, de dood en het hiernamaals hebben ontmoet. Ook op basis van kunst, muziek, drama, filosofie en theologie, zullen thema's de dilemma's van de keuzes van vrouwen, het conflict tussen ridderlijkheid en oorlogvoering, het samenspel van verbeelding en realiteit, en de constructie van het christelijk geloof omvatten.

Deze cursus zal worden gecoördineerd met Engels 351 en een honours course, Poets, Priests, and Paladins, om een ​​brede introductie te bieden in de middeleeuwse cultuur en geschiedenis. Het wordt in een team onderwezen met Dr. Megan Lloyd.

Alleen genomen kan het meetellen voor één Geschiedenis Major-cursus. In combinatie met Engels Het kan meetellen voor honours credits, 2 geschiedenis major vakken of 2 Engelse major credits.

II. Doel

Dit is een cursus Geschiedenis Major, European Sequence.

Doelstellingen voor de student:

 1. De belangrijkste gebeurtenissen, personen en ideeën uit de geschiedenis van de klassieke oudheid identificeren.
 2. Concepten en methoden ontwikkelen die inzicht geven in wat de houding en het gedrag van belangrijke deelnemers aan politieke situaties heeft beïnvloed.
 3. Primaire en secundaire bronnen lezen en hun betekenis voor relevante historische problemen uitleggen.
 4. Kritische en analytische vaardigheden oefenen op historische controverses.
 5. Het identificeren en analyseren van significante problemen en situaties in relatie tot de huidige problemen en het onderzoek van de Middeleeuwen.
 6. kennis van middeleeuwse geschiedenis en literatuur, de genres, contexten, belangrijke auteurs en denkrichtingen.
 7. een vermogen om kritisch te reageren op middeleeuwse teksten, met begrip van hun belang zowel voor hun eigen tijd als voor de moderne tijd.
 8. een steeds verfijnder begrip van de kritische processen van het kijken naar primaire teksten.
 9. een kennis van hoe de kunst, muziek en drama van de middeleeuwse periode de theologie, filosofie en geschiedenis van die tijd weerspiegelden.
 10. een begrip van hoe het christendom middeleeuwse teksten informeert en het belangrijke fundament vormt waarop teksten en levens uit deze periode zijn geweven.
 11. een appreciatie van hoe de teksten van de middeleeuwse periode hebben bijgedragen aan moderne ideeën en schrijven.

Doelen voor de leerling:

 1. Een breder perspectief ontwikkelen dat de politieke, economische en culturele onderlinge afhankelijkheid van verschillende samenlevingen en mensen erkent, en dat een meer inclusieve kijk op de menselijke ervaring aanmoedigt.
 2. Om het bewustzijn van de specifieke bijdragen en perspectieven van diverse leden van de samenleving te vergroten.
 3. De sociale, economische, culturele en politieke ontwikkelingen van het middeleeuwse Europa waarderen tot onze huidige cultuur en moderne wereldgeschiedenis.
 4. De invloed van het verleden op hedendaagse gebeurtenissen en problemen begrijpen, of, met andere woorden, "Historische Mindedness" ontwikkelen.

Algemene leerresultaten voor de student:

Naast de hierboven beschreven meer inhoudelijke doelstellingen, heeft deze cursus enkele algemene liberale leerdoelen. Het succesvol afronden van deze cursus zal naar verwachting uw vaardigheden helpen verbeteren

 1. Om informatie te beheren, waaronder het sorteren van gegevens, het rangschikken van gegevens op significantie, het synthetiseren van feiten, concepten en principes.
 2. Organiserende principes of sleutelconcepten begrijpen en gebruiken waartegen diverse gegevens kunnen worden geëvalueerd.
 3. Onderscheid maken tussen feiten, meningen en gevolgtrekkingen.
 4. Vragen formuleren om een ​​probleem, onderwerp of vraagstuk duidelijker te verduidelijken.
 5. Om de relatieve verdiensten van tegengestelde argumenten en interpretaties te vergelijken en te contrasteren, bewegend tussen de hoofdpunten van elke positie.
 6. Uw gedachten ordenen en duidelijk en beknopt communiceren in schriftelijke vorm en mondelinge presentaties.
 7. Oefening opdoen in het selecteren en presenteren van informatie en argumenten binnen een beperkte omgeving, met name de beperkingen van de tijd bij examens.

III. Algemene vereisten

1. Lezingen:

De verplichte literatuur is zowel bedoeld om je voor de les belangrijke feitelijke informatie en achtergrondinformatie te geven als om achteraf te gebruiken als naslagwerk en naslagwerk. Voorafgaand aan de les leest u de hoofdstukken of pagina's die zijn toegewezen volgens het lesrooster. Niet alle onderwerpen uit de boeken komen in de les aan bod, maar je bent er wel verantwoordelijk voor op het examen en in de klasdiscussie.

Vooral in je leesboek moet je aantekeningen maken in de kantlijn of een notitieboekje, belangrijke uitspraken onderstrepen, belangrijke passages markeren en/of essentiële details annoteren om beter voorbereid te zijn op de klassikale discussie.

Indien nodig kan de instructeur quizzen om uw lezen en begrip van de teksten te testen, of uw exemplaar van de tekst te evalueren voor een quizcijfer op uw voorbereiding.

2. Klasdeelname en aanwezigheid:

Participatie en aanwezigheid zijn noodzakelijk omdat lezing en discussie de essentie vormen voor het bereiken van de doelen en doelstellingen van de klas. Dus een deel van je cijfer (ongeveer 20%) zal afhangen van je prestaties in de klas. Je bent verplicht elke les bij te wonen, op tijd te komen, aandachtig te blijven, vragen te beantwoorden, vragen te stellen en deel te nemen aan projecten in de klas.

Lessen kunnen worden opgenomen met toestemming van de instructeur, om alleen te worden gebruikt voor studie en beoordeling. Banden moeten na de examens worden gewist.

De instructeur zal regelmatig aanwezig zijn. Afwezigheden als gevolg van schoolactiviteiten, noodgevallen of langdurige ziekte kunnen worden verontschuldigd door de bevoegde hogeschoolfunctionaris. Andere afwezigheden zijn ongewettigd en verlagen het deel van je klasdeelname van je cijfer. Na eventuele afwezigheid ben je zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemist werk, het aanvragen van hand-outs en reeds ingeleverde opdrachten, of het lenen van aantekeningen van andere studenten. Of afwezigheden nu verontschuldigd zijn of niet, je kunt geen hoger cijfer krijgen dan het percentage gevolgde lessen.

Alle studenten met een leerstoornis, lichamelijke handicap en/of enige andere mogelijke belemmering voor deelname aan de les en vereisten, moeten een afspraak maken met de instructeur tijdens de eerste week van de les om beschikbare accommodatie te bespreken.

Als je een tentamen mist, neem dan zo snel mogelijk contact op met de docent. Je mag een gemist examen alleen maken in overleg met de docent. Het inhaalexamen kan de vorm hebben van een mondeling examen.

Als je op een bepaald moment tijdens het semester moet stoppen met de cursus vanwege slechte prestaties, ziekte of een andere oorzaak, volg dan de juiste procedures voor intrekking.

3. Andere vereisten:

Twee examens, inclusief een eindexamen zoals toegewezen tijdens de finaleweek.

Je zult er meerdere hebben klassikale discussie/projecten, met tussenpozen door het semester. U kunt ook worden beoordeeld door korte quizzen of schriftelijke rapporten die in de klas of na de les worden gedaan, individueel of in groepen, elk met een waarde van tussen de 10 en 50 punten.

Je moet altijd vóór de les het juiste materiaal lezen (zoals vermeld op het lesrooster, sectie VII, of anderszins toegewezen door de instructeur) en bereid zijn om erover te praten en/of erover te schrijven met de instructeur of in kleine groepen.

Korte quizzen of schriftelijke rapporten kunnen ook nodig zijn om het begrip van videopresentaties te evalueren. Studenten met ongewettigde afwezigheden krijgen geen credit voor de video's/project/discussie. Studenten met gewettigde afwezigheden kunnen in overleg met de docent een kort verslag maken.

Je krijgt verschillende schriftelijke opdrachten, zoals beschreven in de schriftelijke syllabus.

NS. Cijfers:

Je behaalt je cijfer door het werk dat je voor deze cursus hebt gedaan.

Voor je eigen veiligheid, in het geval van fouten bij het opnemen, moet je kopieën van alle examens en opdrachten bewaren totdat je bericht van je cijfer hebt ontvangen.

 • 10-20 voor elke quiz of klassikale presentatie, project/discussieverslag en/of tekstevaluatie.
 • 10 voor elk reflectiepapier 50 voor het boekenpapier 100 voor het hoofdpapier.
 • 75 voor elk tussentijds examen, 100 voor de finale.
 • 120 voor uw klasprestaties en aanwezigheid.

4. Projecten in de klas:

Je zult verschillende klassikale discussies / projecten hebben, met tussenpozen gedurende het semester. Zoals altijd moet je vóór de les het juiste materiaal hebben gelezen (zoals vermeld op het lesrooster of op een andere manier toegewezen door de instructeurs) en bereid zijn om erover te praten en/of erover te schrijven met de instructeurs of in kleine groepen. Studenten met ongewettigde afwezigheden krijgen geen credit voor de video's/project/discussie.
Studenten met gewettigde afwezigheden kunnen in overleg met de docenten een kort verslag maken.

U kunt worden beoordeeld aan de hand van korte quizzen of schriftelijke rapporten die in de klas of na de les worden gedaan, individueel of in groepen, elk met een waarde van tussen de 10 en 20 punten.

C. Plagiaat:

Plagiaat op schriftelijke opdrachten is een ernstige inbreuk op de verwachte academische eerlijkheid. Voor meer informatie, zie eerlijkheid.html

E. Presentatie:

Zowel om te oefenen met het volgen van richtlijnen als om consistentie bij het beoordelen te vergemakkelijken, moeten papieren er uniform uitzien. Elke opdracht die je inlevert, moet een voorblad hebben met je naam, maar je naam mag niet op de volgende pagina's verschijnen. Voor meer informatie, vooral over citaten en citaten, zie presentatie.html. Voor informatie over Turabian/Chicago Manual of Style citatie, zie citation.html.

F. Beoordeling:

De instructeur beoordeelt uw schriftelijke opdrachten op basis van zijn evaluatie van hoe goed u de instructies met betrekking tot inhoud en presentatie opvolgt.

Voor meer informatie over de beoordeling van je papers zie Assessment.

Links naar andere middeleeuwse websites:

ALGEMENE MIDDELEEUWSE MIDDELEN:

Gebruik deze sites om links naar informatie en bronnen over de Middeleeuwen te vinden.

HISTORISCHE BRONNEN en LITERATUUR:

Gebruik deze sites om vertalingen van primaire bronlezingen uit de middeleeuwen te vinden.


De geschiedenis van Cambridge van de middeleeuwse Engelse literatuur

Dit boek is geciteerd door de volgende publicaties. Deze lijst wordt gegenereerd op basis van gegevens van CrossRef.
 • Uitgever: Cambridge University Press
 • Online publicatiedatum: maart 2008
 • Jaar van uitgave gedrukt: 1999
 • Online ISBN: 9781139053624
 • DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521444200
 • Vakken: Literatuur, Gebiedsstudies, Britse geschiedenis: algemeen belang, Europese literatuur, Angelsaksische en middeleeuwse literatuur, Europese studies
 • Serie: The New Cambridge History of English Literature
 • Collectie: Cambridge Histories - Literatuur

Stuur een e-mail naar uw bibliothecaris of beheerder om aan te bevelen dit boek toe te voegen aan de collectie van uw organisatie.

Boek beschrijving

Dit was de eerste volledige geschiedenis van de middeleeuwse Engelse literatuur in bijna een eeuw. Drieëndertig vooraanstaande bijdragers bieden een gezamenlijk verslag van literatuur die tussen de Normandische verovering en de dood van Henry VIII in 1547 in Engeland, Wales, Ierland en Schotland is gecomponeerd of overgedragen. Het boek heeft vijf delen: 'After the Norman Conquest' 'Writing in 'Institutional Productions', 'After the Black Death' en 'Before the Reformation' van de Britse eilanden. Het geeft informatie over een breed scala aan literaire teksten en de voorwaarden voor hun productie en receptie, die zowel specialisten als algemene lezers zullen dienen, en bevat ook een chronologie, volledige bibliografie en een gedetailleerde index. Dit boek biedt een uitgebreid en levendig verslag van de middeleeuwse literatuur die in Tudor Engeland zo drastisch werd herschikt. Het zal dus essentieel leesvoer zijn voor geleerden van de Renaissance, evenals voor mediëvisten, en voor historici en literaire specialisten.

Beoordelingen

'In tegenstelling tot veel eerdere literaire geschiedenissen, zal dit worden gelezen ... De geschiedenis van David Wallace is het werk van vele begaafde medewerkers, een ervaren redacteur en een uitgeverij die zijn middelen investeert zoals alleen een grote pers kan.'

'... veel van de bijdragers hebben van hun gelegenheid gebruik gemaakt om gebieden van de geletterdheid van de Britse eilanden te reorganiseren met grote originaliteit en leren... een opvallend modernistisch project'.

Bron: The Times Literary Supplement

'The Cambridge History of Medieval English Literature biedt een formidabele reeks hulpmiddelen voor de criticus van middeleeuwse literatuur ... De onopvallende redactionele aanwezigheid die hoofdstukken met sterk uiteenlopende benaderingen mogelijk maakt, is een nuttige en volwassen weerspiegeling van de accommodatie van pluraliteit die nodig is voor een intelligente lezing van middeleeuwse literatuur … Dit is een wetenschappelijke en erudiete publicatie.'

'Niet alleen een werkelijk nieuwe geschiedenis van de middeleeuwse Engelse literatuur, maar ook een voorbeeldig voorbeeld van literaire geschiedenis in het tijdperk van de postmoderniteit.'

Yasunari Takada - De Universiteit van Tokyo, Komaba

'The Cambridge History of Medieval English Literature is een uitstekende en langverwachte herbeoordeling, die een paradigmaverschuiving in de studie van Engelse middeleeuwse literatuur voltooit. Het synthetiseert en speelt in op ontwikkelingen in het vakgebied van de afgelopen twintig jaar en smeedt deze tot een samenhangend geheel. Een baanbrekend werk op het gebied van middeleeuwse studies, het is ook een fascinerende en zeer lonende leeservaring, die door iedereen in het vakgebied zou moeten worden gedeeld.'

Jörg Fichte - Eberhard-Karls-Universität, Tübingen

'The Cambridge History of Medieval English Literature is een uitstekende en langverwachte herbeoordeling, die een paradigmaverschuiving in de studie van Engelse middeleeuwse literatuur voltooit. Het synthetiseert en speelt in op ontwikkelingen in het vakgebied van de afgelopen twintig jaar en smeedt deze tot een samenhangend geheel. Een baanbrekend werk op het gebied van middeleeuwse studies, het is ook een fascinerende en zeer lonende leeservaring, die door iedereen in het vakgebied zou moeten worden gedeeld.'


10 klassieke werken van middeleeuwse literatuur die iedereen zou moeten lezen

Zeg 'middeleeuwse literatuur' en een paar namen zullen bij je opkomen: Geoffrey Chaucer, Dante, de anonieme auteur van Beowulf. Maar waar begin je met het verkennen van de wondere en kleurrijke wereld van het middeleeuwse schrift? Hier zijn onze tien aanbevelingen, die een idee geven van de rijke arsenaal aan middeleeuwse literatuur.

In plaats van deze lijst te rangschikken als 'slechtst tot best' en te proberen één 'beste middeleeuwse literatuur' te verkondigen, hebben we vermeden deze tien boeken in een voorkeursvolgorde te plaatsen. Toch zullen de lezers ongetwijfeld hun favorieten hebben. Wat is het beste middeleeuwse boek voor je geld?

1. Dante, De goddelijke komedie.

Gecomponeerd in het begin van de veertiende eeuw, Dante'8217s Goddelijke Komedie is een trilogie van gedichten die de reis van de dichter uit de hel in kaart brengen (hel) door het vagevuur (Purgatorio) naar de hemel (Paradiso), geleid door zijn collega-dichter, Virgil. Met meren vol vuil en scheten latende demonen, is het veel leuker dan het theologische onderwerp doet vermoeden, en het beïnvloedde een hele reeks latere dichters, vooral T.S. Eliot en Ezra Pound. Het wordt zelfs het 'vijfde evangelie' genoemd, zo duidelijk en effectief beschrijft Dante de middeleeuwse kijk op het christendom.

2. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales.

John Dryden zei dat Chaucer'8217s magnum opus bevatte 'Gods overvloed', en inderdaad, al het menselijke (middeleeuwse) leven lijkt hier te zijn, onder de pelgrims die van Southwark in Londen naar Canterbury reizen om het heiligdom van Thomas Becket in de kathedraal te bezoeken. Op hun beroemde manier vertellen de reizigers op hun beurt om de beurt verhalen, waarvan Chaucer veel heeft overgenomen van bestaande literaire bronnen.

Een van de hoogtepunten is het verhaal van Miller's 8217 (over een student die het probeert weg te werken met de jonge vrouw van een oudere man, en er zijn veel scheten grappen te zien), het verhaal van de priester van de non (een geweldig klein beest-fabel met pratende dieren), en het verhaal van de ridder (over twee verliefde mannen) met dezelfde vrouw die later door William Shakespeare en John Fletcher werd gebruikt als bron voor hun toneelstuk, De twee edele verwanten). We bespreken enkele van de beste Canterbury Tales meer in detail in een apart bericht.

Aanbevolen uitgave: het is de moeite waard om Chaucer in het originele Middelengels te lezen, en de schitterende editie van Chaucer's 8217 verzamelde werken, The Riverside Chaucer: Heruitgegeven met een nieuw voorwoord van Christopher Cannon, bevat enkele zeer nuttige notities en glossen.

3. Margery Kempe, Het boek van Margery Kempe.

Dit boek is meer dan een half millennium verloren gegaan. Het manuscript werd pas in 1934 herontdekt. ​​Het is een fascinerend verslag van het leven van een vrouw in het middeleeuwse Engeland. It’s even been called the first autobiography written in the language – though its status as true autobiography has been questioned.

4. Marco Polo, reizen.

Marco Polo, who recently got his own TV series, was an Italian traveller who was born in 1254. He dictated stories of his travels throughout Europe and Asia to a cellmate after he was imprisoned during a war between Venice and Genoa, and the reizen was geboren. It became, by medieval standards, a bestseller, 150 years before the invention of the first modern printing press.

His account of his adventures sometimes has to be taken with a pinch of salt and is sometimes a little dull and slow-moving, but is a valuable insight into the medieval world (and Polo probably saw more of the world than anyone else living at the time). It’s one of the finest medieval books out there, for sheer breadth of geographical coverage!

5. Geoffrey of Monmouth, De geschiedenis van de koningen van Groot-Brittannië.

Among other things, this chronicle, written in Latin in the twelfth century by a Welsh monk, popularised the story of King Arthur. Like Polo’s reizen it was a bestseller and is one of most exciting medieval books in existence. And like some other popular ‘histories’ of the time, such as the fascinating Vinland sagas, the line between ‘history’ and ‘fiction’ was something drawn rather vaguely.

Geoffrey’s account of the legendary king contains the first appearance of many of the iconic features of the Arthurian legend, including the wizard Merlin. (The nineteenth-century French scholar Gaston Paris suggested that Geoffrey changed the Welsh Myrddin to Merlin to avoid resemblance to the Latin merda, ‘faeces’.)

6. Anonymous, The Mabinogion.

This collection of eleven tales constitutes the first substantial prose work written in Britain. It was composed in the twelfth and thirteenth centuries by unknown Welsh monks, who wrote down earlier oral tales about love, war, and heroism. They are important in offering an alternative view of ancient Britain to the one presented in Arthurian legend.

7. Anonymous, Beowulf.

Is this the greatest English poem of the medieval era? It’s certainly one of the first. As we’ve discussed in our detailed summary of Beowulf, this poem is part of a rich literary narrative tradition that encompasses Tolkien’s The Hobbit, the story of St George and the dragon, and even Lewis Carroll’s ‘Jabberwocky’.

It chronicles the hero’s exploits, notably his slaying of the monster Grendel – actually only the first of three monsters Beowulf has to vanquish. Perfect fireside reading, and an archetypal work of English literature, composed when the notion of ‘England’ itself was only just beginning to emerge.

Recommended edition: now sadly out of print, but available second-hand, this Norton Critical Edition includes Seamus Heaney’s acclaimed translation of the poem along with invaluable background information and a selection of critical essays on the poem: Beowulf: Verse Translation: A Verse Translation (Norton Critical Editions) by Heaney, Seamus New edition (2002).

8. Anonymous, The Nibelungenlied.

This long Germanic poem has been called ‘the German Ilias‘, such is its centrality to German culture. Leuk vinden Beowulf (another Germanic story), the poem focuses on a dragon-slayer, Siegfried. Following his death, his wife avenges him. The poem inspired Wagner’s Ring Cycle and is one of the great epic poems in medieval European literature.

9. Omar Khayyám, De Rubáiyát.

Meaning ‘quatrains’, the Rubáiyát is an extraordinary work by an extraordinary figure: Khayyám (1048-1131) was a Persian poet, philosopher, astronomer, and mathematician – a ‘Renaissance man’ four centuries before the Renaissance even came into being.

Recommended edition: the Rubáiyát is a great long poem of Arabian love and mysticism, translated into English by Victorian poet Edward FitzGerald, whose edition is available (in a very affordable edition) as The Rubáiyát of Omar Khayyám (Wordsworth Classics).

10. Anonymous, Sir Gawain en de Groene Ridder.

This long Arthurian poem was composed by a poet roughly contemporary with Chaucer, who lived in a different part of England from the author of The Canterbury Tales (probably the West Midlands or the North West of England).

The poem focuses on King Arthur’s nephew, the young Sir Gawain, who accepts the challenged issued by the mysterious Green Knight who arrives at Camelot during the New Year’s celebrations. Gawain can cut off the Green Knight’s head, on condition that he honour the other side of the bargain and allow the Green Knight to return the favour the following year, at the Green Chapel.

But when Gawain beheads the stranger, things do not go quite as planned, and the Knight survives. Will Gawain honour his pledge? This is perhaps the greatest story in all of medieval literature, told in lively alliterative verse and full of action, colour (especially, as you’ll have guessed, green), and interesting moral questions.

The same poet probably also composed the long elegy for a dead child, Parel, as well as two poems about Christian virtues, Cleanness en Patience.

All four poems are available as Sir Gawain And The Green Knight/Pearl/Cleanness/Patience (Everyman’s Library (Paper)). This is the edition we recommend, because – unlike most modern editions of Sir Gawain en de Groene Ridder, the Everyman edition reprints the poem in the original Middle English (and helpful footnotes summarising what is going on in each part of the poem, which make things easier to follow). There have been good translations by J. R. R. Tolkien and Simon Armitage, among others, but these are no substitute for experiencing the poem in its original language.

In this list we’ve tried to offer a range of texts from different genres (poetry, travel writing, prose romances), to give a sense of the sheer variety of the medieval writing that has survived. Continue your medieval odyssey with our facts about Geoffrey Chaucer and read ten short medieval English poems here.

The author of this article, Dr Oliver Tearle, is a literary critic and lecturer in English at Loughborough University. He is the author of, among others, The Secret Library: A Book-Lovers’ Journey Through Curiosities of History en The Great War, The Waste Land and the Modernist Long Poem.

Image (top): Portrait of Geoffrey Chaucer by Thomas Hoccleve (modified, 2012), Wikimedia Commons. Image (middle): Wiglaf speaking to Beowulf after his battle with the dragon by Henrietta Elizabeth Marshall, 1908, Wikimedia Commons, public domain. Image (bottom): Sir Gawain and the Green Knight (author unknown, late fourteenth century), Wikimedia Commons.


How Much Will This Homeschool History Through Literature Cost Our Family?

Homeschooling families are budget conscious, but the Beautiful Feet Books programs aren’t a deal breaker. The Medieval History Pack that we received sells for $209.95 plus free shipping. (a significant discount from the retail value of $256)

The books will soon become family favorites, and can be used for more than one student. The World Map is consumable,($9.95) so you’d probably need to buy a new copy for younger students coming up through the ranks.


Anonymity

A notable amount of medieval literature is anonymous. This is not only due to the lack of documents from a period, but also due to an interpretation of the author's role that differs considerably from the romantic interpretation of the term in use today. Medieval authors were often overawed by the classical writers and the Church Fathers and tended to re-tell and embellish stories they had heard or read rather than invent new stories. And even when they did, they often claimed to be handing down something from an auctor instead. From this point of view, the names of the individual authors seemed much less important, and therefore many important works were never attributed to any specific person.


A Literature Approach to Medieval History

Beautiful Feet offers two different guides for the study of Medieval History using real books. Medieval History: A Literature Approach is written for grades 5 through 8 while Medieval Reformation and Renaissance History is for grades 9 through 12. Both guides cover the time period from the fall of Rome through the early 1500s.

There is quite a bit of overlap with the two guides both using Genevieve Foster's The World of Columbus and Sons, James Daugherty’s Magna Charta, and Geraldine McCaughrean’s version of One Thousand and One Arabian Nights along with different versions of Beowulf, Joan of Arc, en The Canterbury Tales. While you might use both guides with students working at different levels simultaneously, it is important to note that the guides do not line up very often to cover the same topics at the same time this does happen occasionally, and both studies are chronological but you will rarely be reading and discussing the same books at exactly the same time.

Each study uses a core resource book or “spine” to ensure thorough coverage. For the younger level, the core book is The European World by Barbara Hanawalt. Along with this and the books I’ve already listed, the study for younger students uses a number of other books such as The Adventures of Robin Hood by Roger Lancelyn Green, Kasteel by David Macaulay, Morning Star of the Reformation by Andy Thompson, and The Trumpeter of Krakow by Eric P. Kelly.

At the older level, the core book is National Geographic’s Medieval World. Rather than having students read a large number of books, this guide has students read selections from an anthology titled Medieval Literature in Translation along with the six books already mentioned and The Scottish Chiefs by Jane Porter.

Both of these guides are relatively recent publications, and they feature the colorful new format typical of most of Beautiful Feet’s newer guides. They also incorporate hands-on activities and projects and many website for both additional information and activities. Hands-on activities such as creating your own medieval manuscript will often require additional resources and a significant amount of time. Some activities such as writing a medieval ballad and performing it just require time. Other activities such as adding pictures to a timeline are relatively simple. Map work also receives serious attention with numerous assignments.

Students create a notebook for their vocabulary words and definitions as well as their answers to comprehension questions. However, they also create a portfolio of their best work—reports, projects such as the medieval manuscript, photos, poems, etc. Recognizing that we live in the digital age, the guide suggests that the “portfolio can be a dedicated notebook, a website or blog—whatever medium the student feels most comfortable using.”

At the younger level, parents should be reading aloud with fifth and sixth graders while seventh and eighth graders might do more independent reading. Each family will need to figure out the best balance in this regard. Many of the questions lend themselves to discussion rather than written work, and some questions might serve as essay topics. Parents will need to determine how to use the various questions. Answer keys are at the back of each book.

With 35 lessons in each guide, they should each take a full school year to complete if you try to use one lesson per week. Lessons are presented by weeks rather than by days. This means that parents have to select and assign activities. For this reason, I think the downloadable versions of these guides are likely to be most useful. Parents can copy and paste assignments from the guide to a student assignment sheet, arranging them into a daily schedule if need be.

Additional books that students might read are recommended at the end of each lesson most weeks, but I suspect that most students will have plenty to read between the required books and internet source material.

Both studies have an occasional Protestant slant. The inclusion of The Morning Star of the Reformation at the younger level and suggested internet resources at the upper level present a decidedly Protestant version of the life of John Wycliffe. Treatment of Martin Luther and the Reformation in general is generally through a Protestant lens.

Most of the books used in both studies are more religiously neutral even though they cover religious events.

While there are no tests for these studies, this approach to learning tends to be very effective for long term retention since students usually become very engaged with the stories. Discussing and writing essay type responses and reports coupled with the internet and hands-on activities provide multi-sensory learning opportunities that help students assimilate the information and process it at a deeper level than when they simply read a textbook memorize information and repeat it on a test.

Beautiful Feet sells the guides by themselves as well as packages with each guide plus the required books for each level. Beautiful Feet publishes a timeline package that was designed to work with an earlier Medieval History guide which has been entirely replaced by these two guides. While it does not align exactly with either of these guides, it is still helpful and is included in the lower level package. Note that the upper level guide is available only as a downloadable file as I write this review, although Beautiful Feet has plans for a print edition in the future.

Pricing Information

When prices appear, please keep in mind that they are subject to change. Click on links where available to verify price accuracy.

Click on the links below to purchase through our affiliate links to help support this website.
Grades 5-8 Guide - print version
Grades 5-8 Guide - digital version
Grades 5-8 Pack


Bekijk de video: Vlogboek70 - Literatuurgeschiedenis. Middeleeuwen: geestelijke literatuur (Januari- 2022).